biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zasad dystrybucji preparatów stabilnego jodu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego poniżej przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Sytuacja radiacyjna kraju jest na bieżąco, całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych w oparciu o dane pozyskiwane z systemu działających całodobowo stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Do systemu krajowego należy:

– 13 stacji automatycznych PMS (Permanent Monitoring Station), należących do PAA,

– 12 stacji typu ASS-500 (Aerosol Sampling Station), należących do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (poza jedną – należącą do PAA),

– 9 stacji IMiGW,

– 8 stacji wspomagających, należących do MON.

Całość korespondencji:

Źródło: Naczelna Izba Aptekarska

Komunikat II MZ dotyczący stosowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745) oraz będącymi tego konsekwencją wątpliwościami w przedmiocie sposobu postępowania w aptece, w przypadku zasadności dokonania podzielenia opakowania produktu leczniczego, tj. co do możliwości postąpienia w takim przypadku na dotychczasowych zasadach, określonych w § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2017, poz. 1570) lub § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. 2017, poz. 1589) Ministerstwo Zdrowia informuje, że dzielenie takie może się odbywać na dotychczasowych zasadach.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. przepis stanowiący o przedmiotowej kwestii nie został zawarty, ponieważ wykracza on poza zakres przedmiotowy rozporządzenia. Było to działanie świadome i celowe oraz uzasadnione merytorycznie. Dzielenie opakowania leku nie stanowi bowiem przejawu wystawiania, realizacji ani kontroli recepty, a jest elementem wydawania leku (nie tylko leku na receptę) z apteki. Dotychczasowe usytuowanie rzeczonej normy prawnej budziło wątpliwości, co zostało podniesione na etapie prac rządowych nad ówczesnym projektem ustawy, na podstawie której zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Tym samym stosowny przepis winien zostać umiejscowiony w innym akcie normatywnym, tj. w aktualnie przygotowywanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sporządzania leków aptecznych lub recepturowych oraz wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Mając na uwadze powyższe do czasu wydania nowego rozporządzenia w powyższych przypadkach należy postępować zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

oraz

Źródło: mz.gov.pl

Rozporządzenie w sprawie recept wchodzi w życie. Farmaceuci bez dodatkowych obowiązków

16 kwietnia br. Ministerstwo Zdrowia opublikowało ostateczną wersję rozporządzenia w sprawie recept. Usunięto z niego kontrowersyjne zapisy, które pierwotnie nakładały na farmaceutę obowiązek określania na recepcie poziomu odpłatności za lek w przypadku, gdy nie zrobi tego lekarz.

Miało to dotyczyć sytuacji, w której wskazanie byłoby zależne od wieku lub płci pacjenta. Pamiętajmy, że w przeciwieństwie do lekarza, farmaceuta nie ma dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz systemów potwierdzających dostęp pacjenta do świadczeń. Aptekarz nie jest więc w stanie zweryfikować wskazania medycznego, choćby ze względu na płeć pacjenta, a także stopnia odpłatności za lek – tłumaczy Marian Witkowski, członek komisji legislacyjnej Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Nasze uwagi do projektu rozporządzenia przekazaliśmy niezwłocznie resortowi zdrowia. Ostatecznie przepis został poprawiony, dzięki czemu farmaceuci nie będą mieli obowiązku określania na recepcie poziomu odpłatności za lek. Pragnę również podziękować wszystkim farmaceutom, którzy zgłosili swoje uwagi bezpośrednio do ministerstwa, w ramach konsultacji społecznych. Tego typu inicjatywy pozwalają na kształtowanie lepszej jakości prawa – mówi Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT