biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie umieściła na swojej stronie internetowej pismo z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ w sprawie nowych zasad wystawiania recept dotyczące danych osoby uprawnionej do wystawiania recept. Można się z nim zapoznać pod adresem umieszczonym poniżej w zakładce "Aktualności"

www.izbalekarska.pl

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

Przedstawiam wzór wypełnienia FORMULARZA  REJESTROWEGO ORAZ AKTUALIZACYJNEGO

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

FORMULARZ  REJESTROWY ORAZ AKTUALIZACYJNY

             Dział I. Dane podmiotu

WNIOSEK

    O WPIS DO REJESTRU

 

AKTUALIZACYJNY

ADRESAT

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3)

………………małopolskiego………………………………………………………..

1. Dane przedsiębiorcy

Imię i nazwisko lub nazwa

JAN KOWALSKI prowadzący własną działalność gospodarczą firma  APTEKA .........

Numer rejestrowy2), 4)

nie dotyczy

NIP

675 -00 -00- 000

NIP europejski5)

nie dotyczy

REGON 6)

300000000

Adres zamieszkania lub siedziby

Województwo

Małopolskie

Powiat

Małopolski

Gmina

Kraków

Miejscowość

Kraków

Ulica

Ładna

Kod pocztowy

35-000

Nr domu

14

Nr lokalu

 

Adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby

Województwo

n/d

Powiat

n/d

Gmina

n/d

Miejscowość

n/d

Ulica

n/d

Kod pocztowy

n/d

Nr domu

n/d

Nr lokalu

n/d

2. Dane producenta7)

Imię i nazwisko lub nazwa

nie dotyczy

Adres zamieszkania lub siedziby

Kraj

POLSKA

Miejscowość

Kraków

Ulica

Ładna

Kod pocztowy

35-000

Nr domu

14

Nr lokalu

 

3. Wypełnione działy:

Liczba tabel

Dział II

TABELA 1

     TAK

     NIE

 

TABELA 2

     TAK

     NIE

 

TABELA 3

     TAK

     NIE

 

TABELA 4

     TAK

     NIE

 

TABELA 5

     TAK

     NIE

 

Dział III

TABELA 1

     TAK

     NIE

 

TABELA 2

     TAK

     NIE

 

TABELA 3

     TAK

     NIE

 

TABELA 4

     TAK

     NIE

 

Dział IV

TABELA 1

     TAK

     NIE

 

TABELA 2

     TAK

     NIE

 

TABELA 3

     TAK

     NIE

 

TABELA 4

     TAK

     NIE

 

TABELA 5

     TAK

     NIE

 

TABELA 6

     TAK

     NIE

 

Dział V

TABELA 1

     TAK

     NIE

 

TABELA 2

     TAK

     NIE

 

TABELA 3

     TAK

     NIE

 

Dział VI

TABELA 1

     TAK

     NIE

 

TABELA 2

     TAK

     NIE

 

TABELA 3

     TAK

     NIE

 

TABELA 4

     TAK

     NIE

 

TABELA 5

     TAK

     NIE

 

Dział VII

     TAK

     NIE

 

Dział VIII

     TAK

     NIE

 

Dział IX

     TAK

     NIE

 

Dział X

     TAK

     NIE

 

Dział XI

     TAK

     NIE

 

                   

 

 

Dodatkowy Dział obejmujący wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

 

Liczba tabel12)

Dział XII

     TAK

     NIE

 

4. Dane osoby sporządzającej wniosek

Imię

Jan

Nazwisko

Kowalski

Telefon służbowy8), 9)

n/d

Fax służbowy8), 9)

n/d

E-mail służbowy8), 9)

n/d

Data

Podpis10) i pieczątka8), 11) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu

 

20.072018r.

 

 

Kierownik apteki Jan Kowalski

               

Objaśnienia:

 • .1 Wypełnić jedynie w zakresie, którego dotyczy zmiana wpisu w rejestrze.
 • .2 Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.).
 • .3 Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego zgodnie z art. 53 ust. 3 i 3a tej ustawy.
 • .4 Dotyczy tylko formularza aktualizacyjnego.
 • .5 O ile został nadany.
 • .6 W przypadku podmiotów nie posiadających numeru REGON np. przedsiębiorców zagranicznych, wypełnienie tego pola nie jest wymagane.
 • .7 Wypełnia autoryzowany przedstawiciel w zakresie producenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 2056), który go wyznaczył.
 • .8 Pole obowiązkowe dla autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • .9 O ile posiada.
 • .10 Dotyczy formy pisemnej wniosku. Formularz wypełniony w postaci elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
 • .11 Dotyczy wydruku.
 • .12 Podać liczbę tabel odpowiadającą liczbie miejsc prowadzenia działalności

 

Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 992 ze zm.) i utworzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (art. 49 ust. 1 tej ustawy), powoduje obowiązek złożenia do Marszałka Województwa wniosku o wpis do w/w rejestru do dnia 24.07.2018 r.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich aptek.

Wszelkie informacje na temat rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami znajdą Państwo na stronie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1405584,rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

Ponieważ urzędowe formularze wniosków o rejestracje nie zostały opublikowane, w chwili obecnej należy jedynie wypełnić formularz i oświadczenie o treści jak w załączeniu, przy czym należy wypełnić jedynie Dział I i dołączając oświadczenie, a z chwilą opublikowania nowego formularza rejestrowego trzeba będzie złożyć aktualizację wniosku z wypełnionym Działem XII.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

 

W dniu 17.07.2018 r. zmarł w wieku 67 lat magister farmacji Erwin Kalarus, Kierownik Apteki Szpitalnej w Limanowej w latach 01.08.1977-15.06.1999.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona 20.07.2018 r. o godz.15.00 w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Limanowej.

UWAGA  FARMACEUCI

 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 1375: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1375/1

             

                                                                      Raportowanie do ZSMOPL od 1 października 2018 r .

 

 

Art. 16. Do dnia 30 września 2018 r. informacji, o których mowa w art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 95a ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, nie przekazuje się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Art. 17. Do dnia 30 września 2018 r. postępowań prowadzonych na podstawie przepisów art. 127c ust. 1, ust. 3 pkt 1 w zakresie art. 36z ust. 2 oraz ust. 3 pkt 3–5 w zakresie art. 95 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1 nie wszczyna się, a wszczęte umarza.

 

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 14–17, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.;
2) art. 1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3) art. 1 pkt 13 w zakresie art. 48 ust. 5, pkt 14 oraz art. 5, które wchodzą w życie z dniem 9 lutego 2019 r.

Art. 14. Do dnia 30 września 2018 r. informacje, o których mowa w art. 95a ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, przekazuje się w postaci papierowej albo elektronicznej.

 

 Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT