biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza Państwa na zebrania Aptekarzy.

Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

  • 03 września 2018 r. - Nowy Targ, Hotel „Góralski Raj” Nowy Targ, os. Szuflów 12 B
  • 04 września 2018 r. - Nowy Sącz, Hotel „Beskid” Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 1
  • 05 września 2018 r. - Kraków, Hotel „Sympozjum” Kraków, ul. Kobierzyńska 47
  • 10 września a 2018 r. - Tarnów, Hotel „Kantoria” Tarnów, ul. Piłsudskiego 28 A

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 15.00

Proponowany porządek obrad identyczny we wszystkich miejscach.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej dr Barbara Jękot

W dniu 8 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw Poz. 1515

została opublikowana

USTAWA
z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Nowela wprowadza m.in. następujące zmiany:

Art. 3. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650, 697, 1039 i 1375) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 68:
a) ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:
„3. Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych:
1) bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta;
2) z przepisu lekarza, gdy recepta została wystawiona w postaci elektronicznej, jeżeli produkty te zostały przepisane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.
3a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, w przypadku których niedopuszczalna jest sprzedaż wysyłkowa, warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, warunki, jakie musi spełniać lokal apteki i punktu aptecznego prowadzącego wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, okres przechowywania dokumentów związanych z prowadzeniem sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych oraz minimalny zakres informacji umieszczanych na stronach internetowych, na których oferowane są te produkty, mając na względzie bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych, zapewnienie odpowiedniej jakości tych produktów, dostęp do dokumentów umożliwiający organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej odpowiedni nadzór nad działalnością w zakresie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych oraz dostęp do informacji na temat warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.”,
b) po ust. 3m dodaje się ust. 3n w brzmieniu:
„3n. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, weryfikacja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności
może nastąpić na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę dokonującą zakupu produktów leczniczych.”;

Artykuł 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Art. 8. W ustawie z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1375) w art. 14–17 wyrazy „30 września 2018 r.” zastępuje się wyrazami „1 kwietnia 2019 r.”.

Artykuł ten przesuwa w czasie obowiązek przekazywania przez przedsiębiorców danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi do 1 kwietnia 2019 r.

Artykuł 8 wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej dr Barbara Jękot

Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept

W dniu 18 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745).
W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca 2018 r. realizacja recept może następować na dotychczasowych zasadach.

Pełny komunikat:

https://www.gov.pl/zdrowie/komunikat-dotyczacy-stosowania-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-recept

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

W dniu  17 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Poz. 1375
została opublikowana

USTAWA
z dnia 7 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw1), 2)

Nowela wprowadza m.in. zmiany w obszarze:

- zakazu prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty lecznicze
- konfliktu interesów - osoby odpowiedzialne za czynności kontrole nie mogą mieć powiązań z branżą farmaceutyczną
- modyfikacji niektórych przepisów dot. badań klinicznych
- odsunięcia w czasie obowiązku przekazywania przez przedsiębiorców danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (do 30 września 2018 r.- art. 16 ustawy)
- dopuszczenie farmaceutów mających 3 letni staż pracy w aptece do konkursu na inspektorów ds. obrotu hurtowego w GIF

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT