biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Komunikat w sprawie wydawania z apteki ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Ministerstwo Zdrowia informuje, że utrata mocy obowiązującej przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych nie ogranicza możliwości nabywania w aptece ogólnodostępnej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na podstawie zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uprawnienie to wynika bowiem z art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, który określa elementy, jakie powinno zawierać zapotrzebowanie.

Do czasu wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia określającego nowy wzór zapotrzebowania należy stosować dotychczasowy wzór, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, na którym dodatkowo należy wskazać informacje wynikające z art. 96 ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697).  

Na zapotrzebowaniu dodatkowo należy zatem umieścić:

  1. dane identyfikacyjne podmiotu wykonującego działalność leczniczą takie jak: adres, numer telefonu, NIP;
  2. potwierdzenie osoby uprawnionej do wystawiania recept w zakresie prowadzonej działalności zawierające jej podpis oraz naniesione w formie nadruku albo pieczątki imię i nazwisko oraz identyfikator, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
  3. informację o liczbie pacjentów, którym zostały podane – w związku z udzielonym świadczeniem zdrowotnym – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne nabyte na podstawie poprzedniego zapotrzebowania;
  4. oświadczenia zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”:

a) kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą, że ujęte w wystawionym zapotrzebowaniu produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia pacjentowi świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie wykonywanej działalności leczniczej oraz że takie same produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, nabyte na podstawie poprzednich zapotrzebowań, zostały wykorzystane wyłącznie w powyżej określonym celu,

b) osoby uprawnionej do wystawiania recept podpisującej zapotrzebowanie – w zakresie określonym w lit. a, oraz że ujęte w zapotrzebowaniu produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne stanowią jednomiesięczny zapas konieczny do realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanej działalności leczniczej.

Osoba wydająca z apteki produkty lecznicze, wyroby medyczne lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego jest zobowiązana zweryfikować czy realizowane zapotrzebowanie zawiera powyższe elementy.

Jednocześnie, Ministerstwo Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, zapotrzebowania wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie ustawy mogą być realizowane bez konieczności ich uzupełniania. Ważność wystawionych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie ustawy zapotrzebowań wynosi 14 dni od dnia ich wystawienia.

Źródło: mz.gov.pl

Uprzejmie informuję, że dostępny jest numer 1/2018 biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”.

W numerze:
Vademecum kierownika apteki – w numerze omówiono obowiązki kierownika apteki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i wydanych do niej aktów wykonawczych. – str. 16
Co aptekarz wiedzieć powinien – artykuł autorstwa mgr inż. Doroty Ziaji i dr n. farm. Macieja Bileka: „Cukier – źródło energii czy kłopotów?” podejmujący temat wpływu spożywania produktów bogatych w cukier na zdrowie – str. 41
Apteka szpitalna – opracowanie mgr farm. Walentego Zajdla o zadaniach kierownika apteki szpitalnej wynikających z obowiązujących aktów prawnych – str. 21
Wydarzenia – relacje z VI Konkursu Nalewek Własnej Receptury, Noworocznego Koncertu Aptekarzy, Karnawałowego spotkania z seniorami zawodu i II Pucharu Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim – str. 10
Edukacja – relacje uczestników Międzynarodowego Program Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów z odbytych staży w szpitalach w Hiszpanii – str. 24
Wina antyczne – nowy cykl opracowany przez naszą koleżankę enolog mgr farm. Agatę Tabiś-Ogórka poświęcony naczyniom na wino: tych do produkcji i transportu wina oraz tych używanych podczas sympozjonów – str. 34
Z żałobnej karty – Wspomnienie o aptekarzu Arturze Ferdynandzie Grottgerze – str. 39
Opieka farmaceutyczna – lecznicze działanie przypraw i ich praktyczne zastosowanie zostaną omówione w nowym cyklu: „Przyprawy, które leczą, przyprawy, które szkodzą...” – str. 48
Organizacje aptekarskie – kolejny artykuł autorstwa dr Macieja Bileka tym razem na temat kursów doszkalających jakie prowadzone były przez krakowskie organizacje aptekarskie dla aptekarzy – str. 52
Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała... – informacje jakie ukazały się w roku 1943 – str. 60
Z dawnej apteki – prezentacja kolejnych majolik z krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej Mateusza Grabowskiego – str. 61

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT