biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Uprzejmie informuję, że opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. 2020 poz. 577 ) w którym mamy możliwość wydania w godz. 10.00-12.00 produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego osobom poniżej 65 roku życia, jeżeli jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Źródło: http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000577

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

W dniu 1 kwietnia 2020 roku weszła w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Nr 567z 31.03.2020r r), która to wprowadziła zmiany w art. 92 i 96 ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Pozwalam sobie przekazać najważniejsze zmiany jakie wprowadziła ustawa.

Dziękuję mgr. farm. Marianowi Witkowskiemu za udostępnienie opracowania. Zasady wystawiania i realizacji recept (PA/PF) przez farmaceutę niebawem zostaną szczegółowo opisane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy Prawo farmaceutyczne, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie. 

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

 

Zmiana w Art. 92 ustawy Prawo Farmaceutyczne

Zmiana ta doprecyzowuje wskazanie, iż w godzinach pracy apteki w jej lokalu musi znajdować się zatrudniony w niej farmaceuta lub farmaceuta wykonujący swoje obowiązki w aptece na innej podstawie prawnej.

Zmiana ta wskazuje, iż w pełnych godzinach pracy apteki musi się w niej znajdować farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, który zatrudniony jest w tej aptece na podstawie umowy o pracę i nie musi to być kierownik apteki jak wynikało z dotychczasowego brzmienia tego artykułu.

Nowelizacja dopuściła również możliwość, aby pod nieobecność kierownika apteki lub farmaceuty na etacie, obowiązki w aptece mógł wykonywać farmaceuta zatrudniony na podstawie innej formy umowy jak np. umowa zlecenie, czy też samozatrudnienie.

Istotą tego przepisu jest fakt, iż w godzinach pracy apteki, apteka musi zapewnić obecność w niej farmaceuty posiadającego prawo wykonywania zawodu.   

Zmiana w Art. 96 ust. 4 ustawy Prawo Farmaceutyczne

Dokonano zmiany w zakresie zasad wystawiania recept farmaceutycznych w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta. Nadano farmaceucie uprawnienie do wystawiania recepty farmaceutycznej w sytuacji każdego zagrożenia zdrowia, a nie tylko nagłego, jak wynikało z dotychczasowego brzmienia przepisów. A co za tym idzie farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić pacjentowi receptę farmaceutyczną w wersji elektronicznej, w każdym stanie zagrożenia zdrowia, gdy zaistnieje taka konieczność.

Na podstawie recepty farmaceutycznej dopuszcza się wydanie każdego produktu leczniczego o kategorii Rp, za wyjątkiem środków odurzających i substancji psychotropowych. Wykreślono możliwość wydania na podstawie recepty farmaceutycznej leku o kategorii dostępności Rpz.  

Na podstawie recepty farmaceutycznej można wydać jednorazowo leku na maksymalnie 120 dni kuracji wyliczone na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania. Natomiast gdy wystawiana jest w wersji elektronicznej, farmaceuta może wydać leku na 180 dni kuracji, wyliczone jak wyżej.

Recepta farmaceutyczna nie może zawierać daty realizacji od dnia, czyli nie może być wystawiona z odroczonym terminem realizacji.

Recepta farmaceutyczna musi zawierać dane pacjenta: imię i nazwisko, adres, pesel oraz szczegółowe uzasadnienie wydania leku.

Receptę farmaceutyczną wystawia się w wersji elektronicznej, w systemie aptecznym z wykorzystaniem podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub certyfikatu ZUS. Możliwość wygenerowania certyfikatu ZUS do podpisywania recept farmaceutycznych została opisana w instrukcji udostępnionej przez CSIOZ, (w załączeniu). Proces wystawienia recepty w systemie aptecznym został opisany w załączonej instrukcji dotyczącej systemu Kamsoft (na czas wystosowania komunikatu tylko z tego systemu udało nam się pozyskać instrukcję).

Receptę farmaceutyczną w wersji papierowej można wystawić tylko w sytuacji: braku dostępu farmaceuty do P1, gdy jest ona wystawiana osobie o nieustalonej tożsamości lub gdy wystawia ją farmaceuta z UE czasowo wykonujący obowiązki zawodowe w Polsce.

Recepta farmaceutyczna zawsze jest realizowana z odpłatnością 100%.

Zasady ewidencjonowania recept farmaceutycznych nie uległy zmianie i przechowywane są prze okres 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zostały zrealizowane (wystawione elektronicznie na platformie P1, a wersja papierowa w aptece).  

Recepta wystawiana przez farmaceutę Pro auctore i Pro familiae (Art. 96 ust 4 i 4a)

Drugą zasadniczą i wręcz rewolucyjną zmianą jest możliwość wystawienia przez farmaceutę, posiadającego prawo wykonywania zawodu, recepty dla siebie (tzw. recepta pro auctore PA) oraz dla małżonka i osób pozostających we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej i w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby farmaceuty wystawiającego receptę (tzw. recepta pro familiae PF).

Recepta tak wystawiana jest analogicznie jak recepta farmaceutyczna w wersji elektronicznej, a w wersji papierowej w przypadkach opisanych wyżej.

Recepta wystawiona przez farmaceutę pro auctore lub pro familiae może być wystawiona z uwzględnieniem prawa pacjenta do świadczenia refundowanego tj. ze zniżką przysługującą w danym wskazaniu refundacyjnym, jeżeli przysługuje ona osobie, dla której recepta jest wystawiana.

Farmaceuta wystawiający receptę PA lub PF ma obowiązek prowadzenia wykazu wystawionych recept, który to wykaz zawiera dane, o których mowa w art. 96 ust 4a załączonej ustawy:

 1. Numer kolejny wpisu 2. Datę wystawienia recepty 3. Numer PESEL pacjenta 4. Rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu 5. Międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego 6. Postać zaordynowanego leku 7. Dawkę produktu leczniczego 8. Ilość produktu leczniczego 9. Sposób dawkowania

Na recepcie farmaceuta może przepisać sobie lub rodzinie jednorazowo maksymalnie leku na okres 120 dni kuracji wyliczone na podstawie podanego na recepcie dawkowania. Natomiast gdy wystawiana jest w wersji elektronicznej farmaceuta może zaordynować jednorazowo leku na 180 dni kuracji wyliczone na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania.

Farmaceuta może wystawić do 4 recept w wersji papierowej na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni stosowania. Recepta ta nie może zawierać daty realizacji od dnia, czyli nie może być wystawiona z odroczonym terminem realizacji.

Recepta wystawiona przez farmaceutę może dotyczyć tylko produktów leczniczych, bez wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Zasady wystawiania i realizacji recept farmaceutycznych i recept (PA/PF) wystawianych przez farmaceutę niebawem zostaną szczegółowo opisane w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy Prawo farmaceutyczne, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie.  

Zmiana w Art. 96a ust 6

Ta zmiana usunęła z dniem 1.04.2020 roku możliwość wystawiania odpisów recept dla recept papierowych.

Opracował mgr farm. Marian Witkowski

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty przyznawane jest w drodze uchwały Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie na podstawie kompletu dokumentów złożonych przez zainteresowanego. Uwaga: Osoby starające się o wydanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty powinny złożyć dokumenty osobiście lub przesłać drogą pocztową (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurier). W związku z panującą pandemią, w wypadku składania osobistego, należy skontaktować się wcześniej z pracownikiem biura (tel. 12-264-25-53 lub 607-140-898) i umówić się na konkretną godzinę, tak aby uniknąć sytuacji zbyt wielu osób przychodzących w jednym terminie.

Wykaz dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały znajdują się na stronie OIA w Krakowie w zakładce pliki (http://www.oia.krakow.pl/index.php/pliki):

 1. Wniosek do Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie o przyznanie prawa wykonywania zawodu.
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 2b ustawy o izbach aptekarskich – oryginał odpisu dyplomu (pozostaje w izbie).
 3. Orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty (oryginał) – zaświadczenie lekarskie może być wydane u lekarza rodzinnego z adnotacją „brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu farmaceuty”.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu ( jeżeli uzyskana za pośrednictwem e-PUAP może być wydruk takiej informacji w formie wizualnej (PDF) uzyskanej drogą elektroniczną lub przesłanie drogą mailową do izby formy wizualnej (PDF).
 6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Podanie o wpis do rejestru po podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania farmaceuty wraz z deklaracja indywidualną.
 8. Podanie o wpis – informacja o składkach.
 9. Dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (tzw. paszportowe) wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym, jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, każde podpisane czytelnie na odwrocie, tak aby podpis nie odznaczał się na drugiej stronie.
 10. Deklaracja indywidualna.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych farmaceuty (obowiązkowe jest w obecnej sytuacji co najmniej jednej danej kontaktowej).

Proszę zwrócić uwagę na kompletne i poprawne wypełnienie dokumentów, w tym wpisanie miejscowości, daty (data wypełnienia dokumentu) oraz opatrzenie podpisem.

PWZ należy odebrać osobiście. O terminie odbioru zostaniecie Państwo poinformowani indywidualnie. Proszę o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem w celu  potwierdzenia tożsamości.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT