biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Nowelizacja ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 992 ze zm.) i utworzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (art. 49 ust. 1 tej ustawy), powoduje obowiązek złożenia do Marszałka Województwa wniosku o wpis do w/w rejestru do dnia 24.07.2018 r.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich aptek.

Wszelkie informacje na temat rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami znajdą Państwo na stronie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1405584,rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

Ponieważ urzędowe formularze wniosków o rejestracje nie zostały opublikowane, w chwili obecnej należy jedynie wypełnić formularz i oświadczenie o treści jak w załączeniu, przy czym należy wypełnić jedynie Dział I i dołączając oświadczenie, a z chwilą opublikowania nowego formularza rejestrowego trzeba będzie złożyć aktualizację wniosku z wypełnionym Działem XII.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

 

W dniu 17.07.2018 r. zmarł w wieku 67 lat magister farmacji Erwin Kalarus, Kierownik Apteki Szpitalnej w Limanowej w latach 01.08.1977-15.06.1999.

Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona 20.07.2018 r. o godz.15.00 w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Limanowej.

UWAGA  FARMACEUCI

 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 1375: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1375/1

             

                                                                      Raportowanie do ZSMOPL od 1 października 2018 r .

 

 

Art. 16. Do dnia 30 września 2018 r. informacji, o których mowa w art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 95a ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, nie przekazuje się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Art. 17. Do dnia 30 września 2018 r. postępowań prowadzonych na podstawie przepisów art. 127c ust. 1, ust. 3 pkt 1 w zakresie art. 36z ust. 2 oraz ust. 3 pkt 3–5 w zakresie art. 95 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1 nie wszczyna się, a wszczęte umarza.

 

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 14–17, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.;
2) art. 1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3) art. 1 pkt 13 w zakresie art. 48 ust. 5, pkt 14 oraz art. 5, które wchodzą w życie z dniem 9 lutego 2019 r.

Art. 14. Do dnia 30 września 2018 r. informacje, o których mowa w art. 95a ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, przekazuje się w postaci papierowej albo elektronicznej.

 

 Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

 

Dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło została nowym Konsultantem krajowym ds. farmacji szpitalnej. Zastąpi na tym stanowisku ustępującego prof. Edmunda Grześkowiaka.

Dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło obecnie jest kierownikiem Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Dotychczas pełniła funkcję Wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie farmacji szpitalnej w Małopolsce.
W imieniu własnym i Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie składam serdeczne gratulacje nowemu Konsultantowi krajowemu.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT