biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept

W dniu 18 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745).
W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia informuje, że do końca 2018 r. realizacja recept może następować na dotychczasowych zasadach.

Pełny komunikat:

https://www.gov.pl/zdrowie/komunikat-dotyczacy-stosowania-rozporzadzenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-recept

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

W dniu  17 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Poz. 1375
została opublikowana

USTAWA
z dnia 7 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw1), 2)

Nowela wprowadza m.in. zmiany w obszarze:

- zakazu prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty lecznicze
- konfliktu interesów - osoby odpowiedzialne za czynności kontrole nie mogą mieć powiązań z branżą farmaceutyczną
- modyfikacji niektórych przepisów dot. badań klinicznych
- odsunięcia w czasie obowiązku przekazywania przez przedsiębiorców danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (do 30 września 2018 r.- art. 16 ustawy)
- dopuszczenie farmaceutów mających 3 letni staż pracy w aptece do konkursu na inspektorów ds. obrotu hurtowego w GIF

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

Szanowni Państwo

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie umieściła na swojej stronie internetowej pismo z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ w sprawie nowych zasad wystawiania recept dotyczące danych osoby uprawnionej do wystawiania recept. Można się z nim zapoznać pod adresem umieszczonym poniżej w zakładce "Aktualności"

www.izbalekarska.pl

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

Przedstawiam wzór wypełnienia FORMULARZA  REJESTROWEGO ORAZ AKTUALIZACYJNEGO

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

FORMULARZ  REJESTROWY ORAZ AKTUALIZACYJNY

             Dział I. Dane podmiotu

WNIOSEK

    O WPIS DO REJESTRU

 

AKTUALIZACYJNY

ADRESAT

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3)

………………małopolskiego………………………………………………………..

1. Dane przedsiębiorcy

Imię i nazwisko lub nazwa

JAN KOWALSKI prowadzący własną działalność gospodarczą firma  APTEKA .........

Numer rejestrowy2), 4)

nie dotyczy

NIP

675 -00 -00- 000

NIP europejski5)

nie dotyczy

REGON 6)

300000000

Adres zamieszkania lub siedziby

Województwo

Małopolskie

Powiat

Małopolski

Gmina

Kraków

Miejscowość

Kraków

Ulica

Ładna

Kod pocztowy

35-000

Nr domu

14

Nr lokalu

 

Adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby

Województwo

n/d

Powiat

n/d

Gmina

n/d

Miejscowość

n/d

Ulica

n/d

Kod pocztowy

n/d

Nr domu

n/d

Nr lokalu

n/d

2. Dane producenta7)

Imię i nazwisko lub nazwa

nie dotyczy

Adres zamieszkania lub siedziby

Kraj

POLSKA

Miejscowość

Kraków

Ulica

Ładna

Kod pocztowy

35-000

Nr domu

14

Nr lokalu

 

3. Wypełnione działy:

Liczba tabel

Dział II

TABELA 1

     TAK

     NIE

 

TABELA 2

     TAK

     NIE

 

TABELA 3

     TAK

     NIE

 

TABELA 4

     TAK

     NIE

 

TABELA 5

     TAK

     NIE

 

Dział III

TABELA 1

     TAK

     NIE

 

TABELA 2

     TAK

     NIE

 

TABELA 3

     TAK

     NIE

 

TABELA 4

     TAK

     NIE

 

Dział IV

TABELA 1

     TAK

     NIE

 

TABELA 2

     TAK

     NIE

 

TABELA 3

     TAK

     NIE

 

TABELA 4

     TAK

     NIE

 

TABELA 5

     TAK

     NIE

 

TABELA 6

     TAK

     NIE

 

Dział V

TABELA 1

     TAK

     NIE

 

TABELA 2

     TAK

     NIE

 

TABELA 3

     TAK

     NIE

 

Dział VI

TABELA 1

     TAK

     NIE

 

TABELA 2

     TAK

     NIE

 

TABELA 3

     TAK

     NIE

 

TABELA 4

     TAK

     NIE

 

TABELA 5

     TAK

     NIE

 

Dział VII

     TAK

     NIE

 

Dział VIII

     TAK

     NIE

 

Dział IX

     TAK

     NIE

 

Dział X

     TAK

     NIE

 

Dział XI

     TAK

     NIE

 

                   

 

 

Dodatkowy Dział obejmujący wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

 

Liczba tabel12)

Dział XII

     TAK

     NIE

 

4. Dane osoby sporządzającej wniosek

Imię

Jan

Nazwisko

Kowalski

Telefon służbowy8), 9)

n/d

Fax służbowy8), 9)

n/d

E-mail służbowy8), 9)

n/d

Data

Podpis10) i pieczątka8), 11) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu

 

20.072018r.

 

 

Kierownik apteki Jan Kowalski

               

Objaśnienia:

 • .1 Wypełnić jedynie w zakresie, którego dotyczy zmiana wpisu w rejestrze.
 • .2 Podać nadany numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.).
 • .3 Zgodnie z art. 49 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego zgodnie z art. 53 ust. 3 i 3a tej ustawy.
 • .4 Dotyczy tylko formularza aktualizacyjnego.
 • .5 O ile został nadany.
 • .6 W przypadku podmiotów nie posiadających numeru REGON np. przedsiębiorców zagranicznych, wypełnienie tego pola nie jest wymagane.
 • .7 Wypełnia autoryzowany przedstawiciel w zakresie producenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 2056), który go wyznaczył.
 • .8 Pole obowiązkowe dla autoryzowanego przedstawiciela, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • .9 O ile posiada.
 • .10 Dotyczy formy pisemnej wniosku. Formularz wypełniony w postaci elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
 • .11 Dotyczy wydruku.
 • .12 Podać liczbę tabel odpowiadającą liczbie miejsc prowadzenia działalności

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT