biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo,

W zakładce [URPLWMiPB] zamieszczam pismo Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do Prezesa NRA w sprawie testów stosowanych w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 dostępnych przez serwis KtoMaLek.pl

Proszę o dokładne zapoznanie się z informacją kierowników aptek i punktów aptecznych.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farma. Elżbieta Rząsa-Duran

26 maja br.  podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. To kolejny ważny etap procedowania tej regulacji. W posiedzeniu z ramienia Naczelnej Izby Aptekarskiej uczestniczyła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes NRA.

Należy wykorzystać potencjał farmaceutów

Podczas posiedzenia wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przedstawił ogólne założenia projektu uwypuklając znaczenie ustawy nie tylko dla samych farmaceutów, ale również dla całego systemu ochrony zdrowia. Zwrócił szczególną uwagę na zachowanie niezależności farmaceutów podczas wykonywania przez nich codziennych obowiązków, możliwość świadczenia opieki farmaceutycznej zarówno w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, rolę w interdyscyplinarnych zespołach medycznych oraz związane z tymi działaniami oszczędności dla systemu. – Potencjał kadrowy i intelektualny farmaceutów powinien zostać właściwe wykorzystany. Oczekujemy, że ustawa stanowić będzie wsparcie dla całego systemu ochrony zdrowia. Mocno postawiliśmy w niej również na niezależność farmaceuty– podkreślił Maciej Miłkowski.

Ważnym celem wprowadzenia ustawy o zawodzie farmaceuty jest również według Macieja Miłkowskiego zapewnienie pacjentom holistycznego podejścia do choroby oraz całego procesu leczenia. Takim gwarantem w jego ocenie ma być właśnie farmaceuta.

Podczas posiedzenia głos zabrał również jedyny farmaceuta w sejmie, poseł Paweł Rychlik, dziękując rządowi za pracę nad ustawą. – Chciałem podziękować rządowi za przygotowanie i przedłożenie do prac komisji tej ustawy. Po upadku komunizmu od 1989 roku to właśnie farmaceuci jako jedna z nielicznych grup zawodowych zaufania publicznego była bez tej ustawy. I dzisiaj to jest właśnie procedowane – powiedział poseł.

Farmaceuci zdali egzamin

Farmaceuci są praktycznie jedyną grupą wśród zawodów medycznych, która nie ma swojej ustawy, dlatego rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty to moment historyczny i wyjątkowy dla całego naszego środowiska. Pandemia koronawirusa jednoznacznie pokazała, że stanowią oni kluczowy element systemu, bez którego zdrowie, a nawet życie wielu milionów pacjentów może być zagrożone. Dziś już nikt nie powinien mieć wątpliwości, co do sensu i celowości wprowadzenia do systemu prawnego ustawy o zawodzie farmaceuty.

– Od momentu wybuchu pandemii apteki pozostawały otwarte, a farmaceuci – bez względu na ryzyko – świadczyli usługi na rzecz wielu milionów pacjentów. Dokonaliśmy wszelkich starań, aby każdy pacjent miał dostęp leków i aby możliwie każdy pacjent w Polsce miał zapewniony dostęp do placówek zdrowotnych, jakimi przecież są apteki. Mam nadzieję, że procedowanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty odbędzie się w spokojnej atmosferze, ponad partyjnymi podziałami, co z kolei zaowocuje możliwie szybką ścieżką legislacyjną zakończoną uchwaleniem tej regulacji – powiedziała prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

W trakcie posiedzenia wybrano 11 członków sejmowej podkomisji, która zajmie się dalszym procedowaniem projektu. Transmisja z obrad Komisji Zdrowia dostępna tutaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=9E80898EA3025CC2C125856F00360C47#

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że adres do korespondencji Małopolskiego OW NFZ nie uległ zmianie i w dalszym ciągu jest to: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.

Wnioski o dostęp do portalu personelu oraz do przydzielania zakresów numerycznych dla recept składa się we właściwym Oddziale Wojewódzkim Funduszu:

- elektronicznie pod warunkiem podpisania ich profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym– bezpośrednio na Portal Personelu w miejscu gdzie wypełnia się wnioski

- osobiście w przypadku podpisania jedynie papierowej wersji wniosku w siedzibie Wydziału Gospodarki Lekami w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W lub w Delegaturach w Tarnowie, Nowym Sączu lub Nowym Targu. Nie obowiązuje w tym zakresie rejonizacja.  

Zasady ujęte są w zarządzeniu 80/2016/DGL Prezesa NFZ z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana zarządzenie nr 58/2020/DGL Prezesa NFZ). 

Obecnie ze względu na występującą sytuację epidemiczną obowiązują ograniczenia obsługi osobistej w MOW NFZ, dlatego też rekomendowane jest, aby wykorzystywać drogę  przekazania wniosków w formie elektronicznej podpisanych profilem zaufanym.

Dodatkowo do MOW NFZ do każdego wniosku należy przesłać potwierdzoną za zgodność z oryginałem:

- kopię dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu (wszystkie strony zawierające wpisy)

- kopię dokumentów potwierdzających posiadanie w określonym zakresie specjalizacji

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-582020dgl,7169.html

Szanowni Państwo,

W związku z wieloma pytaniami związanymi z prawidłowym wystawianiem faktur dla pacjentów i odbiorców publikuję opracowanie udostępnione dzięki uprzejmości Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA, mgr farm. Marcina Repelewicza.

Prezes ORA w Krakowie, Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

 

Wystawiane faktur dla pacjentów i odbiorców

 

NABYWCA, PŁATNIK, ODBIORCA – czym się różnią i które dane są obowiązkowe

NABYWCA – PŁATNIK – ODBIORCA na fakturze.

Zgodnie z interpretacją sądów i izb skarbowych pojęcia Nabywca, Płatnik oraz Odbiorca nie są tożsame.

Nabywca – to ten, kto nabywa towar. Nie ma znaczenia czy będzie z niego korzystał ani za niego płacił.

Dla Sprzedawcy to strona transakcji.

Płatnik – to ktoś kto płaci za towar.
Odbiorca - to ktoś kto odbiera towar.

Ani Płatnik ani Odbiorca nie jest stroną transakcji w kontekście podatkowym.

Na fakturze te dane mogą się znaleźć ale nie są obowiązkowe i nie mogą zastąpić danych Nabywcy.

W przypadku kiedy nabywcą jest instytucja publiczna istotne jest aby na fakturze znalazły się odrębnie

dane Nabywcy i Odbiorcy.

W przypadku korzystania z oprogramowania, które nie daje możliwości wypełnienia danych odbiorcy

w osobnym polu to informacja o Odbiorcy może być podana w uwagach do faktury.

Odnosząc to do sytuacji pojawiających się w aptece

NABYWCA

ODBIORCA

PŁATNIK

TYP FAKTURY

pacjent

pacjent

pacjent

zwykła faktura VAT

pacjent

pacjent

fundacja

zwykła faktura VAT

pacjent

np. dom dziecka

np. gmina

zwykła faktura VAT

np. dom dziecka

np. dom dziecka

np. gmina

faktura z NIP (niefiskalna lub z paragonem z NIP)


Wystawianie faktur dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą

oraz pozostałych podmiotów gospodarczych

Zgodnie z art.96 ustawy Prawo Farmaceutyczne dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą produkty lecznicze,

środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydawane są na podstawie zapotrzebowania,

którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki

produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych

http://dziennikustaw.gov.pl/D2018000200801.pdf

W przypadku preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe mogą być one wydane tylko

na podstawie zgody otrzymanej od WIF wskazującej konkretną aptekę realizującą zapotrzebowania. Zapotrzebowanie

na tę grupę produktów leczniczych stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie w sprawie środków odurzających,

substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

http://dziennikustaw.gov.pl/D2015000188901.pdf

Zgody takie wydawane są zarówno podmiotom wykonującym działalność leczniczą jak i podmiotom weterynaryjnym.

W przypadku wydawania produktów leczniczych i wystawiania faktur na podmioty prowadzące działalność

weterynaryjną podstawą wydania jest recepta weterynaryjna z adnotacją "do użytku własnego" ("ad usum proprium").

Dla podmiotu gospodarczego nie prowadzącego działalności leczniczej produkty lecznicze OTC (za wyjątkiem produktów

zawierających substancje psychoaktywne) wydaje się i wystawia fakturę VAT bez zapotrzebowania. Podmiot gospodarczy

prowadzący obrót produktami leczniczymi (np. hurtownia) nie może nabyć w aptece produktów leczniczych.

Ograniczenie to nie dotyczy wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 

 

Pacjent

Podmiot leczniczy

Podmiot weterynaryjny

Inny podmiot gospodarczy

Rx

Faktura imienna
na dane z recepty
lub w przypadku dzieci
do 18r.ż. na dane opiekuna
prawnego

Faktura z NIP +
zapotrzebowanie

Faktura z NIP +
recepta
„ad usum proprium”

Nie dotyczy

Rpw

j.w.

Faktura z NIP +
zapotrzebowanie+
zgoda WIF

Faktura z NIP +
zapotrzebowania +
zgoda WIF

Nie dotyczy

OTC

j.w.

Faktura z NIP +
zapotrzebowanie

Faktura z NIP

Faktura z NIP

Wyroby

medyczne

j.w.

Faktura z NIP +
zapotrzebowanie

Faktura z NIP

Faktura z NIP

Środki spoż.specj.
przezn.żyw.

j.w.

Faktura z NIP +
zapotrzebowanie

Faktura z NIP

Faktura z NIP

Kosmetyki

j.w.

Faktura z NIP

Faktura z NIP

Faktura z NIP

 

Informacje o fakturach wystawionych na nabywcę będącego podmiotem gospodarczym przekazywane są do ZSMOPL.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność leczniczą sprzedaż na zapotrzebowanie wymaga zweryfikowania czy podmiot znajduje się w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Apteka jest zobowiązana prowadzi ewidencję zrealizowanych zapotrzebowań. Podmiot wystawiający zapotrzebowanie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wystawionych zapotrzebowań. Zapotrzebowanie należy uzupełnić wydrukiem zawierającym nazwę towaru, ilość, serię, datę ważności.

W aptece która korzysta z programu Kamsoft można wydrukować zapotrzebowanie zgodne ze wzorem do rozporządzenia pod warunkiem, że zostanie wybrana sprzedaż na zapotrzebowanie lub receptę.

mgr farm. Małgorzata Łęt

Przewodnicząca Komisji Legislacyjnej DIA

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT