Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

06
luty
2016

Informacja dla Delegatów na Zjazd

VII kadencji Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 14.01.2016 r. Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie odbędzie się w dniu 5 marca 2016 r. w hotelu FERO EXPRESS, 30-398 Kraków, ul. Bolesława Śmiałego 60 (przy drodze do Tyńca).
Proszę koleżanki i kolegów delegatów o zarezerwowanie powyższego terminu, by móc uczestniczyć w obradach zjazdu.
Materiały zjazdowe oraz szczegółowy program zjazdu zostanie dostarczony delegatom drogą pocztową.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
luty
2016

Pismo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Ikona pliku typu pdf

Szanowni Państwo,
w załączeniu pismo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej.

pismo Prezes NRA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot11
styczeń
2016

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

– plan kontroli aptek 2016

Informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie podał do wiadomości plan kontroli aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i punktów aptecznych na rok 2016.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

---
Link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:
BIP – Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie31
grudzień
2015

Komunikat MZ

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat w sprawie realizacji recept po wejściu w życie zmian zawartych w nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Dotyczy on umieszczania numeru telefonu i kodu pocztowego na receptach.

komunikat - recepty (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Źródło: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-realizacji-recept-po-wejsciu-w-zycie-zmian-zawartych-w-nowelizacji-ustawy-o-systemie-informacji-w-ochronie-zdrowia29
grudzień
2015

Obwieszczenie MZ w spr. wykazu refundowanych leków

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r.

• Ministerstwo Zdrowia > Legislacja > Akty prawne > Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 86, data ogłoszenia: 23 grudnia 2015 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
grudzień
2015

Ważny komunikat w sprawie realizacji recept

W Dzienniku Ustaw z 27 listopada 2015 r. pod pozycją 1991 opublikowana została ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1991/1. Ustawa weszła w życie 12 grudnia br. z wyjątkami wymienionymi w art. 52.

Nowelizacja zmienia m.in. ustawę Prawo farmaceutyczne.

W art. 96a określono m.in. nowe wymogi, jakie powinna spełniać recepta:

A. dane pacjenta mają zawierać kod pocztowy miejscowości - Art. 96a. 1. Recepta zawiera następujące informacje:

1) dane dotyczące pacjenta:
a) imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie „NN”, w przypadku osób o nieustalonej tożsamości,
b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano)

B. dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty mają zawierać numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę.

Są to zupełnie nowe dane i nieuwzględnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2014 r., poz. 319), obowiązującym do dnia wydania nowego aktu wykonawczego, na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r.

Jak widać powyższa nowelizacja powoduje trudności, co do rozstrzygnięcia, czy brak tych danych na recepcie jest podstawą do realizacji takiej recepty przez farmaceutę oraz czy jest podstawą do przyznania refundacji za zrealizowanie w sumie błędnie wystawionej recepty.

W związku z powyższymi wątpliwościami zostało wystosowane 18 grudnia br. przez Naczelną Izbę Aptekarską pismo do Ministra Zdrowia. Czekamy na odpowiedź, którą opublikujemy niezwłocznie.

Należy zwrócić uwagę, że nowe przepisy ustawy swoim zakresem regulują jedynie ogólne zasady wystawiania recept. Szczegółowe zasady wystawiania recept, zwłaszcza na leki refundowane, wzór recepty, kody uprawnień pacjentów, a zwłaszcza zasady realizacji, przechowywania i kontroli recept nadal regulują dotychczasowe przepisy wykonawcze, czyli rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 319 ze zmianą poz. 1239) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1971), które weszło w życie z dniem 11 grudnia 2015 r. Jednak w razie rozbieżności w regulacjach, pierwszeństwo stosowania mają przepisy art. 96a ustawy - Prawo farmaceutyczne. Wynika to z art. 48 ust. 7 zmienionej ustawy, która wskazuje wprost, że akty wykonawcze wydane na podstawie art. 96 ust. 7 ustawy (prawo farmaceutyczne) zachowują moc do chwili wydania nowych rozporządzeń przez Ministra Zdrowia, co ma nastąpić najpóźniej do dnia 1 stycznia 2017roku.

Kolejnym problemem, z jakim obecnie możemy mieć do czynienia w aptekach, choć o wiele rzadziej występującym, to realizacja recept pro autore i pro familia. Obecnie lekarze nie muszą już podpisywać umów z NFZ na wystawianie tych recept, a co za tym idzie nie będą mieli dziewięciocyfrowego numeru umowy zaczynającego się od 98. Niestety przekazywania tego numeru wymaga od aptek nadal rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2011 nr 294 poz. 1742 z późn. zm. Dz.U. z 2012 poz. 306). Również w tej sprawie czekamy na odpowiedź MZ.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Publikowane za zgodą autora.
Źródło: Śląska Izba Aptekarska08
wrzesień
2015

Formularz zgłoszenia odmowy realizacji zamówienia

Informujemy, iż od dnia 08 września 2015 r. zgłaszanie braków do WIF realizowane będzie wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie: wif.malopolska.pl w zakładce „Przejdź do formularza odmów” (https://wif.malopolska.uw.gov.pl/odmowa).
Zgłoszenia kierowane na dotychczasowy adres elektroniczny monitoring@wif.malopolska.pl nie będą przyjmowane!

W załączeniu informacja WIF oraz instrukcja obsługi formularza realizacji zamówienia.
- załącznik (pdf)

Uwaga!
Apteki, które nie znają swojego identyfikatora, opuszczają pole "Identyfikator apteki" i podają nazwę oraz adres (identyfikator apteki można znaleźć na stronach Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia > Platforma Rejestrów Medycznych > Rejestr Aptek: Idź do rejestru)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
sierpień
2015

Ubezpieczenie członków OIA w Krakowie

Szanowni Państwo,
Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w dniu 16 lipca 2105 r. podjęła uchwałę Nr 02/07/VI w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Krakowie – w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Prezydium ORA w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11.08.2015 r. po przeanalizowaniu przedstawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ofert wybrało ofertę Ergo Hestia jako najkorzystniejszą pod względem merytorycznym i finansowym.
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty;
2. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 r. – wariant ubezpieczenia B (pełny tekst OWU na stronach Ergo Hestia);
3. Zakres terytorialny: teren RP;
4. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi – wariant B:
5. Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN.

Postanowienia dodatkowe: pełny tekst w załączniku (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot06
lipiec
2015

Zakończenie okresu edukacyjnego

Uprzejmie przypominamy, że w 2015 roku kończy się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty w 2005 i w 2010 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2015 r. Szczegóły dotyczące warunków zaliczenia okresu edukacyjnego znajdują się w zakładce ‘Szkolenia i konferencje’.22
kwiecień
2014

Komunikat Prezes ORA w Krakowie

W związku z trudnością z zamówieniem niektórych leków i wyrobów medycznych podajemy wzór notatki służbowej, którą prosimy wypełnić i przesłać do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, w wypadku nieotrzymania zamówionych preparatów.

notatka służbowa (doc)

Powyższe notatki będą na bieżąco przesyłane do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Ministra Zdrowia.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Obraz dołączony do aktualności

01
marzec
2013

ANKIETA

Ankieta – informacja z aptek na temat braków dostępności do produktów leczniczych zarejestrowanych na terenie RP.

[ ANKIETA – informacja ]

Koleżanki i Koledzy!
Farmaceuci i aptekarze aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych i punktów aptecznych,
Szanowni Państwo,

Zapraszam do uczestnictwa w przekazywaniu informacji do Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczącej braków i dostępności do produktów leczniczych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Otrzymane w ten sposób informacje będą sukcesywnie przekazywane do Ministerstwa Zdrowia oraz do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Z góry dziękując za Państwa aktywność!

Z uszanowaniem,
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
dr Grzegorz Kucharewiczhttp://oia.krakow.pl/storage/oia_facebook_likeit1.jpg
http://oia.krakow.pl/storage/izba_small.jpg

Uprzejmie przypominam, że w 2015 roku kończy się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty w 2005 i w 2010 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2015 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. z 2003, poz. 1238 zm. z 2007 Nr. 59, poz. 403)

Zaliczenie okresu edukacyjnego odbywa się na podstawie wpisów w Karcie ciągłego szkolenia i przedłożonych do wglądu dokumentów potwierdzających uzyskanie punktów edukacyjnych. Informacja o dopełnieniu obowiązku odbycia ciągłego szkolenia jest umieszczana w rejestrze farmaceutów.
Certyfikaty za szkolenia organizowane lub współorganizowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie są do odebrania w lokalu izby przy ul. Kobierzyńskiej 98/68.
Karty ciągłego szkolenia można otrzymać w biurze izby lub samodzielnie pobrać i wydrukować ze strony OIA w zakładce pliki/formularze.
Osoby, które nie zdołały zebrać odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych zachęcam do szkolenia w systemie e-learningu na naszych platformach e-dukacja.pl i e-farmacja.net.
Proszę też zapoznać się z Uchwałą 01/01/VI Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie w sprawie określenia dokumentów potwierdzających udział farmaceutów w innych formach szkolenia ciągłego i wykazem formy szkoleń, za które można uzyskać punkty edukacyjne.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran


http://oia.krakow.pl/storage/izba_small.jpg
http://e-farmacja.net/inc/gfx/logo.gif