31
grudzień
2015

Komunikat MZ

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat w sprawie realizacji recept po wejściu w życie zmian zawartych w nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Dotyczy on umieszczania numeru telefonu i kodu pocztowego na receptach.

komunikat - recepty (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Źródło: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-realizacji-recept-po-wejsciu-w-zycie-zmian-zawartych-w-nowelizacji-ustawy-o-systemie-informacji-w-ochronie-zdrowia30
grudzień
2015

Pismo Prezes ORA w Krakowie do MZ Ikona pliku typu pdf

Szanowni Państwo,
w załączeniu pismo Prezes ORA w Krakowie skierowane do Ministra Zdrowia.

Pismo Prezes ORA w Krakowie do MZ (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot30
grudzień
2015

Zarządzenia NFZ

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazały się zarządzenia Nr 105/2015/DGL i Nr 107/2015/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA następującej treści:

ZARZĄDZENIE Nr 105/2015/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę.

Na podstawie art. 102 ust.1 i 5 pkt 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) oraz § 3 ust. 4 w zw. z pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2014 r. poz. 319 i 1239) i § 3 ust. 5 w zw. z pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. poz. 1971) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący sposób budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę nadawanego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia od cyfry piątej do dwudziestej, z których:
1) cyfra piąta - przyjmuje wartość "0";
2) cyfra szósta - przyjmuje wartość "0", "1", "2" lub "9";
3) cyfra siódma - przyjmuje wartość "0";
4) cyfra ósma - przyjmuje wartość "0" lub "1";
5) cyfra od dziewiątej do dwudziestej - stanowią kolejny numer recepty w ramach danego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 75/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Tadeusz Jędrzejczyk

Źródło:
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1052015dgl,6456.html


=====================================================

ZARZĄDZENIE NR 107/2015/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę.

Na podstawie art. 102 ust.1 i 5 pkt 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm. 1)) oraz § 3 ust. 4 w zw. z pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2014 r. poz. 319 i 1239) i § 3 ust. 5 w zw. z pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. poz. 1971) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 105/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę, w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) cyfra szósta - przyjmuje wartość "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6" lub "9";”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 29 grudnia 2015 r.

PREZES NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Tadeusz Jędrzejczyk

Źródło:
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1072015dgl,6458.html


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot29
grudzień
2015

Obwieszczenie MZ w spr. wykazu refundowanych leków

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r.

• Ministerstwo Zdrowia > Legislacja > Akty prawne > Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 86, data ogłoszenia: 23 grudnia 2015 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
grudzień
2015

Ważny komunikat w sprawie realizacji recept

W Dzienniku Ustaw z 27 listopada 2015 r. pod pozycją 1991 opublikowana została ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1991/1. Ustawa weszła w życie 12 grudnia br. z wyjątkami wymienionymi w art. 52.

Nowelizacja zmienia m.in. ustawę Prawo farmaceutyczne.

W art. 96a określono m.in. nowe wymogi, jakie powinna spełniać recepta:

A. dane pacjenta mają zawierać kod pocztowy miejscowości - Art. 96a. 1. Recepta zawiera następujące informacje:

1) dane dotyczące pacjenta:
a) imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie „NN”, w przypadku osób o nieustalonej tożsamości,
b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano)

B. dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty mają zawierać numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę.

Są to zupełnie nowe dane i nieuwzględnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2014 r., poz. 319), obowiązującym do dnia wydania nowego aktu wykonawczego, na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r.

Jak widać powyższa nowelizacja powoduje trudności, co do rozstrzygnięcia, czy brak tych danych na recepcie jest podstawą do realizacji takiej recepty przez farmaceutę oraz czy jest podstawą do przyznania refundacji za zrealizowanie w sumie błędnie wystawionej recepty.

W związku z powyższymi wątpliwościami zostało wystosowane 18 grudnia br. przez Naczelną Izbę Aptekarską pismo do Ministra Zdrowia. Czekamy na odpowiedź, którą opublikujemy niezwłocznie.

Należy zwrócić uwagę, że nowe przepisy ustawy swoim zakresem regulują jedynie ogólne zasady wystawiania recept. Szczegółowe zasady wystawiania recept, zwłaszcza na leki refundowane, wzór recepty, kody uprawnień pacjentów, a zwłaszcza zasady realizacji, przechowywania i kontroli recept nadal regulują dotychczasowe przepisy wykonawcze, czyli rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 319 ze zmianą poz. 1239) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1971), które weszło w życie z dniem 11 grudnia 2015 r. Jednak w razie rozbieżności w regulacjach, pierwszeństwo stosowania mają przepisy art. 96a ustawy - Prawo farmaceutyczne. Wynika to z art. 48 ust. 7 zmienionej ustawy, która wskazuje wprost, że akty wykonawcze wydane na podstawie art. 96 ust. 7 ustawy (prawo farmaceutyczne) zachowują moc do chwili wydania nowych rozporządzeń przez Ministra Zdrowia, co ma nastąpić najpóźniej do dnia 1 stycznia 2017roku.

Kolejnym problemem, z jakim obecnie możemy mieć do czynienia w aptekach, choć o wiele rzadziej występującym, to realizacja recept pro autore i pro familia. Obecnie lekarze nie muszą już podpisywać umów z NFZ na wystawianie tych recept, a co za tym idzie nie będą mieli dziewięciocyfrowego numeru umowy zaczynającego się od 98. Niestety przekazywania tego numeru wymaga od aptek nadal rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U. z 2011 nr 294 poz. 1742 z późn. zm. Dz.U. z 2012 poz. 306). Również w tej sprawie czekamy na odpowiedź MZ.

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

Publikowane za zgodą autora.
Źródło: Śląska Izba Aptekarska23
grudzień
2015

Zmiana kwoty ryczałtu za lek recepturowy

i opłaty za zezwolenia od 1 stycznia 2016 roku

Zmiana kwoty ryczałtu za lek recepturowy i opłaty za zezwolenia od 1 stycznia 2016 roku.

W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2016 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 1.850,00 PLN, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. ( Dz.U. 2015 poz. 1385), uległa zmianie kwota ryczałtu za lek recepturowy i wynosić będzie: 9,30 zł

(podstawa prawna- art.6 ust. 7 ustawy o refundacji leków).

------------------------------------------

Zmianie uległa również opłata za wydanie lub zmianę zezwolenia dla wniosków złożonych w 2016 r.

Opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki: 9.250,00 zł
Opłata za zmianę zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki: 1.850,00 zł

Źródło: Naczelna Izba Aptekarska23
grudzień
2015

Rozporządzenie Ministra Rozwoju

z dnia 9 grudnia 2015 r.

W dniu 15 grudnia 2015 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usługDziennik Ustaw 2015 r., poz. 2121

Zgodnie z § 7 p. 4 rozporządzenia, wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

W pozostałym zakresie apteki winny dostosować się do przepisów rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
grudzień
2015

24 grudnia biuro OIA nieczynne

31 grudnia biuro OIA czynne do godz. 12.00

UWAGA!

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (czwartek) biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie będzie NIECZYNNE.

W dniu 31 grudnia 2015 r. (czwartek) biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie będzie czynne do godz. 12.0020
grudzień
2015

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych

który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.:
http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/projekty/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow,-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych,-ktory-wejdzie-w-zycie-1-stycznia-2016-r

Źródło:
http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/komunikaty-dotyczace-listy-lekow-refundowanych

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot18
grudzień
2015

„Farmacja Krakowska” Nr 4/2015 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/biuletyn_fk_2.jpg
Biuletyn informacyjny „Farmacja Krakowska” 4/2015

Uprzejmie informuję, że dostępny jest numer 4/2015 biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”.

W obecnym numerze polecam:
Aktualności – relacja z przebiegu Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, sprawozdanie Prezesa ORA w Krakowie z działalności w VI kadencji oraz wyniki wyborów do władz izby w VII kadencji – str. 7
Apteka szpitalna – omówienie prawnych możliwości wprowadzenia opieki farmaceutycznej w szpitalu wraz z projektem zmian zapisów ustawowych umożliwiających jej prowadzenie – str. 31
Co aptekarz wiedzieć powinien – „W drodze ku panaceum”, artykuł Tadeusza Pawełka, właściciela Innowacyjno-Wdrożeniowego Laboratorium Farmaceutycznego „Labofarm”, na temat leków pochodzenia roślinnego – str. 37
• Nowy cykl: Organizacje aptekarskie – zaczyna artykuł o Towarzystwie Domu Aptekarza – str. 43
Opieka farmaceutyczna – wybrane zagadnienia dietetyki – artykuł w numerze poświęcony jest żywieniu w chorobie migrenowej – str. 49

A także zachęcam do zaznajomienia się z działami:
Wydarzenia – relacje ze spotkań i imprez, jakie odbyły się w poprzednim kwartale – str. 23
Nowości wydawnicze – „Wybrane zagadnienia z zakresu toksykologii żywności oraz wpływu pokarmu na farmakoterapię”, „Farmakologia i toksykologia Mutschlera, wydanie IV” Wydawnictwa MEDPHARM Polska – str. 41
Z dawnej apteki – w tym numerze prezentacja puszek drewnianych do przechowywania surowców Fructus Colocynthidis praeparatis i Rhizoma Filicis pulvis – str. 55

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran17
grudzień
2015

Wesołych Świąt!

http://oia.krakow.pl/storage/xmas_2015_s.jpg09
grudzień
2015

IV Konkurs Nalewek Własnej Receptury

– relacja

4 grudnia br. odbyła się kolejna, już IV edycja Konkursu Nalewki Własnej Receptury.

Jak w latach poprzednich organizatorami były Okręgowa Izba Aptekarska wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie.
Gościny udzielił nam podobnie jak w ubiegłym roku Dyrektor Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Atmosfera konkursu w zabytkowych pomieszczeniach Muzeum przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie była wspaniała.
Gości powitała i zaprosiła do degustacji nalewek wiceprezes ORA w Krakowie Elżbieta Rząsa-Duran w towarzystwie wiceprezesa OIL Dariusza Kościelniaka i Sekretarza OIL Katarzyny Turek-Fornelskiej.
Wprawdzie Dyrektor Muzeum prof. dr hab. Zbigniew Bela, ze względu na wyjazd służbowy był nieobecny, ale uczestnicy konkursu i przybyli goście, zostali wspaniale przyjęci przez personel Muzeum.
W tym roku zgłoszeń do konkursu było nieco mniej. Brak zgłoszeń z innych izb aptekarskich związane było z odbywającymi się w całej Polsce wyborami władz do Okręgowych Izb Aptekarskich. Nie zawiodła Śląska Izba Aptekarska, którą dostarczyła cały zestaw nalewek konkursowych.
Zgodnie z regulaminem w konkursie brały udział jedynie nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży komercyjnej.
Mniejsza ilość nalewek nie przełożyła się na łatwiejszą pracę jury: wszystkie, biorące udział w konkursie nalewki były wyborne i bardzo trudno było wybrać tę najlepszą. Kunszt, z jakim były przygotowane niepowtarzalny aromat i smak stanowiły o niezwykłości prezentowanych trunków. Urzekające wnętrza Muzeum Farmacji wspaniale uzupełniały nasza imprezę.
Uczestnicy i goście konkursu byli zauroczeni miejscem, w którym odbywał się konkurs. Na imprezie byli tez obecni zagraniczni naukowcy przebywający w Krakowie w ramach wymiany naukowej. Dla nich zarówno możliwość degustacji nalewek jak i zobaczenie Muzeum było wspaniałym i niezapomnianym wydarzeniem.
Jury w składzie : Dariusz Kościelniak (OIL), Przemysław Szybka (OIA) i Patryk Hartwich (OIL) po degustacji i długiej dyskusji przyznało nagrody w kategoriach: Nagroda Prezesa OIA i Nagroda Prezesa OIL.
Najlepszą nalewkę wybrała też publiczność przyznając swoja nagrodę.
A oto oficjalne wyniki konkursu:

Nagroda Prezesa OIA:
1 miejsce: Lysko Marek z Katowic – nalewka słodka „jeżynowa”
2 miejsce: Mitka Kamila (z d. Paluch) z Krakowa – nalewka słodka „rodzinna – ostrężnica na rumie”
3 miejsce: Beata Sekuła z Krakowa – nalewka wytrawna „nalewka z beskidzkiej tarniny”

Nagroda Prezesa OIL:
* dla najlepszej nalewki aptekarza:
Małgorzata Lelito – nalewka słodka „truskawkowy raj”
* dla najlepszej nalewki lekarza:
Anna Owsiak z Krakowa – nalewka słodka „wiśniówka na miodzie”

Nagroda publiczności:
* Małgorzata Lelito – nalewka słodka „truskawkowy raj”

Nagrodzonym – GRATULUJEMY!

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Sekretarz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Maryla Lech05
grudzień
2015

XVI Mistrzostwa Polski Farmaceutów

w Narciarstwie Alpejskim – Karpacz, 20 lutego 2016 r.

Dolnośląska Izba Aptekarska oraz GRUPA NEUCA mają zaszczyt zaprosić na:
XVI Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim
Karpacz 20 lutego 2016 r.


Celem naszych wspólnych działań jest jak zawsze integracja całego naszego środowiska (również rodzin farmaceutów), a także wspaniała zabawa, podczas której można będzie wziąć udział w profesjonalnie przygotowanych zawodach, a także pobawić się w gronie przyjaciół i miłośników narciarstwa.

http://oia.krakow.pl/storage/20151207_karpacz_2016_s.jpg
szczegóły w zaproszeniu (pdf)
formularz zgłoszenia udziału (doc)

Zainteresowanych wzięciem udziału w mistrzostwach, prosimy o kontakt do 30 grudnia:
Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając
tel. 603-550-402
e-mail: wiceprezes@oia.krakow.pl02
grudzień
2015

Noworoczny Koncert Aptekarzy – Musicale świata

Kraków, 10 stycznia 2016 r. (niedziela), godz. 18.00

http://oia.krakow.pl/storage/Koncert_Aptekarzy_2016_s.jpgSzanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością pragnę zaprosić Państwa na Noworoczny Koncert Aptekarzy, który odbędzie się 10 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Tym razem podczas Noworocznej Gali usłyszymy fragmenty najsłynniejszych światowych musicali, takich jak Dzwonnik z Notre Dame, Skrzypek na dachu i wielu innych.
Do udziału w Koncercie została zaproszona czołówka polskich artystów Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie. Śpiewać będą dla Państwa: Edyta Krzemień, Anita Steciuk, Ewa Prus, Damian Aleksander, Tomasz Steciuk, Łukasz Talik, Jan Bzdawka i Jakub Szydłowski.
Solistom towarzyszyć będzie znakomita Orkiestra OBLIGATO pod dyrekcją Jerzego Sobeńko, zaś program poprowadzi jego autorka, Jolanta Suder.
Z całą pewnością czeka Państwa wspaniałe widowisko muzyczne, niezwykle ekscytujący wieczór z piękną muzyką w mistrzowskim wykonaniu.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rezerwacja i sprzedaż biletów w biurze OIA w Krakowie, tel. 12-264-25-53
Ceny biletów: 90 zł, 100 zł, 120 zł, 140 zł
Z przykrością informujemy, że bilety na Noworoczny Koncert Aptekarzy zostały wyprzedane!01
grudzień
2015

Ustawa o produktach biobójczych

Data ogłoszenia: 20-11-2015 / Pozycja: 1926

20 listopada 2015 roku opublikowano ustawę z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych.

Rządowe Centrum Legislacji > Dziennik Ustaw 2015 > Poz. 1926

Najistotniejsza dla aptek zmiana to dodanie punktu:
"8) produktami biobójczymi służącymi do utrzymywania higieny człowieka oraz repelentami lub atraktantami służącymi w sposób bezpośredni lub pośredni do utrzymywania higieny człowieka" – nowy punkt obowiązujący od 5 grudnia br.
Wynika z tego, że obrót środkami przeciw komarom typu Autan czy OFF będzie w aptekach zgodny z prawem.

Ustawa wchodzi w życie 5 grudnia 2015 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot30
listopad
2015

Zjazd Delegatów OIA w Krakowie

– relacja

Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie – Targanice 2015

W dniach 27–29 października 2015 roku w Targanicach k. Andrychowa odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie VII kadencji.
Zjazd miał ocenić działalność ustępujących władz VI kadencji i wybrać nowe na VII kadencję.
Na Zjeździe mieliśmy przyjemność gościć Wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, dra n. farm. Marka Jędrzejczaka i Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, mgra farm. Józefa Łosia.
W piątek, 27 listopada 2015 r., Zjazd otworzyła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot. Delegaci minutą ciszy uczcili pamięć farmaceutów, którzy zmarli w tej kadencji.
Następnie wybrano władze zjazdu: Przewodniczącą – mgr farm. Elżbietę Rząsę-Duran, Zastępcę – mgra farm. Aleksandra Dymka i Sekretarzy: dr n. farm. Barbarę Pieszczek i mgr farm. Joannę Piątkowską-Kowalik.

Pierwszy dzień zjazdu miał charakter sprawozdawczy.
Delegaci wysłuchali sprawozdania kadencyjnego Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot. Całość wystąpienia Prezes zamieszczona będzie w najbliższym numerze biuletynu „Farmacja Krakowska”.
Następnie sprawozdanie z działalności całej kadencji przedstawił Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – mgr farm. Wojciech Stępień.
Delegaci po dyskusji przyjęli sprawozdania z działalności wszystkich organów: Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Aptekarskiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium organom izby za czteroletnią kadencję.
Delegaci przyjęli również zmienione regulaminy: Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Na zakończenie obrad, delegaci przyjęli uchwały w sprawie liczby osób wchodzących w skład organów izby.

Kolejny dzień obrad miał charakter wyborczy.
W przerwach wyborów, na pytania delegatów odpowiadali goście Zjazdu.
Delegaci w tajnych głosowaniach wybrali kolejno:
Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej – po raz drugi została nim mgr farm. Barbara Jękot.
• Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – ponownie została wybrana mgr farm. Barbara Zakrzewska.
24-osobową Okręgową Radę Aptekarską.
3 Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
9-osobowy Okręgowy Sąd Aptekarski.
5-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną.
33 delegatów na Krajowy Zjazd Aptekarzy.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
listopad
2015

W piątek biuro OIA nieczynne (27.11.2015 r.)

W dniach 27—29 listopada 2015 r. w Targanicach k/Andrychowa w Hotelu „Kocierz” odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. W związku z tym w dniu 27 listopada (piątek) biuro OIA w Krakowie będzie NIECZYNNE.

W dniu 26 listopada (czwartek) Prezes ORA w Krakowie nie będzie pełniła dyżuru.


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
listopad
2015

Rozporządzenie MZ ws. sprawie środków odurzających

W dniu 17 listopada 2015 roku ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.

Rozporządzenie wchodzi w życie 2 grudnia 2015 roku.

Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1889

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
listopad
2015

Lider Nauk Farmaceutycznych III edycja

http://oia.krakow.pl/storage/20151117_Lider_III_plakat_s.jpgZapraszamy do uczestnictwa w III edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych
www.lidernaukfarmaceutycznych.pl

Lider Nauk Farmaceutycznych III edycja (pdf)13
listopad
2015

MZ ogłosił nową listę leków deficytowych

W dniu 6 listopada br. ukazał się Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia nr 69 (DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.69 / Ogłoszony: 2015-11-06), który zawiera Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
listopad
2015

Nowy kurs w systemie e-dukacja.pl

http://e-dukacja.pl/inc/gfx/logo.gif
Szanowne koleżanki i koledzy!
Uprzejmie informuję, że w systemie e-dukacja udostępnione zostało sympozjum szkoleniowe:
„Nowa postać farmaceutyczna bromku tiotropium do leczenia wziewnego pacjentów z POChP”
Celem sympozjum jest przekazanie informacji na temat nowej postaci farmaceutycznej bromku tiotropium do leczenia wziewnego pacjentów z POChP. Materiały zawierają zarys wiedzy o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc z krótkim przewodnikiem po tym, jak pomóc pacjentom prawidłowo posługiwać się inhalatorem nowej generacji Spiriva z aplikatorem Respimat Soft Mist.W zakładce wykłady dostępny jest również film instruktażowy z posługiwania się inhalatorem.

Szkolenie dostępne jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich" i certyfikowane przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 50% pytań w teście wypełnianym on-line.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran12
listopad
2015

Msza Święta w intencji farmaceutów

21 listopada (sobota), godz. 17.30

Serdecznie zapraszam na Eucharystię, którą będę sprawował w Państwa intencjach 21 listopada (sobota) o godz. 17.30, tam gdzie zawsze, czyli w kościele kapucynów, Kraków, ul. Loretańska 11.

Przed Eucharystią można wejść do zakrystii (z przodu, z prawej strony kościoła), aby wrzucić do koszyczka intencje, w których będę sprawował tę Mszę Świętą.

Po Eucharystii zapraszam na salkę klasztorną. Będzie możliwość wypicia razem herbaty, ale też wysłuchania krótkiej konferencji pt.: "Modlitwa Słowem Bożym". Wygłosi ją ojciec duchowny seminarium kapucynów w Krakowie br. Janusz Pałka.

Do zobaczenia,
br. Krzysztof Niewiadomski OFMCap02
listopad
2015

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Komunikat Nr 10/2015

Informujemy, że na stronach GIF pojawił się Komunikat Nr 10/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Bellergot i Milocardin w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Treść komunikatu:
KOMUNIKAT Nr 10/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot30
październik
2015

IV Konkurs Nalewek Własnej Receptury

Kraków, 4 grudnia 2015 r.

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie mają przyjemność zaprosić członków zrzeszonych w wyżej wymienionych Izbach na czwartą edycję Konkursu Nalewki Własnej Receptury.
http://oia.krakow.pl/storage/nalewki2015.jpgIV Konkurs Nalewek Własnej Receptury

Odbędzie się 4 grudnia 2015 r. w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie. Początek o godzinie 18.00.
Wstęp wolny.

Organizatorzy konkursu zapraszają zarówno do wzięcia udziału w rywalizacji, jak i do uczestnictwa w degustacji. Rosnąca popularność konkursu, o czym świadczą liczne zgłoszenia w roku ubiegłym pozwala przypuszczać, że kolejna IV Edycja Konkursu Nalewek Własnej Receptury będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem. Liczymy, że podobnie jak w roku ubiegłym zgłoszenia napłyną do nas z całej Polski i będą sprzyjały dalszej integracji członków obu Okręgowych Izb.

W konkursie mogą wziąć udział jedynie nalewki, które nie są dostępne w sprzedaży komercyjnej. Dwie próbki nalewki w ilości po 200 ml należy dostarczyć do 3 grudnia 2015 r. do godz. 15.00 do siedziby Muzeum Farmacji w Krakowie, ale im wcześniej, tym lepiej! Liczba nalewek zgłaszanych do konkursu przez jednego uczestnika jest dowolna.
Uczestników konkursu prosimy o zapoznanie się i pobranie regulaminu oraz karty zgłoszeniowej konkursu:

regulamin (pdf)
karta zgłoszeniowa (doc)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!30
październik
2015

Rozporządzenie MZ z dnia 20 października 2015 r.

Wykaz leków, na które mogą wystawiać recepty pielęgniarki i położne

W dniu 29 października 2015 roku ukazało się rozporządzenie MZ z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych.

Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1739

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot29
październik
2015

Obwieszczenie MZ w spr. wykazu refundowanych leków

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2015 r.

• Ministerstwo Zdrowia > Legislacja > Akty prawne > Obwieszczenie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2015 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 66, data ogłoszenia: 28 października 2015 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
październik
2015

Komunikat MWIF Ikona pliku typu pdf

W załączeniu komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie.

Komunikat MWIF (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot24
październik
2015

Nowy kurs na e-dukacja.pl

http://e-dukacja.pl/inc/gfx/logo.gif
Uprzejmie informuję o nowym kursie na portalu e-dukacja:
„Interakcje leków roślinnych” obejmujący tematykę:

Kompleksowość leku roślinnego, czynniki wpływające na aktywność, interakcje i działania niepożądane.
Dotychczas opisane interakcje i działania niepożądane leków roślinnych.
Biodostępność witamin, makro- i mikroelementów, roślinne surowce rewitaminizujące i remineralizujące oraz ich interakcje z innymi lekami.
Alergeny roślinne.

Kurs oferowany w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 7 punktów szkoleniowych z puli punktów "TWARDYCH". Warunkiem zaliczenia kursu jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran23
październik
2015

Dni wolne dla stażystów WFa UJ CM

w roku akademickim 2015/16

Uprzejmie informuję o znanych wg stanu na dzień dzisiejszy dniach wolnych od zajęć dla stażystów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM:
1) dzień rektorski 2 listopada 2015,
2) przerwa świąteczna: 23 grudnia 2015 – 03 stycznia 2016,
3) przerwa świąteczna: 25 marca 2016 – 29 marca 2016.

Z poważaniem
Joanna Barszczak
– dziekanat Wydziału Farmaceutycznego UJ CM23
październik
2015

NFZ Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

dotyczy: przewodnika katalogu błędów

W załączeniu pismo Narodowego Funduszu Zdrowia, Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie oraz Przewodnik dla aptek i punktów aptecznych w zakresie rozliczeń refundacji aptecznej. Katalog błędów.

pismo NFZ (pdf)
Katalog błędów (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
październik
2015

Zarządzenie Ministra Zdrowia Ikona pliku typu pdf

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej.

Zarządzenie Ministra Zdrowia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot14
październik
2015

List otwarty Prezesa NRA Ikona pliku typu pdf

W załączeniu list otwarty Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, dra Grzegorza Kucharewicza, do Ryszarda Petru, lidera partii .Nowoczesna oraz odpowiedź.

List otwarty Prezesa NRA (pdf)
odpowiedź Ryszarda Petru (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
październik
2015

Komunikat Ikona pliku typu pdf

W związku z rozporządzeniem z dnia 8 września 2015 roku zostało wystosowane pismo do Ministra Zdrowia. Szczegóły w załączniku.

pismo do Ministra Zdrowia (pdf)

Pozdrawiam,
Walenty Zajdel
– Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych

Obraz dołączony do aktualności

13
październik
2015

Zaproszenie na bezpłatne sympozjum dla farmaceutów

Kraków, 24 października 2015 r.

http://oia.krakow.pl/storage/jesien_2015_s.jpg
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz serwis www.farmacja.edu.pl zapraszają na bezpłatne sympozjum dla farmaceutów za udział w którym przysługuje 10 punktów edukacyjnych.

Rejestracja: www.farmacja.net/konferencje

Data:
24 października (sobota) 2015 r., godz. 8:00

Miejsce:
Hotel Galaxy
ul. Gęsia 22A
Kraków

Program konferencji:

8.00 - 8.30 - Rejestracja

8.30 - 14.30 - Sesja za punkty "twarde"
"Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego" - 8 punktów "twardych"

14.30 - 16.00 - Sesja za punkty "miękkie"
"Fakty i mity o skórze noworodka" - 2 punkty "miękkie"

Wykładowcy:
dr hab. n. med. Piotr Albrecht, mgr farm. Michał Pstrągowski i mgr położnictwa Agnieszka Gąsior-Guziak10
październik
2015

Wybory 2015 Ikona pliku typu pdf

W załączniku pismo w sprawie poparcia Pana dra Grzegorza Kucharewicza, Prezesa NRA, w Wyborach do Sejmu RP 2015.

Wybory 2015 (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot09
październik
2015

Farmaceuci kandydują do Sejmu

W dniu 25 października 2015 roku odbędą się wybory parlamentarne, podczas których będziemy wybierać posłów i senatorów do Sejmu i Senatu RP VIII kadencji.

Na podstawie informacji przesłanych przez Naczelną Izbę Aptekarską oraz mgra farm. Łukasza Waligórskiego z portalu www.mgr.farm (magazyn MGR.FARM) do Sejmu będzie kandydowało 18 farmaceutów w całej Polsce.

Reprezentują oni różne ugrupowania, zajmują różne miejsce na swoich listach. To, czy któryś z nich zdobędzie upragniony mandat posła na Sejm RP, zależy już tylko od wyborców, a więc i od nas – farmaceutów, naszych rodzin, bliskich i pacjentów.

Zagłosujmy na naszych kolegów i koleżanki!

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

Farmaceuci kandydujący do Sejmu (źródło: www.mgr.farm)
http://oia.krakow.pl/storage/wybory-plakat-01s.jpg

Sprostowanie
Redakcja magazynu MGR.FARM z przykrością informuje, iż w artykułach pt.: „Nasi kandydaci do Sejmu” opublikowanym w #3 magazynu oraz „Farmaceuci kandydują do Sejmu” opublikowanym na stronie www.mgr.farm (6-10-2015), a także na plakacie obrazującym wszystkich farmaceutów kandydujących w Polsce do Sejmu RP, pojawiła się nieprawdziwa informacja dotycząca zawodu jednej z kandydatek.
(...)
W związku z powyższym redakcja MGR.FARM, w poczuci odpowiedzialności za rzetelność publikowanych informacji, podjęła wszelkie możliwe kroki w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Efektem tego jest artykuł pt. „Kandydatka na posłankę przeprasza farmaceutów”, którego lekturę niezwłocznie polecamy.
http://mgr.farm/opinie/kandydatka-na-poslanke-przeprasza-farmaceutow

Z poważaniem
mgr farm. Łukasz Waligórski
Radaktor Naczelny MGR.FARM

Załączniki:
członkowie Partii KORWiN, sprostowanie (pdf)
Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku, wyjaśnienie (pdf)07
październik
2015

Kwartalne spotkania aptekarzy Ikona pliku typu pdf

– październik 2015 r.

UWAGA: Zmiana porządku obrad!
Spotkanie z mgr farm. Józefem Łosiem, Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie zostaje przeniesione na godz. 15.00


Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza Państwa na zebrania Aptekarzy.
Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

• 22 października 2015 r. Kraków,     Hotel „Best Western Plus Q” Kraków, ul. Wygrana 6
• 23 października 2015 r. Tarnów,     Hotel „Kantoria” Tarnów, ul. Piłsudskiego 28 A
• 26 października 2015 r. Nowy Sącz,    Hotel „Beskid” Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 1
• 27 października 2015 r. Nowy Targ,    Hotel „Góralski Raj” Nowy Targ, os. Szuflów 12 B

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 15.00

kwartalne spotkanie aptekarzy październik 2015 (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot29
wrzesień
2015

„5 na dobry początek”

Bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego

http://oia.krakow.pl/storage/baner_biegi_5na_s.jpg
„5 na dobry początek” – Bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum.

W trzecią sobotę października odbędzie się pierwsza edycja Biegu o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. Jak przystało na studentów i pracowników Uczelni medycznej chcemy rozpocząć kolejny rok akademicki wcielając w życie sentencję Mens sana in corpore sano.
Zapraszamy całą społeczność akademicką, absolwentów i przyjaciół Collegium Medicum do udziału w biegu.

Szczegóły na stronie biegu:
„5 na dobry początek”

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot29
wrzesień
2015

Wnioski o nadanie odznaczeń

Szanowne koleżanki i koledzy!
Uprzejmie proszę o zgłaszanie do kapituły wniosków o nadanie odznaczeń przyznawanych przez Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie: „Zasłużony dla środowiska małopolskiego aptekarzy” oraz „Laur aptekarski”.
Wniosek powinien zawierać poniższe dane wraz z krótkim uzasadnieniem uwzględniającym aktywność zawodową i pozazawodową kandydata:
– nazwisko i imię kandydata
– miejsce pracy (w wypadku pozostawania w stosunku pracy)
– stanowisko
– ukończona uczelnia (rok)
– data rozpoczęcia pracy (uzyskanie prawa wykonywania zawodu)
– posiadane specjalizacje, tytuły naukowe, dodatkowe kwalifikacje, wyjazdy na staże zagraniczne itp.
– krótki przebieg pracy (wymienić gdzie?)
– przeszły i obecny status jako aptekarza (właściciel, kierownik itp.)
– czy miał/a pod opieką stażystów, praktykantów
Praca na rzecz Izby Aptekarskiej:
– delegat na zjazdy Aptekarzy (okręgowe, krajowe) od kiedy
– pełnione funkcje w Izbie Aptekarskiej (jakie?), prace w komisjach, sądzie, rzecznik itp.
Praca na rzecz innych instytucji:
– przynależność/aktywność w PTFarm lub innych towarzystwach i stowarzyszeniach naukowych
Inne zainteresowania poza farmacją:
– zainteresowania/pasje pozazawodowe, aktywność w dziedzinie sportu, kultury, praca społeczna nie związana z zawodem
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej i podpis.

Wnioski mogą być przekazane:
• osobiście do biura izby
• drogą pocztową na adres izby: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
• e-mailem na adres: biuro@oia.krakow.pl
• faksem na numer: 12 264 25 09

Wnioski prosimy składać do dnia 30 października 2015 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
wrzesień
2015

„Farmacja Krakowska” Nr 3/2015 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/biuletyn_fk_2.jpg
Biuletyn informacyjny „Farmacja Krakowska” 3/2015

Uprzejmie informuję, że dostępny jest numer 3/2015 biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”.

W obecnym numerze polecam:
Co aptekarz wiedzieć powinien – „dobrodziejstwa uzdrowisk w każdej aptece...” – zwięzła informacja na temat właściwości wód leczniczych, które mogą być przedmiotem obrotu w aptece – str. 19
Apteka szpitalna – omówienie najważniejszych zmian Prawa farmaceutycznego, jakie weszły w życie w lipcu br. i dotyczyły m.in. przeciwdziałaniu wywozowi leków ratujących życie – str. 24
Legislacja – informacja prawna dotycząca zmian, jakie przyniosła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – str. 26
Opieka farmaceutyczna – wybrane zagadnienia dietetyki – artykuł w numerze poświęcony jest tym razem profilaktyce i sposobach odżywiania w schorzeniach jelita grubego – str. 50

A także zachęcam do zaznajomienia się z działami:
Wydarzenia – relacje ze spotkań i imprez, w jakich mieli możliwość uczestniczyć członkowie naszej izby – str. 11
Z działalności organów okręgowej izby aptekarskiej – w roku wyborczym chcieliśmy przedstawić zakres działalności poszczególnych organów izby – w tym numerze przybliżamy działalność Okręgowej Komisji Rewizyjnej – str. 34
Interpelacja – informacja o kolejnej interpelacji, jaką złożył poseł na Sejm RP, dr Łukasz Gibała, w sprawie regulacji prawnych dotyczących aptek – str. 36
Ich pasje... – artykuł o kolekcji przedwojennych pocztówek przedstawiających apteki w Tarnowie – str. 37
Wspomnienie – autor opracowania, dr n. farm. Maciej Bilek, przypomina postać prof. dra hab. farmacji Leszka Krówczyńskiego – str. 42
Nowości wydawnicze – Immunologia i immunoterapia, Wydawnictwo MEDPHARM Polska – str. 48
Z dawnej apteki – w tym numerze prezentacja puszek drewnianych do przechowywania surowców Patschouli i Tacama – str. 57

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran27
wrzesień
2015

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza

23 września 2015 roku w Warszawie odbyły się 12 obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Organizatorem uroczystości była Naczelna Izba Aptekarska. Patronatem honorowym uroczystość objął Minister Zdrowia – Marian Zembala. Uroczystość związana jest ze świętem Kosmy i Damiana, którzy są uznawani za patronów farmaceutów.
Tegoroczne obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu odprawioną w intencji aptekarzy.
Główne uroczystości odbyły się w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie.
W uroczystościach wzięli udział między innymi: parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, instytucji państwowych i środowisk akademickich, duchowni z Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz działacze samorządów zawodów zaufania publicznego.
Zebranych powitał i złożył najlepsze życzenia z okazji święta Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – dr farm. Grzegorz Kucharewicz. Po licznych wystąpieniach okolicznościowych zaproszonych gości, zasłużeni działacze odrodzonego samorządu aptekarskiego odebrali odznaczenia państwowe, resortowe i nadawane przez Naczelną Radę Aptekarską: Medale im. prof. Bronisława Koskowskiego, tytuły „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” i wyróżnienia „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”.
Z wielką satysfakcją informuję, że wśród odznaczonych znajdowali się aptekarze z naszej izby. Złote krzyże zasługi odebrali: mgr farm. Ewa Kokot (były Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) i Kazimierz Jura (obecny Przewodniczący Naczelnego Sądu Aptekarskiego), który również otrzymał wyróżnienie „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”.
Srebrny Krzyż zasługi otrzymał mgr farm. Jerzy Jasiński (obecny Wiceprezes ORA w Krakowie i Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Aptecznej).
Medale im. Koskowskiego odebrali: dr farm. Maciej Bilek i mgr farm. Małgorzata Żak (zaległy przyznany w 2014 r.).
Uroczystość zakończył koncert muzyczno-wokalny.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję!

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
wrzesień
2015

XII Sesja Szkół im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

W dniach 25–26 września 2015 roku w Zespole Szkól Nr 1 w Gorlicach pod przewodnictwem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Starosty Gorlickiego i Burmistrza Gorlic odbyło się kolejne, dwunaste spotkanie szkół imienia Ignacego Łukasiewicza.
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie miała zaszczyt zostać patronem XII Sesji.
Jak się dowiedzieliśmy, w całej Polsce jest czterdzieści szkół imienia Ignacego Łukasiewicza, jedno przedszkole i jedna Szkoła Wyższa w Rzeszowie. Do Gorlic przyjechali reprezentanci dwudziestu ośmiu szkół.
Po uroczystym otwarciu Sesji przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, dra inż. Stanisława Szafrana, który zapalił lampę naftową, nasza koleżanka, mgr farm. Iwona Dymarczyk z Muzeum Farmacji CM w Krakowie, wygłosiła wykład „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”. Podkreśliła w swoim referacie, że Ignacy Łukasiewicz był przede wszystkim aptekarzem, a w dalszej kolejności wynalazcą.
Punktualnie o godzinie dwunastej rozpoczął się Konkurs dla uczestników o Ignacym Łukasiewiczu. Pytania okazały się trudne, ale młodzi ludzie dzielnie walczyli o nagrody.
Najlepszy wynik, maksymalną ilość punktów, zdobyła uczennica Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach – Jadwiga Ludwin, której przekazałam nagrodę ufundowaną przez Okręgową Radę Aptekarską w Krakowie z życzeniami dalszych sukcesów w szkole i życiu prywatnym.
Bardzo dobre wyniki osiągnęli też uczniowie, którzy przyjechali z odległych miejscowości: Płocka, Bydgoszczy, Gniewina.
Ulewny deszcz, jaki padał przez dwa dni, tylko trochę pokrzyżował plany organizatorom. Młodzież bardzo chętnie i z zaciekawieniem zwiedzała miejsca związane z Ignacym Łukasiewiczem.
Wszyscy życzyli sobie następnych spotkań, które spowodują, że pamięć o Ignacym Łukasiewiczu pozostanie.

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot26
wrzesień
2015

Święto Kosmy i Damiana

http://oia.krakow.pl/storage/20141001_kosmy_i_damiana.jpg24
wrzesień
2015

Msza Święta w intencji farmaceutów

26 września 2015 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w dniu 26 września 2015 r. w Kościele Br. Mn. Kapucynów przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie o godz. 17.30 Ojciec Krzysztof Niewiadomski, Duszpasterz Farmaceutów Archidiecezji Krakowskiej, w dzień patronów farmacji św. Kosmy i Damiana odprawi Mszę Świętą w naszej intencji.
Po Mszy Świętej dla chętnych spotkanie w salce katechetycznej.

Zapraszamy wszystkich farmaceutów i ich rodziny.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
wrzesień
2015

Zmarł mgr farm. Marek Pazurkiewicz

http://oia.krakow.pl/storage/nekrolog_krzyz.gifZ wielkim żalem informujemy o śmierci mgra farm. Marka Pazurkiewicza.

Pogrzeb odbędzie się 23 września 2015 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Rakowickim.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie

* * *

Mgr farm. Marek Pazurkiewicz, urodzony 1 maja 1947 r. w Krakowie. Po ukończeniu V Liceum im. Witkiewicza rozpoczął studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Krakowie, które ukończył w roku 1971 i podjął pracę jako asystent w Katedrze Bromatologii ww. wydziału. W czasie studiów działał w ZSP, pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Wydziału Farmaceutycznego ZSP. W 1973 roku został powołany do służby wojskowej, którą pełnił w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie jako zastępca kierownika Apteki, kończąc w 1975 r. w stopniu kapitana. W tym samym roku rozpoczął pracę jako kierownik Działu Farmacji i Techniki Medycznej w Szpitalu MSWiA w Krakowie, gdzie pracował do chwili przejścia na emeryturę. Jako emeryt nadal pracował w kilku aptekach prywatnych oraz hurtowni farmaceutycznej, pełniąc funkcje kierownicze. Był członkiem samorządu aptekarskiego od początku po reaktywacji Izb Aptekarskich, będąc wybieranym dwukrotnie delegatem na zjazd OIA w Krakowie oraz wchodząc w skład Komisji Rewizyjnej. Był sumiennym Aptekarzem oddanym przede wszystkim pacjentom. Uwielbiał literaturę, operę, teatr oraz podróże, ciesząc się każdą chwilą życia. Odszedł, walcząc z nieuleczalną chorobą, snując do końca plany. Pozostanie w naszej pamięci znakomity Aptekarz, Przyjaciel i Kolega.

Żegnaj Przyjacielu!15
wrzesień
2015

List Marszałka Sejmu do Ministra Zdrowia

i Ministra Spraw Wewnętrznych

List Marszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha do Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych.
Marszałek Jerzy Wenderlich solidaryzuje się z polskimi aptekarzami i w trosce o bezpieczeństwo pacjentów zwraca uwagę na zagrożenia, postulując nowelizację prawa.

Czytaj więcej:
Biuro Prasowe Stowarzyszenia LEKI TYLKO Z APTEKI

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot14
wrzesień
2015

Delegaci na Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie

W dniach 8, 9 i 12 września 2015 r. w trzech okręgach odbyły się zebrania wyborcze delegatów na VII kadencję Okręgowego Zjazdu Aptekarzy w Krakowie. Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Aptekarskiej Nr VI/63/2015 z dnia 24 marca 2015 r. wybraliśmy 128 delegatów.
Trudno oprzeć się smutnej refleksji, że frekwencja, pomimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, była niska.
Optymistycznym jest fakt uczestniczenia w zebraniach dużej liczby farmaceutów z młodego pokolenia, którzy zostali wybrani delegatami. Od przyszłych władz samorządu zależeć będzie, jak wykorzystają zapał do współuczestniczenia w działaniach organów Izby młodych delegatów i czy potrafią wykorzystać potencjał w nich tkwiący.
Mam nadzieje, że wszystkie osoby, które zostały delegatami, włączą się czynnie w pracę na rzecz samorządu.

Delegatami na Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie na VII czteroletnią kadencję (2015-2019) zostały następujące osoby:

1.    mgr farm. Albińska Halina
2.    mgr farm. Baś Maria
3.    mgr farm. Biel Katarzyna
4.    mgr farm. Biront Robert
5.    mgr farm. Bodzoń Urszula
6.    mgr farm. Brniak Witold
7.    mgr farm. Cetnarowski Bolesław
8.    dr n. farm. Chmal-Jagiełło Krystyna
9.    mgr farm. Czerlunczakiewicz Sylwia
10.    mgr farm. Diejanowa Monika
11.    mgr farm. Dreher Bartłomiej
12.    mgr farm. Dutka Piotr
13.    mgr farm. Dymek Aleksander
14.    mgr farm. Dymek Justyna
15.    mgr farm. Filipowski Marek
16.    mgr farm. Gancarz Jolanta
17.    mgr farm. Gawle-Mączka Agnieszka
18.    mgr farm. Gąstoł Elżbieta
19.    mgr farm. Geller Justyna
20.    mgr farm. Grabowska Katarzyna
21.    mgr farm. Grodek Dorota
22.    mgr farm. Grodek Mirosław
23.    mgr farm. Grzybowska Anna
24.    mgr farm. Gwóźdź Marcin
25.    mgr farm. Hajdon-Chełmińska Maria
26.    mgr farm. Hajzer Małgorzata
27.    mgr farm. Herod Ewa
28.    mgr farm. Jando-Hładij Krystyna
29.    mgr farm. Janiga Maria
30.    mgr farm. Janik Maria
31.    mgr farm. Janik Sebastian
32.    mgr farm. Janus Anna
33.    mgr farm. Jasiński Jerzy
34.    mgr farm. Jaworowski Maciej
35.    mgr farm. Jękot Barbara
36.    mgr farm. Jodłowski Grzegorz
37.    mgr farm. Jucha Witold
38.    mgr farm. Jura Kazimierz
39.    mgr farm. Klimek Natalia
40.    mgr farm. Kmiecik Jakub
41.    mgr farm. Knapik Piotr
42.    mgr farm. Korabik Marta
43.    mgr farm. Koralewicz Gabriela
44.    mgr farm. Kostuch Beata
45.    mgr farm. Krach Jacek
46.    mgr farm. Krach Magdalena
47.    mgr farm. Król Monika
48.    mgr farm. Krupa Franciszek
49.    mgr farm. Kubik Elżbieta
50.    mgr farm. Kucharska-Pitala Maria
51.    mgr farm. Kudrzycka Magdalena
52.    mgr farm. Kudrzycki Marcin
53.    dr n. farm. Kurnik Magdalena
54.    mgr farm. Kuźmińska Ewa
55.    mgr farm. Lech Maryla
56.    mgr farm. Lelito Małgorzata
57.    mgr farm. Lipner Paweł
58.    mgr farm. Mazur Małgorzata
59.    mgr farm. Michniak Maria
60.    mgr farm. Miśkiewicz Jadwiga
61.    mgr farm. Molczyk Agnieszka
62.    mgr farm. Molenda Anita
63.    mgr farm. Morańda Krystian
64.    mgr farm. Mosio Anna
65.    mgr farm. Nowakowska Monika
66.    mgr farm. Oleszczuk-Kasperkiewicz Anna
67.    mgr farm. Ostrykiewicz Sławomir
68.    mgr farm. Palmowska-Tyrkalska Antonina
69.    mgr farm. Panek Dawid
70.    mgr farm. Perek Elżbieta
71.    mgr farm. Petlic-Jedynak Maria
72.    mgr farm. Piątkowska-Kowalik Joanna
73.    mgr farm. Piekarska Zofia
74.    mgr farm. Piela Łukasz
75.    dr n. farm. Pieszczek Barbara
76.    mgr farm. Pietrusa Marta
77.    mgr farm. Pigłowska Anna
78.    mgr farm. Płatek Joanna
79.    mgr farm. Płatek Tomasz
80.    mgr farm. Płoch Filip
81.    mgr farm. Płoszczańska Teresa
82.    mgr farm. Pociecha Teresa
83.    mgr farm. Polak Marta
84.    mgr farm. Radliński Jan
85.    mgr farm. Rowińska Anna
86.    mgr farm. Rudawska Anna
87.    mgr farm. Rząsa-Duran Elżbieta
88.    mgr farm. Skowyra Justyna
89.    mgr farm. Snoch Marcin
90.    mgr farm. Sowa Elżbieta
91.    mgr farm. Starzycka Aleksandra
92.    mgr farm. Stec Agnieszka
93.    mgr farm. Stefański Marek
94.    mgr farm. Stępień Wojciech
95.    mgr farm. Stoltmann Dorota
96.    mgr farm. Suwała Renata
97.    mgr farm. Szczebak Dorota
98.    mgr farm. Szczęch Bogusława
99.    mgr farm. Szczęsny Michał
100.    mgr farm. Szeremeta Dorota
101.    dr n. farm. Szybka Przemysław
102.    mgr farm. Szydłowska Katarzyna
103.    mgr farm. Śmierciak Katarzyna
104.    mgr farm. Talik Jolanta
105.    mgr farm. Tokarz Jakub
106.    mgr farm. Uman-Ntuk Effiom
107.    dr n. farm. Wajda Elżbieta
108.    mgr farm. Wałach Bernadetta
109.    mgr farm. Waśkowski Jakub
110.    mgr farm. Wereszczyńska-Pałys Maria
111.    mgr farm. Włodarczyk Anna
112.    mgr farm. Wojnarowicz Joanna
113.    mgr farm. Wojtasz Robert
114.    mgr farm. Worytko Ewa
115.    mgr farm. Woźniak Magdalena
116.    mgr farm. Woźniak Małgorzata
117.    mgr farm. Wójcicki Tomasz
118.    mgr farm. Wójcikiewicz-Walter Beata
119.    mgr farm. Wyka Dominik
120.    mgr farm. Wyka Magdalena
121.    mgr farm. Zaczek Jerzy
122.    mgr farm. Zając Piotr
123.    mgr farm. Zajdel Walenty
124.    mgr farm. Zakrzewska Barbara
125.    mgr farm. Zbozień Sabina
126.    mgr farm. Zdebska Małgorzata
127.    mgr farm. Zgud-Walaszek Magdalena
128.    mgr farm. Żółtek Ewa

Wszystkim delegatom gratuluję wyboru i życzę powodzenia w realizacji planów związanych z działalnością na rzecz samorządu.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
wrzesień
2015

Korespondencja NIA

W załączenia korespondencja Naczelnej Izby Aptekarskiej.

- Pfizer Polska sp. z o.o. oświadczenie (pdf)
- Sanofi-Aventis sp. z o.o. komunikat (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot10
wrzesień
2015

IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy

– relacja

W dniach 3–6 września 2015 r. w Wilkasach k/Giżycka odbyły się IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Farmaceutów. Regaty rozegrano w kategoriach: o Puchar Prezesa NRA, o puchar Prezesa ORA Olsztyn, o statuetkę najlepszego sternika. Na starcie "stanęły" 22 jachty. Nasza Izba w tym roku wystawiła 3 załogi. Regaty uroczyście otworzył Prezes ORA Olsztyn – Roman Grzechnik i Wiceprezes NRA – Marek Jędrzejczak. Atmosfera podczas zawodów była wspaniała, choć rywalizacja była zacięta. W sobotę, dzięki pogodzie (4 w skali Beauforta), regaty nabrały prawdziwych rumieńców. Kibice na specjalnym statku śmiało mogli nucić piosenkę żeglarską o przechyłach.
Moja załoga tak dzielnie walczyła z wiatrem i konkurentami, że w pewnej chwili zobaczyliśmy nasz główny żagiel (grot) w strzępach. Sędzia regat nakazał nam szybki powrót na silniku do portu po nowy żagiel. Upłynęliśmy kilkadziesiąt metrów i silnik zgasł. Diagnoza – brak paliwa. Bez żadnego już napędu, szybko zepchnęło nas w trzciny. Pewnie zostalibyśmy tam na "wieki", gdyby nie nadeszła pomoc ze strony załogi z Olsztyna, która wzięła nas na hol. I kiedy zastanawialiśmy się, co się jeszcze może wydarzyć, okazało się, że długo nie trzeba było czekać. Naszym wybawcom po chwili też skończyło się paliwo. Przygody również miała druga nasza załoga. Tam przy balansowaniu załogantka zawisła głową w dół na lince i tylko refleks kolegów uratował ją od niechybnej kąpieli w jeziorze. Trzecia nasza załoga okazała się najsprawniejsza i zdobyła Wicemistrzostwo Polski i Puchar Prezesa NRA. Mistrzem Polski została załoga z Białegostoku, a trzecie miejsce zdobyła ekipa z Gdańska. Nagrodę fair play i prezenty w postaci kawałka rozerwanego żagla i trzciny otrzymali nasi wybawcy z Olsztyna. A my już tradycyjnie dostaliśmy dyplom dla najbardziej roztańczonej załogi.

Wszystkim żeglarzom gratulujemy sukcesów, a Prezesowi ORA Olsztyn, Romanowi Grzechnikowi, dziękujemy za zorganizowanie, po raz kolejny, fantastycznej imprezy integrującej środowisko farmaceutyczne.

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

mgr farm. Małgorzata Lelito08
wrzesień
2015

Formularz zgłoszenia odmowy realizacji zamówienia

Informujemy, iż od dnia 08 września 2015 r. zgłaszanie braków do WIF realizowane będzie wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie: wif.malopolska.pl w zakładce „Przejdź do formularza odmów” (https://wif.malopolska.uw.gov.pl/odmowa).
Zgłoszenia kierowane na dotychczasowy adres elektroniczny monitoring@wif.malopolska.pl nie będą przyjmowane!

W załączeniu informacja WIF oraz instrukcja obsługi formularza realizacji zamówienia.
- załącznik (pdf)

Uwaga!
Apteki, które nie znają swojego identyfikatora, opuszczają pole "Identyfikator apteki" i podają nazwę oraz adres (identyfikator apteki można znaleźć na stronach Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia > Platforma Rejestrów Medycznych > Rejestr Aptek: Idź do rejestru)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
wrzesień
2015

Decyzja Prezesa URPLWMiPB Ikona pliku typu pdf

W załączeniu decyzja Prezesa URPLWMiPB w zakresie zmiany kategorii dostępności produktu leczniczego Deflegmin 75mg kaps. z Rp na OTC.

decyzja Deflegmin 75mg kaps. z Rp na OTC (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot03
wrzesień
2015

Odpowiedzi na pytania Ikona pliku typu pdf

– z zebrań w miesiącu czerwcu 2015 r.

W załączeniu odpowiedzi na zadane przez farmaceutów pytania podczas czerwcowych zebrań.

pytania i odpowiedzi, czerwiec 2015 (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot31
sierpień
2015

Obwieszczenie MZ w spr. wykazu refundowanych leków

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2015 r.

• Ministerstwo Zdrowia > Legislacja > Akty prawne > Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2015 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 42, data ogłoszenia: 26 sierpnia 2015 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot26
sierpień
2015

Zmarła mgr farm. Ewa Kastory

http://oia.krakow.pl/storage/nekrolog_krzyz.gifZ wielkim żalem informujemy o śmierci mgr farm. Ewy Kastory, wieloletniej Kierowniczki Aptek Szpitalnych w Krakowie: Szpitala Zakonu Bonifratrów, Szpitala Specjalistycznego im. Rydygiera, Krakowskiego Centrum Rehabilitacji.

Pogrzeb odbędzie się 31 sierpnia 2015 r. o godz. 12.20 na Cmentarzu Rakowickim.

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie22
sierpień
2015

Interpelacja dra Łukasza Gibały

– Posła na Sejm RP

Szanowni Państwo,
w załączeniu przedstawiamy Interpelację dra Łukasza Gibały, Posła na Sejm RP, w sprawie regulacji prawnych dotyczących aptek.

Interpelacja nr 33949 do ministra zdrowia w sprawie regulacji prawnych dotyczących aptek

Dr Łukasz Gibała zwraca się do Ministra Zdrowia z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy podziela Pan stanowisko, w świetle którego wydawanie klientowi przez aptekę leku na receptę jest wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej, a leku bez recepty – już nie? Jeżeli tak, to jakimi przesłankami kieruje się Pan, głosząc taką tezę?

2. Czy opowiada się Pan za przywróceniem wcześniejszego stanu prawnego, zgodnie z którym na aptekach nie spoczywał obowiązek zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia? Czy zamierza Pan poruszyć ten problem w pracach Rady Ministrów w celu wystąpienia przez rząd z odpowiednią inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie?

3. Czy można oczekiwać, iż Ministerstwo Zdrowia pod Pana kierownictwem podejmie prace legislacyjne służące dodaniu do Prawa farmaceutycznego przepisów gwarantujących, iż państwo będzie partycypować w kosztach dyżurów aptek w porach nocnych oraz w niedziele, w święta i w inne dni wolne od pracy?


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
sierpień
2015

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Recepta na wiersz”

Organizator: Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

I NAGRODA – 5000 PLN
II NAGRODA – 3500 PLN
III NAGRODA – 2000 PLN
i cztery wyróżnienia po 500 zł każde


Termin nadsyłania wierszy: do 30 listopada 2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 30 stycznia 2016 r.

Więcej informacji na stronie www.muzeumfarmacji.pl w zakładce „Konkurs poetycki”.20
sierpień
2015

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych

który wejdzie w życie 1 września 2015 r.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2015 r.:
• Ministerstwo Zdrowia > Aktualności > Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2015 r.

• Ministerstwo Zdrowia > Legislacja > Projekty > Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2015 r.

Uwagi można nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres email wykazy-uwagi@mz.gov.pl do dnia 21 sierpnia 2015 r. do godziny 15.00.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
sierpień
2015

Ubezpieczenie członków OIA w Krakowie

Szanowni Państwo,
Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w dniu 16 lipca 2015 r. podjęła uchwałę Nr 02/07/VI w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Krakowie – w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Prezydium ORA w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11.08.2015 r. po przeanalizowaniu przedstawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ofert wybrało ofertę Ergo Hestia jako najkorzystniejszą pod względem merytorycznym i finansowym.
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty;
2. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 r. – wariant ubezpieczenia B (pełny tekst OWU na stronach Ergo Hestia);
3. Zakres terytorialny: teren RP;
4. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi – wariant B:
5. Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN.

Postanowienia dodatkowe: pełny tekst w załączniku (pdf)

Warunki ubezpieczenia (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
sierpień
2015

Zabytkowe meble apteczne

Szanowni Państwo,
w związku z likwidacją "Apteki pod Gwiazdą" w Radłowie istnieje możliwość odkupienia zabytkowych mebli aptecznych.
Meble pochodzą z pierwszych lat okresu międzywojennego (ok. roku 1919) i zostały wykonane na specjalne zamówienie w Fabryce Stolarskiej Stanisława Burzyńskiego w Krakowie. Są to meble dębowe z ozdobnymi listwami i żłobieniami oraz marmurowymi blatami i kryształowymi lustrami.
Pełna informacja pod numerem telefonu 605 288 433

Pomóżmy ocalić zabytki historii farmacji!

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

http://oia.krakow.pl/storage/meble1s.jpghttp://oia.krakow.pl/storage/meble2s.jpghttp://oia.krakow.pl/storage/meble3s.jpg12
sierpień
2015

Komunikat WIF w Krakowie Ikona pliku typu doc

W załączeniu komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie w sprawie wymagań jakościowych produktów leczniczych z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Komunikat WIF w Krakowie (doc)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot11
sierpień
2015

„Polaków zdrowia portret własny 2015”

W dniu 7 sierpnia 2015 r. w Krakowie, w ramach cyklu „Polaków zdrowia portret własny 2015”, gościliśmy Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembalę, oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dra Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Podczas spotkania odbyła się debata, w której mieliśmy przyjemność brać udział w osobach: Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński, Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych przy ORA w Krakowie, mgr farm. Walenty Zajdel.
Tematem przewodnim debaty była polityka senioralna w naszym kraju, zwrócono uwagę na nowe miejsce dla farmaceuty w Polsce – prezentację na ten temat wygłosił Grzegorz Zagórny, Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ.
W trakcie debaty, Minister Zembala dwukrotnie zapewniał mnie o swojej przychylności dla środowiska farmaceutów i obiecał, że wprowadzi Ustawę o zawodzie farmaceuty.
Miejmy nadzieję, że pan Minister dotrzyma swoich obietnic – życzymy mu wszystkiego najlepszego.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

„Nowe zadania, nowe miejsce dla farmaceuty w Polsce” (pdf)
Grzegorz Zagórny, Naczelnik Wydziału Gospodarki lekami, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

„Mapa potrzeb usług farmaceutycznych” (pdf)
dr Marek Jędrzejczak, Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej05
sierpień
2015

VIII FESTIWAL MUZYCZNY BARBAKAN

W dniach 28–31 lipca 2015 roku na jednej z najpiękniejszych scen koncertowych Miasta Krakowa „pod gwiazdami" w Barbakanie odbył się VIII Festiwal Muzyczny Barbakan. Mecenasem festiwalu tradycyjnie była firma „Farmina" Sp. z o.o. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego. Zarówno repertuar jak i klimat festiwalu znacząco różnił się od ubiegłorocznego. Jednak jak zwykle starannie dobrane utwory i wykonawcy sprawili, że małopolscy aptekarze mogli zapomnieć o troskach dnia codziennego i przenieść się w zaczarowany świat muzyki poważnej.

Pierwszy dzień wypełniony był utworami Fryderyka Chopina przepięknie zagranymi przez młodego, ale niezwykle utalentowanego pianistę Szymona Nehringa.

Kolejnego dnia mieliśmy możliwość podziwiać występ Krakowskiego Kwintetu Dętego, a dzień później kwartetu smyczkowego Cracofonia String Quartet.

Zwieńczeniem festiwalu był Wieczór Bachowski w piątek: pod batutą Dyrygenta Piotra Sułkowskiego zagrała łódzka orkiestra kameralna PRIMUZ.

Zarówno wykonanie jak i aranżacje Koncertu skrzypcowego a-moll, czy koncertu na dwoje skrzypiec d-moll były genialne. Na zakończenie Festiwalu wysłuchaliśmy III Koncert Branderburski – Johana Sebastiana Bacha, nawiązując do lokalizacji spółki - córki Farminy - Spreewälder Arzneimittel GmbH.

Ostatni dzień festiwalu był okazją do złożenia na ręce Pana Prezesa – Wojciecha Świderskiego – gratulacji z okazji 25-lecia Firmy FARMINA.

W imieniu Okręgowej Rady Aptekarskiej podziękowałam zarówno za zaproszenie na wspaniały festiwal, jak i za współpracę i pomoc, na jaką zawsze możemy liczyć ze strony władz Farminy. Życzyłam też dalszych sukcesów i rozwoju na rynku farmaceutycznym polskim i niemieckim oraz wszelkiej pomyślności pracownikom firmy. Zarówno Pan Prezes z małżonką jak i szefowie nowej spółki-córki w Niemczech przyjęli życzenia z zadowoleniem.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot
http://oia.krakow.pl/storage/kwiaty_s.jpg04
sierpień
2015

Zmarła prof. dr hab. Maria Gorczyca

http://oia.krakow.pl/storage/nekrolog_krzyz.gifZ wielkim żalem informujemy o śmierci prof. dr hab. n. farm. Marii Gorczycy,
byłego kierownika Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów, członka Towarzystw Naukowych.

Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00 na Cmentarzu Rakowickim.

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie03
sierpień
2015

Pismo Prezes OIA w Krakowie do WIF

W załączeniu pismo z pytaniami Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie skierowane do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Krakowie oraz otrzymana odpowiedź.

pytania Prezes OIA (pdf)
odpowiedź WIF (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot31
lipiec
2015

Dyżury Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uprzejmie informujemy, że z powodu przerwy urlopowej Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIA w Krakowie nie będzie pełnił dyżurów w dniach 11 i 18 sierpnia.28
lipiec
2015

Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej

W załączeniu pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Informacja o spotkaniu w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym w dniu 17 lipca 2015 r. (pdf)
Spotkanie przedstawicieli NIA z Ministrem Zdrowia w dniu 22 lipca 2015 r. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
lipiec
2015

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Komunikat Nr 7/2015

Informujemy, że na stronach GIF pojawił się Komunikat Nr 7/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia.

Treść komunikatu:
KOMUNIKAT Nr 7/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
lipiec
2015

Dyżury prawnika OIA w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że z powodu przerwy urlopowej prawnik OIA w Krakowie nie będzie pełnił dyżurów do dnia 7 sierpnia.26
lipiec
2015

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.

odpowiedź PIP (pdf)
pismo NIA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot15
lipiec
2015

Informacja Biura Prawnego NIA Ikona pliku typu pdf

W załączeniu informacja Biura Prawnego NIA o zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 788).

Informacja Biura Prawnego NIA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
lipiec
2015

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Komunikat Nr 6/2015

Informujemy, że na stronach GIF pojawił się Komunikat Nr 6/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia oraz w sprawie obowiązku zgłaszania braków w dostępności do produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych refundacją właściwym wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym.

Treść komunikatu:
KOMUNIKAT Nr 6/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
Formularz zgłoszenia odmowy realizacji zamówienia (formularz III)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
lipiec
2015

Komunikat WIF w Krakowie

z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie monitoringu

Szanowni Państwo,
na stronie WIF w Krakowie pojawił się komunikat z dnia 10 lipca 2015 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie monitoringu.

KOMUNIKATY MWIF
komunikat z 10 lipca 2015 r. w sprawie monitoringu (doc)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
lipiec
2015

Obwieszczenie Ministra Zdrowia Ikona pliku typu pdf

z dnia 12 lipca 2015 r.

Ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2015 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obwieszczenie MZ z dnia 12 lipca 2015 r. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot10
lipiec
2015

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Komunikat Nr 5/2015

Informujemy, że na stronach GIF pojawił się Komunikat Nr 5/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie obowiązku przekazywania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu kopii odmowy realizacji zamówienia.

Treść komunikatu:
KOMUNIKAT Nr 5/2015 GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot09
lipiec
2015

IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy

Wilkasy, 3–6 września 2015 r.

http://oia.krakow.pl/storage/plakat-oia-2015-small.jpgSzanowni Państwo,
informujemy, że Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie organizuje w dniach 3–6 września 2015 r. IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty odbędą się tak jak przed rokiem w Wilkasach koło Giżycka nad jeziorem Niegocin.

Wszystkich zainteresowanych z Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie wzięciem udziału w regatach, prosimy o zgłoszenie się do biura OIA:
– mailowo: biuro@oia.krakow.pl
– lub telefonicznie: 12-264-25-53
Zgłoszenia przyjmujemy do końca lipca br.

PLIKI DO POBRANIA:
Pismo informacyjne
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin regat
Instrukcja żeglugi
Informacje szczegółowe06
lipiec
2015

Zakończenie okresu edukacyjnego

Uprzejmie przypominamy, że w 2015 roku kończy się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty w 2005 i w 2010 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2015 r. Szczegóły dotyczące warunków zaliczenia okresu edukacyjnego znajdują się w zakładce ‘Szkolenia i konferencje’.06
lipiec
2015

Pismo GIF do Prezes OIA w Krakowie Ikona pliku typu pdf

W załączeniu odpowiedź Głównego Inspektora Farmaceutycznego na pisma Prezes OIA w Krakowie w sprawie braku leków.

odpowiedź GIF (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot01
lipiec
2015

Komunikat

W dniu 1 lipca 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 24 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz niektórych innych ustaw.
Art. 1 pkt 37 lit. c ustawy nowelizującej wprowadził zmiany w załączniku nr 2 do ww. ustawy, dodając do wykazu substancji psychotropowych grupy IV- P następujące pozycje:

poz. 65 – TAPENTADOL;
poz. 70 – ZALEPLON;
poz. 72 – ZOPIKLON.

Recepty z preparatami zawierającymi ww. substancje wystawione przed wejściem w życie nowelizacji (przed 1.07.2015 r.) można realizować na starych zasadach w okresie ważności recepty. Recepty wystawiane od 1.07.2015 r. muszą spełniać wymogi dla recept na środki psychotropowe.
W/w produkty lecznicze podlegają ewidencji przewidzianej dla substancji psychotropowych grupy IV określonej w par. 3 ust 7-11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U nr 169, poz 1216 ze zm.)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Jerzy Jasiński29
czerwiec
2015

Zmiana ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

24 czerwca br. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona bardzo ważne zmiany m.in. w ustawie Prawo farmaceutyczne, z których część wchodzi w życie od 1 lipca 2015 r. W załączeniu treść ustawy oraz szczegółowe opracowanie zmian dotyczących aptek autorstwa mec. Katarzyny Jasińskiej.

ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (pdf)
opracowanie (pdf)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran26
czerwiec
2015

„Farmacja Krakowska” Nr 2/2015 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/biuletyn_fk_2.jpg
Biuletyn informacyjny „Farmacja Krakowska” 2/2015

Uprzejmie informuję, że dostępny jest numer 2/2015 biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”.

W obecnym numerze polecam:
Aktualności: szczegółowe informacje dotyczące wyborów, jakie czekają naszą korporację w obecnym roku: w tym miejsca i terminy zebrań wyborczych – str. 12
Co aptekarz wiedzieć powinien: Kodeina w aptece – artykuł poświęcony preparatom ze związkami kodeiny dostępnym w aptece, ich zastosowaniu, działaniom ubocznym i skutkom używania ich w celach niezgodnych ze wskazaniami czy pozamedycznych. Autorki nawiązują do najnowszych regulacji prawnych związanych z lekami zawierającymi kodeinę – str. 19
Z działalności organów Okręgowej Izby Aptekarskiej – w roku wyborczym chcieliśmy przedstawić zakres działalności poszczególnych organów izby – w obecnym numerze przybliżamy działalność Okręgowego Sądu Aptekarskiego – str. 31
Wspomnienie: opracowanie poświęcone zmarłemu w 2009 r. profesorowi Alfredowi Zejcowi – wieloletniemu dziekanowi Wydziału Farmaceutycznego w Krakowie – str. 34
Opieka farmaceutyczna: wybrane zagadnienia dietetyki – artykuł w numerze poświęcony żywieniu w chorobach układu krążenia: nadciśnieniu i miażdżycy – str. 39

A także zachęcam do zaznajomienia się z działami:
Wydarzenia – informacje o Okręgowym Zjeździe Aptekarzy, a także o imprezach kulturalnych, sportowych i naukowych organizowanych w poprzednim kwartale – str. 14
Nowości wydawnicze: Poradnik dla Pacjenta. Opryszczka wargowa. Przypadek dla L-lizyny – str. 38
Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała... (powrót cyklu) – str. 44
Z dawnej apteki: w tym numerze prezentacja i opis szklanych naczyń na Tinctura Cascarillae i Tinctura Piperis – str. 45

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran26
czerwiec
2015

Obwieszczenie MZ w spr. wykazu refundowanych leków Ikona pliku typu pdf

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2015 r.

• Ministerstwo Zdrowia > Legislacja > Akty prawne > Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2015 r.

• Ministerstwo Zdrowia > Aktualności > Nowa lista leków refundowanych (na dzień 1 lipca 2015 r.)

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 27, data ogłoszenia: 24 czerwca 2015 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
czerwiec
2015

Wykład „Zafałszowane leki i wyroby medyczne”

W dniu 18 czerwca 2015 r. na Wydziale Farmaceutycznym CM UJ, z inicjatywy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie i Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dzięki wsparciu firmy Gedeon Richter, odbył się wykład prof. dr hab. Zbigniewa Fijałka „ZAFAŁSZOWANE LEKI I WYROBY MEDYCZNE”.
Liczne grono słuchaczy, w tym również przedstawiciele Małopolskiego Inspektoratu Farmaceutycznego, miało okazję dowiedzieć się o zagrożeniach i ryzyku, jakie wiąże się z wprowadzaniem zafałszowanych leków do obrotu.
Omawiane leki nie odpowiadają wymaganiom jakościowym dla danych produktów leczniczych, zawierają składniki gorszej jakości albo nie zwierają w ogóle substancji leczniczej. Wielokrotnie stwierdza się w podrobionych/niedopuszczonych lekach obecność substancji toksycznych, wywołujących zatrucia, a czasami będących przyczyną zgonu.
Najczęściej podrabiane są leki na potencję (w tym najpopularniejszym znajdują się często duże ilości gipsu) oraz środki odchudzające, które z kolei zawierają substancje wycofane ze względu na działanie toksyczne (np. sibutramina).
Coraz częściej zaczynają pojawiać się leki antykoncepcyjne, przeciwnowotworowe czy psychotropowe (w jednym z leków przeciwdepresyjnych znaleziono, jako główny składnik, krzemionkę).
Proceder nielegalnego handlu lekami, sfałszowanymi produktami leczniczymi oraz suplementami diety to problem ogólnoświatowy. Skala tego zjawiska jest coraz bardziej powszechna i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia pacjentów. Monitorowanie bezpieczeństwa i zabezpieczania legalnej sieci dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych to najważniejsze zadania dla Zespołu do Spraw Fałszowania i Nielegalnego Obrotu Produktami Leczniczymi powołanego przez Ministra Zdrowia.
Strach pomyśleć, że możemy nie wiedzieć, jaki lek wydajemy pacjentowi!

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot19
czerwiec
2015

Projekt obwieszczenia MZ

w sprawie wykazu leków refundowanych na 1 lipca 2015 r.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2015 r.:

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-zmian-w-wykazie-lekow-refundowanych,-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2015-r.

Uwagi można nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres email wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 22 czerwca 2015 r. do godziny 12.00.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
czerwiec
2015

Wizyta farmaceutów z Danii

W dniu 10 czerwca 2015 r. Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie odwiedzili farmaceuci z Danii. Przyjechało do nas trzynaście osób, głównie z Kopenhagi. W trakcie wizyty zobaczyli dwie apteki w Krakowie – jedną typowo rodzinną (przy ulicy Prądnickiej 85), w której pracują trzy pokolenia farmaceutek: babcia, mama i córka. Pomieszczeniem, które najbardziej zainteresowało naszych kolegów, była receptura i pokaz robienia maści, ponieważ w Danii nie wykonuje się leków na zamówienie. Jedna z Pań, z wielką atencją, poprosiła o pudełko z gotową maścią, które szybko zostało schowane do torebki jako pamiątka z pobytu.
Odwiedziliśmy również aptekę przy ulicy Raciborskiej – tam wykonano gałki i czopki, co spotkało się z jeszcze większym zainteresowaniem.
W Danii realizuje się wyłącznie recepty elektroniczne, dlatego nasi koledzy z trudem rozczytali receptę napisaną odręcznie przez lekarza, kręcąc z podziwu głowami!
Wizytę kontynuowaliśmy w siedzibie OIA w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 98, tam odbył się wykład o naszym samorządzie i jego działaniach: przedstawiono prace Okręgowej Izby w Krakowie, jej cele i zadania. Następnie w małych grupach wymienialiśmy poglądy i informacje dotyczące pracy w aptekach.
W Danii właścicielem apteki może być magister farmacji (z obywatelstwem duńskim), któremu wolno posiadać maksymalnie siedem aptek. Na dzień dzisiejszy w całej Danii jest dwieście aptek. Od 1 lipca br. zmienią się przepisy, zgodnie z którymi jedna apteka od drugiej będzie mogła otworzyć się W ODLEGŁOSCI 75 KILOMETRÓW.
Ceny leków refundowanych przez państwo zmieniają się w Danii co dwa tygodnie, tam również należy wydać lek z najniższa ceną. Jeden z Panów magistrów pochwalił się, że zatrudnia w swojej aptece farmaceutkę z Polski, która prezentuje bardzo wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Możemy być tylko dumni z naszej koleżanki.
Spotkanie zaowocowało wymianą adresów i telefonów oraz zaproszeniem naszych przedstawicieli do odwiedzin w Danii.
Chciałam serdecznie podziękować właścicielom obu aptek za możliwość ich zwiedzenia oraz wszystkim koleżankom i kolegom „angielskojęzycznym”, którzy pomagali w rozmowach i dyskusji.

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot15
czerwiec
2015

Komunikat Ikona pliku typu pdf

dot. programu aptecznego Tradiss

W załączeniu komunikat dot. możliwości wydruku cennika aptecznego zawierającego ceny detaliczne oraz ceny jednostkowe asortymentu apteki w programie aptecznym firmy Tradiss Piotrowski-Iwaniuk S.J.

komunikat (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot10
czerwiec
2015

Msza Św. w intencji Farmaceutów

W dniu 12 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 17.30 w kościele Br. Mn. Kapucynów, ul. Loretańska 11, o. Krzysztof Niewiadomski odprawi Mszę Św. w intencji Farmaceutów, w związku z ustanowieniem przez JE Kard. Stanisława Dziwisza Duszpasterza dla Farmaceutów Diecezji Krakowskiej. Serdecznie zapraszamy!10
czerwiec
2015

Piknik 2015

http://oia.krakow.pl/storage/piknik_2015_s.jpg
Koleżanki i Koledzy!
Tegoroczny PIKNIK organizujemy razem z hurtownią NEUCA. W programie między innymi: warsztaty artystyczne, zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych, degustacja win włoskich i turniej piłki siatkowej. Wstęp wolny.
Zapisy przyjmujemy w sekretariacie izby do 26 czerwca 2015 r. (tel. 12-264-25-53), zaproszenia należy odebrać osobiście w biurze. UWAGA! Brak biletów!

Serdecznie zapraszamy!

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie08
czerwiec
2015

II Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie

– relacja

Późnym wieczorem w niedzielę 7 czerwca 2015 r. Seniorzy oddali Panu Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu klucze do miasta Krakowa, które otrzymali na całe trzy dni. Partnerem tego wydarzenia była Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie – przez dwa dni członkowie naszej izby na Placu Szczepańskim i w Pałacu Spiskich pełnili dyżur przy stoiskach.
Można było zmierzyć ciśnienie i poziom cukru. Farmaceuci w rozmowie z seniorami pytali o zażywane leki i ewentualne suplementy. Przypominali o systematycznym, zgodnym z zaleceniami lekarza, stosowaniu leków. Prowadzono rozmowy o polecanych dietach dla osób starszych i przestrzegano przed produktami nie wskazanymi w tym wieku. Pytaliśmy o aktywność ruchową i zajęcia rekreacyjne.
Doktor Jarosław Woroń z Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM Kraków, Uniwersyteckiego Ośrodka Monitorowania i Badań Niepożądanych Działań Leków Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wygłosił wykład: „Zagrożenia związane z niekontrolowanym stosowaniem leków i suplementów diety.” Pełna sala słuchaczy świadczyła o sporym zainteresowaniu tematem, a po wykładzie Pan doktor, w kuluarach, długo udzielał odpowiedzi na pytania. Seniorzy przyznawali, że często dokupują samodzielnie suplementy i preparaty wielowitaminowe, nie informując o tym lekarza, ponieważ nie widzą w tym żadnego zagrożenia.
Z wielką przyjemnością witaliśmy Seniorów naszego zawodu, którzy przybyli na wykład i do naszych stoisk. Była to też kolejna okazja do koleżeńskich spotkań naszych emerytowanych koleżanek i kolegów. Sponsorzy, którzy wsparli nas przy organizacji stoisk – firmy Farmina, Sequoia i Neuca – ufundowali upominki dla naszych seniorów.
Mieliśmy też przyjemność gościć na naszym stoisku kandydata na Prezydenta Miasta Krakowa – Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, dra Łukasza Gibałę. Pan Poseł rozmawiał z seniorami o tym, jak im się żyje w mieście Krakowie.
Zainteresowanie naszymi stoiskami i wykładem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Myślę, że warto będzie rozważyć nasz udział w podobnym przedsięwzięciu w roku przyszłym, gdyż te dwa bardzo pracowite dla nas dni utwierdziły nas w przekonaniu, że jest wielkie zapotrzebowanie na fachową poradę farmaceutyczną.
Składam podziękowania firmom sponsorującym oraz wszystkim koleżankom i kolegom, którzy pomagali w organizacji stoisk Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, udzielali porad i otaczali opieką seniorów, którzy nas odwiedzili. Pokazaliśmy, że farmaceuta to nie wyłącznie „sprzedawca leków”, ale kompetentny i fachowy doradca w kwestii ich stosowania.

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
maj
2015

Zaproszenie na wykład

Kraków, 7 czerwca 2015 r. (niedziela), godz. 13.00

Serdecznie zapraszamy na wykład, który odbędzie się podczas II Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie.
Temat: Bezpieczeństwo farmakoterapii i zagrożeń płynących z nie kontrolowanego przyjmowania leków i suplementów diety.
Wykładowca: dr Jarosław Woroń
Data: 7 czerwca 2015 r. (niedziela), godz. 13.00
Miejsce: Pałac Spiski w Krakowie, Rynek Główny 34

Za udział w spotkaniu zostaną przyznane 2 punkty miękkie.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot25
maj
2015

Wybory delegatów na VII kadencję

Uprzejmie informujemy, że wybory delegatów na VII czteroletnią kadencję odbędą się w Rejonach Wyborczych:

8 września 2015 r. – Nowy Sącz
Hotel „Beskid” Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 1
w godz. 15.00–19.00

9 września 2015 r. – Tarnów
Hotel „Kantoria” Tarnów, ul. Piłsudskiego 28 A
w godz. 15.00–19.00

12 września 2015 r. – Kraków
Hotel „Park Inn” Kraków, ul. Monte Cassino 2
w godz. 9.00–17.00


Uchwała Nr 01/04/VI Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania zjazdu sprawozdawczo-wyborczego
Uchwała Nr 02/04/VI Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału obszaru działania Okręgowej Izby Aptekarskiej na Rejony Wyborcze
Uchwała Nr 03/04/VI Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia liczby Delegatów na Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Aptekarzy
Uchwała Nr 01/05/VI Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy

Uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie określenia liczby delegatów na okręgowe zjazdy aptekarzy w stosunku do liczby członków okręgowych izb aptekarskich
Uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zwołania Krajowego Zjazdu Aptekarzy
Uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie określenia liczby delegatów z poszczególnych okręgowych izb aptekarskich wybieranych przez okręgowe zjazdy aptekarzy na Krajowy Zjazd Aptekarzy

Uchwała V Krajowego Zjazdu Aptekarzy w sprawie regulaminu wyboru delegatów ma okręgowe zjazdy aptekarzy
(załącznik – oświadczenie (doc))

Prosimy członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie o ewentualną aktualizację adresu do korespondencji do dnia 15 czerwca 2015 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot25
maj
2015

II Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie Ikona pliku typu pdf

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa na II Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie. Święto Seniorów, którego współorganizatorem jest Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, odbędzie się w dniach 5–7 czerwca 2015 r.
Trzy dni wypełnione będą występami artystów, targami zdrowia, pokazami mody, wystawami prac artystycznych i turniejami.

Pełna informacja w załączniku:
II Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie (pdf)

Serdecznie zapraszamy do udziału w SENIORALIACH!

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
maj
2015

Konsultant ds. Aptek Szpitalnych Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Prezes ORA w Krakowie skierowane do Wojewody Małopolskiego w sprawie powołania Wojewódzkiego Konsultanta ds. Aptek Szpitalnych.

pismo (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
maj
2015

Duszpasterz Farmaceutów

Z radością przyjęliśmy informację o ustanowieniu Duszpasterza Farmaceutów w Archidiecezji Krakowskiej w osobie o. dr. Krzysztofa Niewiadomskiego.

W załączeniu korespondencja:
list Kardynała Stanisława Dziwisza / odpowiedź Prezes ORA
list o. Krzysztofa Niewiadomskiego / odpowiedź Prezes ORA

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
maj
2015

Prezydent podpisał ustawę

Informujemy, że 21 maja 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
Zmiany w ustawie mają na celu ograniczenie wywozu leków z Polski.

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Prezydent podpisał ustawę...

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw - podpisana 21 maja 2015 r.: Pobierz informację...

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
maj
2015

Zaproszenie na spotkanie

Kraków, 10 czerwca 2015 r., godz. 12.00

Uprzejmie informujemy, że 10 czerwca br. Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie będzie gościła 12-osobową grupę duńskich aptekarzy. Duńscy koledzy zainteresowani są zarówno tym, jak wyglądają apteki w Polsce, a także jaki jest system prawny regulujący pracę farmaceutów. Nasi goście chcieliby w szczególności uzyskać krótkie informacje na temat prowadzenia apteki w Polsce (np. kto może mieć aptekę i ile aptek może posiadać, personel – krótkie informacje w oparciu o prawo farmaceutyczne – jakie ma kompetencje, jaki jest zakres świadczonych usług farmaceutycznych).
W trakcie wizyty zwiedzą 2 apteki oraz odbędą w naszej izbie spotkanie poświęcone powyższej tematyce. W czasie spotkania przewidziany jest wykład na temat funkcjonowania rynku aptecznego w Polsce oraz dyskusja i wymiana doświadczeń. Spotkanie planujemy w godzinach 12.00–14.00 w lokalu izby przy ul. Kobierzyńskiej 98 w Krakowie.
W związku z tym poszukujemy farmaceutów mówiących po angielsku, niemiecku lub duńsku, chętnych do spotkania i podyskutowania na powyższe tematy. Za udział w spotkaniu przyznane zostaną 2 punkty edukacyjne miękkie. Zgłoszenia prosimy składać w biurze izby telefonicznie (12-264-25-53) lub e-mailowo (biuro@oia.krakow.pl).

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot15
maj
2015

Nasz protest trwa! Ikona pliku typu pdf

Komunikat Prezesa NRA

Szanowni Państwo zachęcamy do poparcia PROTESTU APTEKARZY. W biurze OIA w Krakowie można bezpłatnie pobrać plakaty wspierające protest.
Dziękujemy wszystkim farmaceutom za przyłączenie się do akcji!

Komunikat Prezesa NRA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot12
maj
2015

Dyżur Prezes ORA w Krakowie

w dniu 14 maja 2015 r. (czwartek)

W dniu 14 maja 2015 r. (czwartek) Prezes ORA w Krakowie nie będzie pełniła dyżuru.12
maj
2015

Kwartalne spotkania aptekarzy Ikona pliku typu pdf

– czerwiec 2015 r.

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza Państwa na zebrania Aptekarzy.
Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

15 czerwca 2015 r. Kraków – Hotel „Park Inn” Kraków, ul. Monte Cassino 2
16 czerwca 2015 r. Tarnów – Hotel „Kantoria” Tarnów, ul. Piłsudskiego 28 A
17 czerwca 2015 r. Nowy Sącz – Hotel „Beskid” Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 1
19 czerwca 2015 r. Nowy Targ – Hotel „Góralski Raj” Nowy Targ, os. Szuflów 12 B

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 15.00

kwartalne spotkanie aptekarzy czerwiec 2015 (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot04
maj
2015

Ubezpieczenia OC Farmaceuty

Ostatnie dni do zamknięcia listy!!!

Ubezpieczenia OC Farmaceuty - Ostatnie dni do zamknięcia listy!!!

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy do 6 maja:

- opłacić składkę za ubezpieczenie (stosownie do wybranego wariantu) na rachunek bankowy OIA w Krakowie (ten sam, na który wpłacają Państwo składki członkowskie)
- przesłać mailowo potwierdzenie dokonania wpłaty na adres ubezpieczenia@jtfinanse.com.pl wraz z danymi: Kogo wpłata dotyczy (imię i nazwisko, adres, nr PESEL),
oraz dołączyć w tym samym mailu następujący zapis: „Akceptuję Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym nr OC/OW033/1010

- pracownicy na etacie.pdf
- właściciele i inne formy zatrudnienia.pdf30
kwiecień
2015

Ogólnopolska Konferencja „IT w zdrowiu”

Gliwice, 13–14 maja 2015 r.

„IT w zdrowiu”
– polskie zdrowie w przeddzień elektronicznej dokumentacji medycznej.

Przedmiotem konferencji będą najnowsze trendy technologii w medycynie, w tym sprzęt i rozwiązania wdrożeniowe oraz rozwiązania IT dla służby zdrowia, takie jak systemy informatyczne wspierające zarządzanie służbą zdrowia oraz rozwiązania mobilne dla lekarzy. Jednym z punktów odniesienia będą wdrażane i zaplanowane do wdrożenia rozwiązania wynikające ze strategii zmian w systemie ochrony zdrowia w najbliższych latach; między innymi elektroniczna dokumentacja medyczna, e-recepta, erejestracja oraz techniczno-prawne aspekty ich funkcjonowania. Ważnym zagadnieniem będzie również mobilność – jako rozwiązanie indywidualne wkraczające do praktyki lekarskiej – jako narzędzie wspierające zarówno diagnostykę jak i zarządzanie własną działalnością.

zaproszenie (pdf)
program (pdf)

Za udział w konferencji Śląska Izba Aptekarska przyznaje 4 punkty miękkie.30
kwiecień
2015

Komunikat Prezesa NRA

W załączeniu Komunikat Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dot. protestu aptekarzy.

Komunikat Prezesa NRA dot. protestu aptekarzy (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
kwiecień
2015

Godziny pracy biura OIA w Krakowie

w dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek)

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) biuro OIA w Krakowie będzie czynne do godz. 15.00
Ponadto w tym dniu nie będzie dyżuru Prezes OIA.


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
kwiecień
2015

Pomoc dla poszkodowanych w Nepalu

Pomoc dla poszkodowanych i potrzebujących mieszkańców Nepalu, organizowana Przez Polską Misję Medyczną. Zachęcamy do pomocy!

- Pomoc dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu !!!
- Polska Misja Medyczna apeluje o pomoc dla Nepalu27
kwiecień
2015

Biegiem na Bagry!

– relacja

http://oia.krakow.pl/storage/biegiem_bagry_medal.jpgW niedzielę 26 kwietnia 2015 r. w Krakowie odbyła się impreza sportowa pod hasłem "Biegiem na Bagry!". Patronat Honorowy nad imprezą objął Wojewoda Małopolski, Jerzy Miller. W ramach zawodów odbyły się biegi dzieci w różnych kategoriach wiekowych oraz bieg główny na dystansie trailowym 10 km. Jednym z partnerów imprezy była Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
Na starcie biegu głównego dookoła Zalewu Bagry stanęło 202 zawodników, a wśród nich farmaceuci. Trasa nie była łatwa, ale zawodnicy dali z siebie wszystko. W kategorii 'farmaceutki' najlepszy czas uzyskała Ewa Lech, drugi – Kornelia Indyka, a trzeci – Magdalena Gielas. Wśród farmaceutów najlepszy okazał się Maciej Kostański, drugi Adam Onik, a trzeci Wojciech Kacperski. Medale i puchary wręczała Prezes OIA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
Gratulujemy naszym sportowcom!
Cieszymy się, że farmaceuci stawiają na zdrowy tryb życia i włączają się w ogólnopolskie imprezy sportowe.

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

mgr farm. Małgorzata Lelito24
kwiecień
2015

Obwieszczenie MZ

dot. wykazu refundowanych leków od 1 maja 2015 r.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2015 r.

http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/akty-prawne/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-lutego-2015-r.-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow,-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-dzien-1-maja-2015-r.

DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.23
http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html?year=2015&act=23

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
kwiecień
2015

Protest Aptekarzy

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej został zamieszczony PROTEST APTEKARZY.

Poniżej link do protestu:
http://nia.org.pl/poparcie/21
kwiecień
2015

Komunikat Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Tarnowie Ikona pliku typu pdf

Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Tarnowie zawiadamia, że lekarz weterynarii Tadeusz Maj (Nr PWZ 00473) utracił prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii i został skreślony z rejestru lekarzy weterynarii Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

- załącznik (pdf)20
kwiecień
2015

Uwaga na portal "Rzetelne apteki"

Kliknięcie kosztuje!

Uwaga na portal "Rzetelne apteki"! Kliknięcie kosztuje!

W internecie jest coraz więcej NIERZETELNYCH PORTALI, które mają na celu ściągnięcie opłat za różne - mniej lub bardziej wirtualne i nieprzydatne usługi lub prezentacje na portalach. Ostrzeżenie Krystiana Szulca, Radca prawnego Śląskiej Izby Aptekarskiej.


[ Czytaj więcej na stronie Portalu Farmaceutyczno-Medycznego ]19
kwiecień
2015

Kradzież pieczątki lekarskiej Ikona pliku typu pdf

Zgłoszenie zaginięcia (kradzieży) pieczątki lekarskiej o treści:
lek. med. Romana Karaszkiewicz
internista - reumatolog
30-047 Kraków, ul. Chopina 1/7
3624120, 980607727

- skan pisma (pdf)17
kwiecień
2015

Rozporządzenie MZ

w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

3 kwietnia 2015 r. ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

Dziennik Ustaw 2015 r., poz. 481
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/481

Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 30 dni od ogłoszenia – w dniu 3 maja 2015 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
kwiecień
2015

Ubezpieczenie OC dla farmaceutów

W załączeniu znajdą Państwo aktualne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla farmacetów

Osoby przystępujące do ubezpieczenia prosimy o przesyłanie mailowo na adres ubezpieczenia@jtfinanse.com.pl potwierdzenia zapłaty wybranego wariantu wraz z danymi kontaktowymi osoby ubezpieczanej.

pracownicy na etacie (pdf)
właściciele i inne formy zatrudnienia (pdf)16
kwiecień
2015

Felietonu Prezesa NRA „W zgodzie z sumieniem”

W załączeniu link do felietonu Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej „W zgodzie z sumieniem”.

„W zgodzie z sumieniem”, felieton Prezesa NRA


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot15
kwiecień
2015

Biuro Prasowe NIA Ikona pliku typu pdf

W załączeniu informacja Biura Prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej.

informacja (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot12
kwiecień
2015

„Aptekarz i majoliki”

O Mateuszu B. Grabowskim i jego krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej

http://oia.krakow.pl/storage/aptekarz_i_majoliki-okladka.gif

Iwona Dymarczyk

„Aptekarz i majoliki”
O Mateuszu B. Grabowskim i jego krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej

Wydanie pierwsze
Rok wydania 2015
Oprawa miękka
Objętość 256 stron
Format 170 x 240 mm
Kategoria farmacja/biografie

ISBN 978-83-62564-67-5

Książkę „Aptekarz i majoliki...” można czytać na dwa sposoby: skupiając się na biografii niezwykłego polskiego farmaceuty, Mateusza B. Grabowskiego (1904-1976), albo na kolekcji zabytkowej ceramiki ze zbiorów Muzeum Farmacji w Krakowie. Monografia ta składa się bowiem z dwóch części, w pierwszej poznajemy drogę życiową oraz osiągnięcia Mateusza B. Grabowskiego – absolwenta Oddziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, warszawskiego inspektora farmaceutycznego, żołnierza Września 1939 r., następnie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a po II wojnie światowej jednego z najbardziej kreatywnych przedstawicieli emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii. Grabowski okazał się utalentowanym biznesmenem, a także mecenasem i kolekcjonerem dzieł sztuki. Już w 1948 r. założył w Londynie aptekę i firmę Grabowski Export-Import Ltd., specjalizującą się w sprzedaży wysyłkowej leków do Polski i innych krajów tzw. Bloku Wschodniego. Po dziesięciu latach założył też galerię sztuki współczesnej Grabowski Galery, która była oparciem dla polskich artystów, a także miejscem promowania młodych utalentowanych twórców. Wśród artystów, którzy tu wystawiali byli m.in.: Józef Czapski, Wojciech Fangor i Magdalena Abakanowicz. Zaczynało tam swoją karierę kilku uznanych dzisiaj brytyjskich twórców np. Michael Kinder i Derek Boshier. W 1975 r. Grabowski założył w Londynie fundację swego imienia M.B. Grabowski Fund, której zadaniem jest propagowanie kultury, historii i wiedzy o Polsce wśród społeczeństwa brytyjskiego. W tym samym roku hojnie obdarował polskie muzea. Swoją kolekcję dzieł sztuki współczesnej, liczącą 386 dzieł, przekazał do Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi. Rok później przesłał do krakowskiego Muzeum Farmacji kolekcję zabytkowej ceramiki aptecznej, która stała się tematem drugiej części omawianej książki.
Swoistym komentarzem do biografii M. B. Grabowskiego jest druga część monografii, która dostarcza szczegółowej wiedzy na temat kolekcji 83 naczyń ceramicznych wykonanych w różnych europejskich manufakturach od XVI do XX w. Największą grupę stanowi 48 majolik włoskich, m.in. z Faenzy, Urbino, Deruty czy Pesaro. Analiza kolekcji pozwoliła nie tylko na ocenę jej wartości historyczno-artystycznej, ale także na rozpoznanie funkcji poszczególnych naczyń, a dzięki rozszyfrowaniu nazw na ich kartuszach można było poznać skład i zastosowanie dawnych preparatów leczniczych. Jednym z walorów opracowania jest jego przydatność dla innych badaczy, którzy mogą znaleźć w książce punkt odniesienia dla własnych analiz. Jest to pierwsze opracowanie tego typu obiektów muzealnych w polskiej literaturze przedmiotu, a równocześnie jedno z pierwszych opracowań grupy eksponatów w zbiorach krakowskiego Muzeum Farmacji. Książka jest adresowana do farmaceutów, a zwłaszcza historyków farmacji, a także historyków sztuki, muzealników, kolekcjonerów oraz miłośników zabytków z dawnych aptek.08
kwiecień
2015

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ikona pliku typu pdf

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
kwiecień
2015

Pismo Prezesa NRA Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dot. ankiety pt.: Samorząd zawodowy farmaceutów w Polsce.

pismo Prezesa NRA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
kwiecień
2015

Komunikat dot. insuliny Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Sanofi-Aventis Sp. z o.o. dot. insuliny.

pismo dot. insuliny (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
kwiecień
2015

Korespondencja Prezesa NRA

W załączeniu korespondencja w sprawie ePRUF.

pismo Prezesa NRA (pdf)
wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego (pdf)
opinia prawna (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
kwiecień
2015

Pismo Prezesa NRA do Prezesa PTF Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Prezesa NRA skierowane do Prezesa PTF.

pismo do PTF (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
kwiecień
2015

Pismo do Członków Studenckiego Koła Naukowego GUM Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Prezesa NRA do Członków Studenckiego Koła Naukowego Prawa Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

pismo Prezesa NRA do Członków Studenckiego Koła Naukowego GUM (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot31
marzec
2015

Konkurs Prac Magisterskich

http://oia.krakow.pl/storage/konkurs_prac_mgr_201503.jpg
21 marca 2015 roku na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się Finał Konkursu Prac Magisterskich. Organizatorem konkursu był Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Sekcja Studencka Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”.

Do ścisłego finału zakwalifikowano dziesięć prac, z czego na konkursie zaprezentowano dziewięć. Przedstawione prace wykonano w Katerze Farmakodynamiki, Botaniki Farmaceutycznej, Toksykologii Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej.

Pierwsze miejsce, wraz z nagrodą ufundowaną przez Okręgową Radę Aptekarską, zdobył mgr farm. Dawid Gawliński za pracę: „Efekty jednorazowego lub wielokrotnego podania tianeptyny na poziom endokanabinoidów i N-acyloetanoloamin w wybranych stukturach mózgu u szczurów.” Praca przygotowana w Zakładzie Toksykologii pod kierunkiem Prof. dr hab. Małgorzaty Filip.

Na uwagę zasługuje bardzo wysoki poziom merytoryczny konkursu, sprawna organizacja, naukowa atmosfera.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot30
marzec
2015

Godziny pracy biura OIA w Krakowie

w dniu 3 kwietnia 2015 r. (piątek)

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2015 r. (piątek) biuro OIA w Krakowie będzie czynne do godz. 12.00

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot30
marzec
2015

Wesołych Świąt!

http://oia.krakow.pl/storage/wielkanoc_2015_s.jpg30
marzec
2015

„Farmacja Krakowska” Nr 1/2015 Ikona pliku typu pdf

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

http://oia.krakow.pl/storage/biuletyn_fk_2.jpg
Biuletyn informacyjny „Farmacja Krakowska” 1/2015

Uprzejmie informuję, że dostępny jest kolejny numer biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”.

W obecnym numerze polecam:
Wspomnienie – notatka poświęcona zmarłemu w lutym br. Dziekanowi Wydziału Farmaceutycznemu CM UJ prof. Janowi Krzekowi, przekazana naszej redakcji przez jego najbliższą współpracowniczkę, dr hab. Urszulę Hubicką – str. 8
Vademecum kierownika apteki – artykuł „Prowadzenie ewidencji fachowych pracowników apteki jako obowiązek kierownika i podmiotu prowadzącego aptekę” – omawiający zarówno wymogi, jak i przepisy prawne regulujące jak ma być prowadzona ewidencja, kto za nią odpowiada i jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowości w tym zakresie – str. 20
Legislacja – zmiana przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne – prawne omówienie najważniejszych zmian Prawa farmaceutycznego, jakie weszły w życie w ostatnim czasie ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących aptek ogólnodostępnych i prowadzonych przez nie form działalności, w tym sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych – str. 23
Apteka szpitalna – informacja na temat skutków wprowadzenia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych po blisko półrocznym okresie jej obowiązywania – str. 31
Opieka farmaceutyczna – Wybrane zagadnienia dietetyki – artykuł w numerze poświęcony tak aktualnemu tematowi jak żywienie w chorobach nowotworowych – str. 40

A także zachęcam do zaznajomienia się z działami:
Wydarzenia – szczegółowe informacje o spotkaniach integrujących środowisko aptekarskie – str. 13
Z działalności organów okręgowej izby aptekarskiej – w roku wyborczym chcieliśmy przedstawić zakres działalności poszczególnych organów izby – w obecnym numerze przybliżamy działalność rzecznika odpowiedzialności zawodowej – str. 34
Sztandar OIA w Krakowie – Informacja Komitetu Organizacyjnego do spraw Ufundowania Sztandaru OIA w Krakowie o podjętej inicjatywie i apel Komitetu o wsparcie tej inicjatywy przez członków naszej izby – str. 37
Aptekarskie rodziny – artykuł poświęcony rodzinie Burzów – str. 45
Nowości wydawnicze – Skarby natury w kosmetyce – praca zbiorowa – Wydawnictwo MEDPHARM Polska – str. 38
Z dawnej apteki – w tym numerze prezentacja i opis szklanych naczyń na Naphtha Vitrioli i Tinctura Ratanhae – str. 53

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran25
marzec
2015

Protest DIA ws. komunikatu NIA dot. wyroków NSA

Szanowni Państwo,
w załączeniu protest Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej ws. komunikatu Naczelnej Izby Aptekarskiej dot. wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz komunikat Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu w sprawie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2015 r.

Protest DIA (pdf)
Komunikat DIA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
marzec
2015

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej Ikona pliku typu pdf

Szanowni Państwo,
w załączeniu Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej dotyczący wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego.

komunikat NIA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
marzec
2015

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 16 marca 2015 r.

w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

Na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych ukazała się informacja Prezesa Urzędu z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

http://www.urpl.gov.pl/aktualnosci/informacja-prezesa-urzedu-z-dnia-16-marca-2015-r-w-sprawie-urzedowego-wykazu-produktow-leczniczych

Treść Obwieszczenia wraz z załącznikami (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 2015, poz.15) znajduje się pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/15/akt.pdf

Należy jednocześnie przypomnieć, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki w lokalu apteki ogólnodostępnej i lokalu apteki szpitalnej zapewnia się dostęp do: obowiązującego Urzędowego Wykazu produktów leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (§ 10 ust.1, pkt 1).20
marzec
2015

Komunikat Małopolskiego NFZ

Komunikat dla lekarzy, felczerów i podmiotów prowadzących apteki i punkty apteczne w sprawie zmiany siedziby Wydziału Gospodarki Lekami

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie informuje, iż w związku z zmianą lokalizacji naszego Wydziału obsługa petentów w dniach 9 i 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie przy ul. Racławickiej 56a będzie zamknięta.
Jednocześnie informujemy, iż wszelką korespondencję składać można bez zmian na dzienniku podawczym MOW NFZ Kraków, mieszczącym się przy ul. Batorego 24 w Krakowie lub na ul. Józefa 21 w Krakowie.
Wznowienie pełnej obsługi interesantów przez Wydział Gospodarki Lekami, w tym obsługa umów aptecznych, lekarskich oraz przydzielania zakresów numerycznych dla refundowanych recept lekarskich, nastąpi dnia 13 kwietnia 2015r. w nowej lokalizacji Wydziału Gospodarki Lekami MOW NFZ:

ul. Sokołowskiego 19 w Krakowie.

Numery telefonów pozostają bez zmian.


Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego OW NFZ
tel. 12/29-88-45418
marzec
2015

Sprawozdawczy Zjazd OIA w Krakowie

– relacja

W dniu 7 marca 2015 roku odbył się Sprawozdawczy Zjazd Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Obrady Zjazdu prowadzone były w Krakowie w Hotelu Fero Express.
Gośćmi Zjazdu byli: Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – dr Marek Jędrzejczak, Sekretarz ORL w Krakowie – dr Katarzyna Turek-Fornelska, Prezes Opolskiej ORA – mgr farm. Andrzej Prygiel, Prezes Śląskiej ORA – dr Piotra Brukiewicz, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie – mgr farm. Józef Łoś, Małopolski Konsultant ds. farmacji aptecznej – mgr farm. Jerzy Jasiński, Prezes firmy „Farmina” Sp. z o.o. – Wojciech Świderski, Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Galfarm” – mgr farm. Robert Biront, przedstawicielka firmy „Mylan” Sp. z o.o. – pani Alicja Bubka.
List do uczestników Zjazdu wystosował Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – mgr Stanisław Łukasik.
Po przemówieniach gości, Prezes ORA w Krakowie Barbara Jękot i Wiceprezes NRA Marek Jędrzejczak wręczyli statuetki Laur Aptekarski przyznane kol. Kazimierzowi Jurze oraz firmom: „Farmina” Sp.z o.o. i PPH „Galfarm”.
W czasie plenarnych obrad zjazdu sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Aptekarskiej za rok 2014 przedstawiła Prezes Barbara Jękot, a sprawozdanie z realizacji budżetu – Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.
Zjazd przyjął sprawozdania z działalności organów Izby oraz udzielił absolutorium za rok 2014 Okręgowej Radzie Aptekarskiej, Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowemu Sądowi Aptekarskiemu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Projekt budżetu na rok 2015 przedstawiła Skarbnik ORA. Po krótkiej dyskusji, Zjazd przyjął zaproponowany projekt budżetu i gospodarki finansowej.
Kol. Maryla Lech przedstawiła wniosek, jaki wpłynął do Komisji Uchwał i Wniosków, o zmniejszenie liczby członków Okręgowej Rady Aptekarskiej z 22 do 20. Zmiana wynikała z rezygnacji 2 osób z członkostwa w Okręgowej Radzie Aptekarskiej. Ze względu na półroczny okres, jaki pozostał do końca kadencji, brak było racjonalnych podstaw do przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Obecni na zjeździe delegaci poparli wniosek.

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
marzec
2015

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP

z dnia 20 lutego 2015 r.

Szanowni Państwo,
w dniu 12 marca 2015 r. zostało ogłoszone Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Data ogłoszenia: 2015-03-12
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2015
Pozycja: 345
Pobierz plik: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/345/D2015000034501.pdf

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot11
marzec
2015

Kampania „Lek bezpieczny” Ikona pliku typu pdf

W ramach prowadzonej kampanii Lek bezpieczny, Urząd Rejestracji przygotował komunikat przypominający o obowiązku (lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, położne, technicy farmaceutyczni) lub możliwości (pacjenci i ich opiekunowie, ratownicy medyczni i diagności laboratoryjni) zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.
Mając na celu podniesienie świadomości pacjentów i grup zawodowych zobowiązanych do uczestnictwa w monitorowaniu niepożądanych działań leków Urząd Rejestracji przygotował również kolejny krótki film przypominający podstawowe informacje na ten temat.
Można go obejrzeć pod adresem: www.urpl.gov.pl

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot26
luty
2015

Kwartalne spotkania aptekarzy Ikona pliku typu pdf

– marzec 2015 r.

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza Państwa na zebrania Aptekarzy.
Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

19 marca 2015 r. Tarnów – Hotel „Kantoria” Tarnów, ul. Piłsudskiego 28 A
20 marca 2015 r. Nowy Sącz – Hotel „Beskid” Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 1
23 marca 2015 r. Kraków – Hotel „Park Inn” Kraków, ul. Monte Cassino 2        
24 marca 2015 r. Nowy Targ – Hotel „Góralski Raj” Nowy Targ, os. Szuflów 12 B

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 15.00
Proponowany porządek obrad identyczny we wszystkich miejscach.


kwartalne spotkanie aptekarzy marzec 2015 (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot26
luty
2015

Zmarła Katarzyna Adamowicz

http://oia.krakow.pl/storage/nekrolog_krzyz.gifZarząd Fagron Polska z przykrością zawiadamia o śmierci Pani Katarzyny Adamowicz - założycielki i wieloletniej prezes spółki Pharma-Cosmetic.

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w piątek 27 lutego o godz. 12.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu przy ul. Ojcowskiej 1, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz Pasternik.

Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.24
luty
2015

Obwieszczenie Ministra Zdrowia

w sprawie wykazu refundowanych leków

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2015 r.

Obwieszczenie wraz z załącznikami
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
luty
2015

Surowce farmaceutyczne

– stan na 01.02.2015 r.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi otrzymała od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zestawienie dopuszczonych do obrotu surowców farmaceutycznych na dzień 1 lutego 2015 roku.

Zestawienie jest dostępne do pobrania:
surowce farmaceutyczne (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot20
luty
2015

Wnioski na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Szanowni Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie,
w związku ze zbliżającym się Zjazdem Delegatów OIA w Krakowie (7 marca 2015 r.) informuję, że mogą Państwo składać propozycje wniosków, które zostaną przekazane Komisji Uchwał i Wniosków podczas Zjazdu.
Propozycje wniosków można przesyłać mailowo na biuro@oia.krakow.pl lub zwykłą pocztą na adres biura:
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
ul. Kobierzyńska 98/68
30-382 Kraków

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
luty
2015

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych

Szanowni Państwo,
na stronach Ministerstwa Zdrowia pojawił się PROJEKT zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 marca 2015.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
luty
2015

Spotkanie ze specjalistami

farmacji aptecznej i szpitalnej

Spotkanie ze specjalistami farmacji aptecznej i szpitalnej

W dniu 12 lutego 2015 r. w lokalu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie odbyło się spotkanie Prezydium ORA z farmaceutami, którzy w latach 2012–2014 zdali egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie farmacji aptecznej i farmacji szpitalnej.
Ze specjalistami spotkali się: Prezes Barbara Jękot, Wiceprezesi Elżbieta Rząsa-Duran i Jerzy Jasiński oraz Skarbnik Małgorzata Lelito.
Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem przez prezesa ORA Barbarę Jękot listów gratulacyjnych wszystkim przybyłym specjalistom.
Farmaceuci, którzy tego nie uczynili wcześniej, mogli też odebrać zapomogi ufundowane przez Okręgową Radę Aptekarską dla specjalistów zdających pozytywnie Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w latach 2012–2014.
Szczególne gratulacje i dodatkową nagrodę otrzymała nasza koleżanka mgr farm. Małgorzata Jordan za uzyskanie najlepszego wyniku w Polsce z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów w dziedzinie farmacji aptecznej w sesji jesiennej 2013 r.
Prezes Barbara Jękot, zwracając się do przybyłych, stwierdziła, że docenia ogromny wkład pracy w realizację szkolenia specjalizacyjnego i przygotowanie się do bardzo trudnego egzaminu, a także życzyła sukcesów w pracy zawodowej i satysfakcji w życiu osobistym.
Dalsza część spotkania poświęcona była wymianie informacji na temat najbliższych planów izby, projektów zmian, co do kwalifikacji kierowników aptek, a także systemu szkolenia specjalistów. Goście zostali też poproszeni o kierowanie do izby wszelkich sugestii co do poprawienia programu szkoleń specjalizacyjnych, zarówno z farmacji aptecznej jak i szpitalnej.
W oczekiwaniu na aktualizację wpisów do Prawa Wykonywania Zawodu uroczystość przekształciła się w koleżeńskie spotkanie przy pączkach i chruście, osób, które wspólnie odbywały kursy specjalizacyjne, czy przygotowywały się do egzaminu.
Sądzę, że środowisko aptekarskie zaakceptuje naszą inicjatywę, i że w następnych latach będziemy mogli gościć w izbie wszystkich, którzy pozytywnie zakończą specjalizację.

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran12
luty
2015

Pismo Prezesa URPLWMiPB Ikona pliku typu pdf

– lista skróceń za grudzień 2014

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w grudniu 2014 r.

decyzja Prezesa URPLWMiPB (12.2014) (pdf)
lista skróceń (12.2014) (xls)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot12
luty
2015

Komunikat – przypomnienie!

w sprawie sprawozdania z gospodarki odpadami w aptece

Szanowni Państwo,
przypominam, że do dnia 15 marca 2015 roku każda apteka ma obowiązek złożyć sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece. Wszystkie informacje oraz formularze sprawozdania znajdą Państwo na stronie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce ŚRODOWISKO > Gospodarka Odpadami.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot12
luty
2015

List gratulacyjny

dla Pani mgr farm. Małgorzaty Jordan

http://oia.krakow.pl/storage/2015_Jordan_s.jpg
Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że nasza koleżanka, mgr farm. Małgorzata Jordan, uzyskała najlepszy wynik z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów w dziedzinie farmacji aptecznej w sesji jesiennej 2013 r.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot12
luty
2015

Przekaż 1% podatku

Koleżanki i Koledzy,
zachęcamy wszystkich do włączenia się w pomoc dla córki naszej koleżanki, mgr farm. Beaty Muchy, i przekazanie 1% ze swojego podatku na ten cel.

KRS: 0000186434
Tytuł wpłaty: Mucha Dominika 270/M

Fundacja „Słoneczko”

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot09
luty
2015

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne

Ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 28) dokonano nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271). Większość zmian wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2015 r.
Głównym celem nowelizacji jest przeciwdziałanie obrotowi sfałszowanymi produktami leczniczymi, wiele jest jednak punktów istotnych dla aptekarzy.
Najważniejsze to poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
W załączniku znajdziecie Państwo szeroką informację dotyczącą najważniejszych zmian oraz treść zmienionej ustawy.

USTAWA o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (pdf)
opracowanie (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot09
luty
2015

Komunikat

Komunikat w sprawie ograniczenia dostępności produktu leczniczego ellaOne bez recepty

Ministerstwo Zdrowia wprowadza ograniczenia w dostępności tabletek ellaOne bez recepty. Na mocy przekazanego do konsultacji zewnętrznych w dniu 30.01.2015 projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych farmaceuci nie będą mogli sprzedać tych tabletek bez recepty osobom poniżej 15 roku życia. Rozporządzenie trafiło na 21 dni do konsultacji zewnętrznych.

Decyzja o sprzedaży ellaOne bez recepty została podjęta przez Komisję Europejską, która w procedurze centralnej wydała nowe pozwolenie na sprzedaż tabletek na terenie całej Unii Europejskiej, zmieniając kategorię ich dostępności.

Uwagi do projektu można zgłaszać do OIA do dnia 12.02.2015

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-ograniczenia-dostepnosci-produktu-leczniczego-ellaone-bez-recepty04
luty
2015

Dzień wolny od zajęć stażowych

Prodziekan ds. studenckich dr hab. Jacek Sapa, prof. UJ ogłasza dzień 6.02.2015 r. dniem wolnym od zajęć stażowych w aptekach bez konieczności odrabiania, w związku z pogrzebem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prof. dr hab. Jana Krzeka, który odbędzie się 06.02.2015 r. o godzinie 13.00 w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.02
luty
2015

Zmarł prof. dr hab. Jan Krzek

http://oia.krakow.pl/storage/nekrolog_krzyz.gif
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ w Krakowie, Pana Profesora Doktora Habilitowanego Jana Krzeka, wieloletniego nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń.
Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, wyjątkowej skromności i życzliwości. Osoba szlachetna, wielki przyjaciel studentów i aptekarzy.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie29
styczeń
2015

Nowa zakładka na stronie OIA

Informujemy, że na naszej stronie internetowej pojawiła się nowa zakładka: URPLWMiPB.
Będą w niej zamieszczane wszelkie pisma, komunikaty, decyzje itp. Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot29
styczeń
2015

Zaproszenie na zebranie Ikona pliku typu pdf

11 lutego 2015 r. godz. 17.00

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zapraszają uprzejmie na zebranie, które odbędzie się w środę 11 lutego 2015 r. o godzinie 17.00. Zebranie prowadzi prof. dr hab. Igor Gościński.
Za udział w zebraniu farmaceuci otrzymają 2 punkty miękkie.

Szczegóły w załączniku:
zaproszenie (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
styczeń
2015

Pismo Dyrektora Generalnego GIF Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dot. naboru na stanowisko specjalisty – Inspektora ds. obrotu hurtowego w Departamencie Nadzoru GIF.

pismo GIF (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot26
styczeń
2015

Komunikat

w sprawie przyjęcia stażystów w roku akademickim 2015/16

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego UJ CM informuje o możliwości składania deklaracji dotyczących przyjęcia stażystów w roku akademickim 2015/16.

Deklaracje należy przesyłać mailem na adres pracownicy dziekanatu:
joanna.barszczak@uj.edu.pl wskazując:
1. pełną nazwę i adres apteki/firmy;
2. imie i nazwisko opiekuna stażu;
3. dane kontaktowe: mail, telefon.

Formularz dla aptek, które wyrażają chęć przyjęcia na staż 6-cio miesięczny studentów farmacji można pobrać z naszej strony:
formularz

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot26
styczeń
2015

Decyzje Prezesa URPLWMiPB Ikona pliku typu pdf

W załączeniu kopie decyzji Prezesa URPLWMiPB dot. zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC.

decyzje Prezesa URPLWMiPB (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
styczeń
2015

Komunikat Prezesa URPLWMiPB Ikona pliku typu pdf

W załączeniu komunikat Prezesa URPLWMiPB do fachowych pracowników ochrony zdrowia:
Produkty lecznicze zawierające walproinian: ryzyko zaburzeń rozwoju dziecka będących wynikiem przebiegu ciąży.

Komunikat Prezesa URPLWMiPB (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
styczeń
2015

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej Ikona pliku typu pdf

w sprawie stosowania tabletek zawierających octan uliprystalu

W załączeniu stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie stosowania tabletek zawierających octan uliprystalu.

stanowisko Prezydium NRA (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
styczeń
2015

Zmiana kat. dostępności dla leku "ellaOne"

Poniżej komunikat zamieszczony na stronie www.kamsoft.pl
http://www.kamsoft.pl/servlet/news_viewer/wiad?nr=11601

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
styczeń
2015

Koncert Noworoczny Aptekarzy 2015

11 stycznia 2015 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbył się kolejny – siódmy już – Noworoczny Koncert Aptekarzy.
Podobnie jak w ubiegłych latach uczestnicy koncertu mieli możliwość przeżyć chwilę z przepiękną muzyką i wysłuchać najbardziej znanych utworów w wykonaniu światowej sławy solistów.

W imieniu Okręgowej Izby Aptekarskiej gości przywitała Prezes Barbara Jękot.
Życzenia noworoczne złożyli aptekarzom przybyli na koncert posłowie na Sejm RP – Lidia Gądek i Łukasz Gibała.
Koncert jak zwykle spotkał się z wielkim zainteresowaniem środowiska aptekarskiego, władz miasta, uczelni, organizacji społecznych.
Z ogromną przyjemnością gościliśmy przedstawicieli Wydziału Farmacji CM UJ, władze miasta, władze NFZ, byłych prezesów ORA w Krakowie, przedstawicieli korporacji zawodowych lekarzy oraz radców prawnych.
Nasze zaproszenie przyjęli prezesi Okręgowych Rad Aptekarskich wraz z towarzyszącymi osobami z izb: Gdańskiej, Kieleckiej, Łódzkiej, Olsztyńskiej, Opolskiej, Pomorsko-Kujawskiej, Śląskiej.
Było nam też niezmiernie miło, że swoją obecnością zaszczyciły nas władze i przedstawiciele firm sponsorujących.
Witająca gości Prezes Barbara Jękot podkreśliła też charytatywny akcent koncertu. Zaproszona na scenę przedstawicielka Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej, w imieniu pensjonariuszy podziękowała za przekazane przez firmy farmaceutyczne Farmina i Sequoia produkty lecznicze i wyroby medyczne.

Tegoroczny koncert prowadzili – z wielką gracją i jednocześnie poczuciem humoru – Jolanta Suder z Agencji Violin & Piano i Jacek Cygan.
Największe szlagiery muzyczne mogliśmy usłyszeć w wykonaniu: Iwony Sochy, Moniki Węgiel, Jarosława Kitali, Alexandra Martinez i Tadeusza Szlenkiera.
Solistom tradycyjnie towarzyszyła znakomita Orkiestra Obligato pod kierownictwem Jerzego Sobeńko.
Program koncertu dobrany z wielkim kunsztem obejmował największe światowe dzieła zarówno z gatunku muzyki klasycznej jak i rozrywkowej. Mogliśmy usłyszeć kompozycje wielkich mistrzów, takich jak G. Verdi, L. Van Beethoven, G. Dionizzetti, w nowej aranżacji Jerzego Sobeńko. Ponadto największe przeboje z repertuaru takich światowych gwiazd, jak Freddie Mercury, Edith Piaf, Leonard Cohen, Al Bano, Zuccero, Andrea Bocelli czy Zespołów OMEGA, Beatlesi, Mecano i innych.
Zarówno przepiękna muzyka, rewelacyjni śpiewacy, grająca z finezją i fantazją orkiestra i barwna konferansjerka spowodowała, że koncert został przyjęty z nieukrywanym entuzjazmem. Publiczność (i artyści) bawili się wyśmienicie. A ostatni utwór „We are the champions” zespołu Queen zaśpiewany przez wszystkich solistów otrzymał owacje na stojąco.

Koncert Noworoczny to nie tylko „muzyczny spacer po salach koncertowych Europy”, ale też niepowtarzalna możliwość spotkania z kolegami po fachu i przyjaciółmi.
Z całą pewnością był to niezapomniany i pełen wielkich wrażeń wieczór. Z niecierpliwością czekamy na kolejny koncert w 2016 r.

Organizatorami koncertu byli:
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie oraz Agencja Artystyczna Violin & Piano

Główni współorganizatorzy to:
Kamsoft S.A., Grupa Neuca, Mylan, Farmina, Gedeon Richter

Współorganizatorzy:
24MANAGEMENT Sp. z o.o., Espefa, Forfarm, PPH Galfarm Sp. z o.o, Hurtap SA, Medicare, Sequoia, Teva Operations Poland, Salus International

Patron medialny:
Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia

GALERIA ZDJĘĆ
fot. Piotr Kędzierski dla Magazynu Aptekarskiego

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot08
styczeń
2015

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

– plan kontroli aptek 2015

Informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie podał do wiadomości plan kontroli aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych na rok 2015.

Link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:
BIP – Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie05
styczeń
2015

Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych Ikona pliku typu pdf

– startuje II edycja

http://oia.krakow.pl/storage/20150105_Lider_Nauk_Farmaceutycznych_Konkurs_II_edycja_s.jpg
Zapraszamy do uczestnictwa w II edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych.

Jeśli Twoją pasją są nauki farmaceutyczne, ten Konkurs jest dla Ciebie!
Idea organizowanego przez „Gazetę Farmaceutyczną”, przy współpracy z Wyłącznym Partnerem firmą Gedeon Richter, Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych wpisuje się w założenia Polityki Naukowej Państwa „Budujemy na Wiedzy”, otwierającej polską gospodarkę na innowacje i konkurencyjność rynkową, a tym samym na stały rozwój. Jest to bowiem Konkurs na prace doktorskie zawierające elementy aplikacyjności, rokujące praktyczne wykorzystanie dorobku naukowego w procesie modyfikacji bądź powstawania nowych leków lub ich form.
Trwa II edycja Konkursu. Prace doktorskie, obronione w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., zgłaszają do Komisji Konkursowej Rady Wydziałów Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych. Autor najlepszej pracy doktorskiej uhonorowany zostanie tytułem Lider Nauk Farmaceutycznych, nagrodą pieniężną i grantem edukacyjnym w postaci stażu w nowoczesnych laboratoriach naukowych firmy Gedeon Richter. Autorzy drugiej i trzeciej nagrody otrzymają nagrody pieniężne. Wydziały Farmaceutyczne, których adepci zostaną laureatami Konkursu wyróżnione zostaną medalami SCIENTIA NOBILITAT – złotym, srebrnym i brązowym.
Nagrody i medale zostaną wręczone podczas Dnia Polskiej Farmacji w maju 2015 r.

Patronat honorowy nad II edycją Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych objęli prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wszystkie aktualne informacje, włącznie z Regulaminem Konkursu, znajdują się na stronie internetowej Konkursu: www.lidernaukfarmaceutycznych.pl

I informacja prasowa (pdf)
II informacja prasowa (pdf)05
styczeń
2015

Informacja – Narodowe Centrum Krwi Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Dyrektor Narodowego Centrum Krwi skierowane do Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Informacja – Narodowe Centrum Krwi (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
styczeń
2015

Zmiana kwoty ryczałtu za lek recepturowy

Od dnia 1 stycznia 2015 roku uległa zmianie kwota ryczałtu za lek recepturowy i wynosi 8,80 PLN!

W związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2015 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 1750,00 PLN, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. 2014 poz. 1220), uległa zmianie kwota ryczałtu za lek recepturowy i wynosi obecnie 8,80 PLN (podstawa prawna- art.6 ust. 7 ustawy o refundacji leków).

Żródło:
http://nia.org.pl/news/2813/1/od-dnia-01-stycznia-2015-roku-ulegla-zmianie-kwota.html