Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

23
marzec
2017

I Mistrzostwa Farmaceutów w Piłce Siatkowej

2 – 4 czerwca 2017 r.

http://oia.krakow.pl/storage/20170323_siatkowka_s.jpg
I Ogólnopolskie Mistrzostwa Farmaceutów oraz Studentów Wydziałów Farmaceutycznych w Piłce Siatkowej

Regulamin + warunki uczestnictwa (doc)22
marzec
2017

Ślubowanie farmaceutów odbierających PWZ

Kraków, 22 marca 2017 r.

W dniu 22 marca 2017 r. w siedzibie OIA w Krakowie odbyło się ślubowanie farmaceutów odbierających Prawo wykonywania zawodu.
Wszystkim serdecznie gratuluję i liczę na aktywną pracę w naszym samorządzie aptekarskim.

[ ZDJĘCIA ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot21
marzec
2017

I Pielgrzymka Farmaceutów Krakowskich

29 maja – 5 czerwca 2017 r.

http://oia.krakow.pl/storage/20170323_pielgrzymka_s.jpg
Plan Pielgrzymki (pdf)

Warunkiem udziału w Pielgrzymce jest wpisanie się na listę oraz wpłata zaliczki w wysokości 1000,00 zł na poniższe konto z dopiskiem "PIELGRZYMKA".

Numer konta: 37 1500 1142 1211 4007 6583 000016
marzec
2017

Warsztaty z KS-AOW

Kraków, 30 marca 2017 r.

Uwaga warsztaty!

W związku z problemami, jakie pojawiają się w aptekach przy wprowadzaniu zmian w komunikatach (xml) przesyłanych przez apteki do NFZ w zakresie danych leku recepturowego – OIA w Krakowie zaprasza na warsztaty szkoleniowe prowadzone przez firmę KAMSOFT w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 15.00 w Hotelu „Sympozjum” Kraków, ul. Kobierzyńska 47.

Chętnych prosimy o zapisy w biurze OIA, tel. 12-264-25-53

http://oia.krakow.pl/storage/20170316_ks-aow_s.png

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot10
marzec
2017

„Apteka dla aptekarza” wraca do procedowania

http://oia.krakow.pl/storage/20170310_glosowanie_nr_27_s.jpg
Sejm zagłosował przeciw odrzuceniu poselskiego projektu Prawa farmaceutycznego znanego jako „apteka dla aptekarza”.
Przeciwko odrzuceniu poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego głosowało 242 posłów. Za było 174, a wstrzymało się 10. Oznacza to, że projekt wraca do Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji w celu ponownego rozpatrzenia z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Zdrowia.
Do odrzucenia projektu namawiała z mównicy sejmowej między innymi posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Mucha, a także Jakub Kulesza (Kukiz’15), Jerzy Meysztowicz (.nowoczesna), Robert Winnicki (niezrzeszony) i Bartosz Józwiak (Kukiz’15). Ten ostatni przed głosowaniem zgłosił wniosek o przerwę, aby posłowie mogli zapoznać się z materiałami, mającymi wskazywać na niedozwolony lobbing w trakcie procedowania projektu, na jakie powoływał się poseł Jakub Kulesza. Ten ostatni pojawił się na sejmowej mównicy z teczką z napisem „Przekręt ws. Aptek”.
Przeciwko odrzuceniu projektu apelował poseł Tomasz Latos (PiS). Kilka godzin wcześniej podczas sprawozdania Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne, o to samo apelował poseł Jan Łopata z PSL.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot08
marzec
2017

Sprawozdawczy Zjazd Delegatów OIA w Krakowie

– relacja

Relacja ze Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie (Targanice k/Andrychowa 3 – 5 marca 2017 r.)

W dniach 3 – 5 marca 2017 r. w Targanicach k/Andrychowa odbył się Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Po wyborze Przewodniczącego, Prezydium Zjazdu i Komisji Zjazdowych rozpoczęły się obrady plenarne.
Sprawozdania z działalności za rok 2016 wygłosili: Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Barbara Jękot, Skarbnik Okręgowej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Małgorzata Lelito i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – mgr farm. Wojciech Stępień. Sprawozdania Okręgowego Sądu Aptekarskiego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej delegaci otrzymali w formie pisemnej.
Po dyskusji nad rocznymi sprawozdaniami, delegaci w głosowaniu jawnym przyjęli je i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie Aptekarskiej, Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowemu Sądowi Aptekarskiemu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej za działalność w 2016 roku.
Następnie, w związku z vacatem w Okręgowej Radzie Aptekarskiej, Zjazd w tajnym głosowaniu wybrał mgr farm. Annę Mosio na członka ORA.
Po przedstawieniu projektu budżetu i dyskusji, Zjazd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu i zasad gospodarki finansowej na 2017 rok.
Zjazd przyjął również uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Okręgowej Rady Aptekarskiej oraz w sprawie przeznaczenia środków finansowych na promocję zawodu farmaceuty. Pozostałe wnioski zostały zaprotokołowane i stanowią materiał do realizacji przez ORA w Krakowie.
W pierwszym dniu zjazdu gośćmi byli: Prezes Oddziału Krakowskiego PTFarm – Prof. UJ dr hab. Włodzimierz Opoka, który przedstawił prezentację „Perspektywy zawodu farmaceuty w świetle planowanej tematyki XXIII Naukowego Zjazdu PTFarm – Kraków 19–22.09.2017”, oraz Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego – mgr farm. Anna Włodarczyk, która omówiła przykłady przewinień zawodowych aptekarzy na bazie spraw rozpoznawanych przez NSA.
W drugim dniu Zjazdu gościliśmy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego – mgr. farm. Józefa Łosia, który w swym wystąpieniu przedstawił aktualne problemy wynikające z obowiązującego prawa oraz omówił najczęściej występujące uchybienia podczas kontrolni w aptekach, oraz Sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Barbarę Jękot, która przekazała informacje na temat aktualnych działań NRA.
Wręczono również odznaczenia farmaceutom, którzy szczególnie wyróżnili się w pracy na rzecz zawodu i samorządu aptekarskiego.
Uczestnicy Zjazdu mogli też wysłuchać wykładów: „Nowości recepturowe firmy Fagron”, „Receptura aseptyczna w aptece” i „Trudny pacjent”.

[ ZDJĘCIA ]

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot06
marzec
2017

Komunikat – przypomnienie

w sprawie sprawozdania z gospodarki odpadami w aptece

Szanowni Państwo,
przypominam, że do dnia 15 marca 2017 roku każda apteka ma obowiązek złożyć sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece.

Wszystkie informacje oraz formularze sprawozdania znajdą Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych
Formularze/Wnioski do pobrania | 1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE O ODPADACH ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2011 - 2016 | FORMULARZ do sporządzania i przekazywania ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania ODPADÓW

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając01
marzec
2017

Komunikat

Planowane na dzień 1 marca 2017 roku wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia nie obowiązuje.

Szanowni Państwo!
Planowane na dzień 1 marca 2017 roku wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia nie obowiązuje od 1 marca 2017 r.

_____________________________________________________________
Dot. komunikatu z dnia 17 lutego 2017 r.:
Zmiany w komunikatach (xml) przesyłanych do NFZ
Na dzień 1 marca 2017 roku planowane jest wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (...)


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
luty
2017

Obwieszczenie MZ dot. wykazu refundowanych leków

od 01.03.2017 r.

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2017.

http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/akty-prawne/obwieszczenie-z-dnia-23-lutego-2017-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-marca-2017-r/

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 17, data ogłoszenia: 23 lutego 2017 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/17/

Źródło:
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowa-lista-lekow-refundowanych-na-1-marca-2017/

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
luty
2017

Wykaz aptek całodobowych

Zgodnie z pismem Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przypominamy o obowiązku umieszczenia w aptekach – w widocznym miejscu – wykazu aptek, które pełnią dyżury całodobowe.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot22
luty
2017

Odznaczenia państwowe

Szanowne koleżanki i koledzy!
Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie ma możliwość złożenia propozycji odznaczeń resortowych i państwowych dla osób szczególnie zasłużonych do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która ma prawo wnioskować do władz o ich przyznanie.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie do kapituły wniosków o nadanie odznaczeń:
• odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" nadawana przez Ministra Zdrowia;
• krzyż zasługi nadawany przez Prezydenta RP.

Proszę o zgłaszanie kandydatur wraz z dokładnymi danymi, jakie są wymienione we wnioskach i uzasadnieniem.
Do wszystkich wniosków bardzo proszę dołączyć „Oświadczenie o niekaralności" osoby nominowanej do odznaczenia, medalu, itd podpisane przez tę osobę.
Propozycje odznaczeń prosimy składać do dnia 10 marca 2017 r. Wnioski mogą być przekazane:
– osobiście do biura izby
– drogą pocztową na adres izby: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
– e-mailem na adres: biuro@oia.krakow.pl (oryginał oświadczenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście)

W załączniku formularze wniosków.
wniosek o nadanie odznaki (doc)
formularz wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia (doc)
oświadczenie o niekaralności (doc)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran17
luty
2017

Zmiany w komunikatach (xml) przesyłanych do NFZ

Na dzień 1 marca 2017 roku planowane jest wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293951/katalog/12404935#12404935

Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w komunikacie elektronicznym przesyłanym co dwa tygodnie do NFZ.

Więcej na stronie NRA:
Kamsoft informuje o planowanych zmianach w komunikatach (xml) przesyłanych przez apteki do NFZ w zakresie danych leku recepturowego – istotne fragmenty komunikatu.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
luty
2017

Komunikat NFZ

Komunikat NFZ w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

08-02-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. 2013 r. poz. 364 t. j.) podmiot prowadzący aptekę który ma podpisaną z Funduszem umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty, jest obowiązany do poinformowania oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana.

Prosimy o zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Personelu lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 r., w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku niepoinformowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, co jest nienależytym wykonaniem umowy na realizację recept, za który podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny ponosi odpowiedzialność, oddział wojewódzki Funduszu nakłada karę umowną, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 Ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot10
luty
2017

Rzecznik NIA: to bezpodstawne i kuriozalne zarzuty

Reakcja NIA na donos p. Pawła Klimczaka, prezesa Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych, sporządzony do CBA:
http://www.nia.org.pl/2017/02/09/rzecznik-nia-to-bezpodstawne-i-kuriozalne-zarzuty/

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
luty
2017

Komunikat Dep. Gospodarki Lekami Centrali NFZ

– przypomnienie

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r. poz. 1991), dotyczącymi zniesienia obowiązku podpisywania z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej na wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych oraz rozszerzeniem definicji osoby uprawnionej do wystawiania recept refundowanych, w obiegu znajdują się recepty refundowane „pro familiae” lub „pro auctore” z różnym zakresem danych na nich zamieszczonych. Oba zakresy danych należy uznać za poprawne.

W związku z powyższym podczas realizacji recepty z adnotacją „pro familiae” lub „pro auctore” nie posiadającej numeru identyfikującego REGON lub numeru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych (zaczynający się od cyfr 98…), w komunikacie elektronicznym LEK wykazywany jest numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej.

Za prawidłowe należy więc uznać przekazywanie w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie typ - wartości „N” oraz w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie id-miejsca - numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej. Numer prawa wykonywania zawodu w Komunikacie Elektronicznym wprowadzany jest wtedy dwukrotnie: jako identyfikator osoby uprawnionej oraz jako identyfikator świadczeniodawcy.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot06
luty
2017

Wnioski o nadanie odznaczeń

Szanowne koleżanki i koledzy!

Uprzejmie proszę o zgłaszanie do kapituły wniosków o nadanie odznaczeń przyznawanych przez Naczelną Radę Aptekarską.
Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego
Tytuł „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”
Tytuł „Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”

Wnioski prosimy składać do dnia 10 marca 2017 r. Wnioski mogą być przekazane:
• osobiście do biura izby
• drogą pocztową na adres izby: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
• e-mailem na adres: biuro@oia.krakow.pl
• faksem na numer: 12 264 25 09

W załączniku szczegółowe informacje na temat sporządzania wniosku.
odznaczenia - załącznik (pdf)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran06
luty
2017

Relacja z Konferencji

31 stycznia 2017 r. w Krakowie odbyła się konferencja „Nauka jako antidotum na zagrożenia dla pacjentów oraz dla leczniczego produktu roślinnego” zorganizowana przez Polska Radę Leku Roślinnego we współpracy z firmą Labofarm. Konferencja składała się z paneli: eksperckiego i praktycznego. Współorganizatorem panelu praktycznego była Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie i Krakowski Oddział PTFarm.
W konferencji w charakterze ekspertów uczestniczyli m.in. pracownicy naukowi Wydziałów Farmaceutycznych z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wydziału Prawa z Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, i specjaliści z dziedzin leku roślinnego, produkcji i prawa.

Konferencja rozpoczęła się od przekazania na ręce organizatora pisma od Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej z poparciem inicjatywy Polskiej Rady Leku Roślinnego zmierzającej uregulowania rynku farmaceutycznego w tym statusu leku roślinnego.
W trakcie panelu eksperckiego uczestnicy wysłuchali wystąpienia Prezesa Polskiej Rady Leku Roślinnego – mgra farm. Tadeusza Pawełka oraz wykłady prof. Mirosławy Krauze-Baranowskiej „Produkty pochodzenia roślinnego, charakterystyka i ocena jakości”, dra Piotra Kaczmarczyka „Fitoterapia we współczesnej aptece: realia, problemy i perspektywy – próba analizy” i prof. Macieja Perkowskiego „Aktualny stan uregulowań prawnych i prac nad zmianami dotyczącymi granicy między lekiem a suplementem diety”.

W czasie panelu praktycznego, w którym uczestniczyli też farmaceuci, wygłoszono wykłady: mgra prawa Moniki Bartwickiej „Rynek farmaceutyczny, stan prawny a rzeczywistość z perspektywy apteki i producenta roślinnych produktów leczniczych”, lek. med. Tadeusza Liczko „Zioła w profilaktyce i leczeniu – epigenetyczne programowanie ziołami i dietą do zdrowia lub choroby”, dra n. farm. Tomasza Baja „Kształcenie przed i podyplomowe farmaceuty w zakresie wiedzy na temat leku roślinnego”, prof. Barbary Filipek „Suplementy diety – korzyści i zagrożenia dla zdrowia”.

W czasie obu paneli toczyła się gorąca dyskusja, której wynikiem było przygotowanie „Apelu o politykę lekową państwa i prawo farmaceutyczne zapewniające przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzi wynikającym z nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem rynku aptecznego”. Apel został sygnowany przez uczestników konferencji i będzie skierowany do organów państwowych i instytucji odpowiedzialnych za rynek apteczny. Przygotowano i sygnowano również list poparcia dla Naczelnej Izby Aptekarskiej w dążeniach do wzmocnienia pozycji farmaceutów jako podmiotów profesjonalnie działających na rynku farmaceutycznym. List został skierowany do prezesa NRA mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowkiej.

Wypowiedzi i wnioski, jakie padły w czasie konferencji zostaną zebrane w formie wydawnictwa i przekazane uczestnikom.

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran05
luty
2017

List otwarty NRA do Parlamentarzystów

Czy przyjęta przez ZPP i PharmaNET strategia dezinformacji przyniesie skutek? List otwarty Naczelnej Rady Aptekarskiej do Parlamentarzystów.

http://www.nia.org.pl/2017/02/02/czy-przyjeta-przez-zpp-i-pharmanet-strategia-dezinformacji-przyniesie-skutek-list-otwarty-naczelnej-rady-aptekarskiej-do-parlamentarzystow/

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot02
luty
2017

Tryb zamawiania w hurtowni

Tryb zamawiania w hurtowni środków odurzających lub substancji psychotropowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1, od 6 lutego 2017 r. wydawanie z hurtowni środków odurzających lub substancji psychotropowych odbywa się na podstawie zapotrzebowania, złożonego pisemnie przez podmiot zamawiający, zawierającego informacje określone w treści rozporządzenia.

Akt prawny:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara JękotArchiwum (aktualności)

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009