Biuletyn OIA

Wybierz działanie:

Proszę podać prawidłowy adres email. "Usuń", służy do wypisania z biuletynu

22
luty
2017

Odznaczenia państwowe

Szanowne koleżanki i koledzy!
Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie ma możliwość złożenia propozycji odznaczeń resortowych i państwowych dla osób szczególnie zasłużonych do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która ma prawo wnioskować do władz o ich przyznanie.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie do kapituły wniosków o nadanie odznaczeń:
• odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" nadawana przez Ministra Zdrowia;
• krzyż zasługi nadawany przez Prezydenta RP.

Proszę o zgłaszanie kandydatur wraz z dokładnymi danymi, jakie są wymienione we wnioskach i uzasadnieniem.
Do wszystkich wniosków bardzo proszę dołączyć „Oświadczenie o niekaralności" osoby nominowanej do odznaczenia, medalu, itd podpisane przez tę osobę.
Propozycje odznaczeń prosimy składać do dnia 10 marca 2017 r. Wnioski mogą być przekazane:
– osobiście do biura izby
– drogą pocztową na adres izby: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
– e-mailem na adres: biuro@oia.krakow.pl (oryginał oświadczenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście)

W załączniku formularze wniosków.
wniosek o nadanie odznaki (doc)
formularz wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia (doc)
oświadczenie o niekaralności (doc)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran21
luty
2017

Projekt obwieszczenia MZ

Projekt obwieszczenia MZ w sprawie wykazu leków refundowanych na 2017-03-01

Na stronie MZ ukazał się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2017 r.:
http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/projekty/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-marca-2017-r/

Uwagi do projektu obwieszczenia można zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 22 lutego 2017 r. do godz. 12:00.

Źródło informacji:
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-zmian-w-wykazie-lekow-refundowanych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-marca-2017-r/

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot17
luty
2017

Zmiany w komunikatach (xml) przesyłanych do NFZ

Na dzień 1 marca 2017 roku planowane jest wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293951/katalog/12404935#12404935

Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w komunikacie elektronicznym przesyłanym co dwa tygodnie do NFZ.

Więcej na stronie NRA:
Kamsoft informuje o planowanych zmianach w komunikatach (xml) przesyłanych przez apteki do NFZ w zakresie danych leku recepturowego – istotne fragmenty komunikatu.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
luty
2017

Komunikat – przypomnienie

w sprawie sprawozdania z gospodarki odpadami w aptece

Szanowni Państwo,
przypominam, że do dnia 15 marca 2017 roku każda apteka ma obowiązek złożyć sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece.

Wszystkie informacje oraz formularze sprawozdania znajdą Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych
Formularze/Wnioski do pobrania | 1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE O ODPADACH ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2011 - 2016 | FORMULARZ do sporządzania i przekazywania ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania ODPADÓW

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Piotr Zając14
luty
2017

Wyjazd autokarem na Zjazd Delegatów

3 marca 2017 r. (piątek) o godz. 13.30 zostanie podstawiony autokar na parkingu pod Lidlem na ul. Kobierzyńskiej – obok biura Izby. Wyjazd o godz. 14.00.
Osoby, które chcą pojechać na Zjazd autokarem, prosimy o kontakt z biurem: tel. 12-264-25-53.14
luty
2017

Kwartalne spotkania aptekarzy

– marzec 2017 r.

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zaprasza Państwa na zebrania Aptekarzy.
Spotkania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

•    9 marca 2017 r. – Nowy Targ
Hotel „Góralski Raj” Nowy Targ, os. Szuflów 12 B

•    10 marca 2017 r. – Kraków
Hotel „Sympozjum” Kraków, ul. Kobierzyńska 47
UWAGA! Zmiana miejsca spotkania kwartalnego w Krakowie!

•    13 marca 2017 r. – Nowy Sącz
Hotel „Beskid” Nowy Sącz, ul. Limanowskiego 1

•    14 marca 2017 r. – Tarnów
Hotel „Kantoria” Tarnów, ul. Piłsudskiego 28 A

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 15.00
Proponowany porządek obrad identyczny we wszystkich miejscach.

kwartalne – marzec 2017 r. (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot13
luty
2017

Komunikat NFZ

Komunikat NFZ w sprawie aktualizacji danych w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym

08-02-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz.U. 2013 r. poz. 364 t. j.) podmiot prowadzący aptekę który ma podpisaną z Funduszem umowę na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty, jest obowiązany do poinformowania oddziału wojewódzkiego Funduszu, o każdej zmianie ewidencji osób zatrudnionych w aptece, w terminie do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zmiana.

Prosimy o zweryfikowanie ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, w formie elektronicznej, na Portalu Personelu lub w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI), według stanu zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2017 r., w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w przypadku niepoinformowania o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece lub punkcie aptecznym, co jest nienależytym wykonaniem umowy na realizację recept, za który podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny ponosi odpowiedzialność, oddział wojewódzki Funduszu nakłada karę umowną, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 Ogólnych warunków umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Prezes ORA w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot10
luty
2017

Rzecznik NIA: to bezpodstawne i kuriozalne zarzuty

Reakcja NIA na donos p. Pawła Klimczaka, prezesa Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych, sporządzony do CBA:
http://www.nia.org.pl/2017/02/09/rzecznik-nia-to-bezpodstawne-i-kuriozalne-zarzuty/

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot07
luty
2017

Komunikat Dep. Gospodarki Lekami Centrali NFZ

– przypomnienie

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015r. poz. 1991), dotyczącymi zniesienia obowiązku podpisywania z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej na wystawianie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych oraz rozszerzeniem definicji osoby uprawnionej do wystawiania recept refundowanych, w obiegu znajdują się recepty refundowane „pro familiae” lub „pro auctore” z różnym zakresem danych na nich zamieszczonych. Oba zakresy danych należy uznać za poprawne.

W związku z powyższym podczas realizacji recepty z adnotacją „pro familiae” lub „pro auctore” nie posiadającej numeru identyfikującego REGON lub numeru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych (zaczynający się od cyfr 98…), w komunikacie elektronicznym LEK wykazywany jest numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej.

Za prawidłowe należy więc uznać przekazywanie w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie typ - wartości „N” oraz w elemencie miejsce-wystawienia-recepty, atrybucie id-miejsca - numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej. Numer prawa wykonywania zawodu w Komunikacie Elektronicznym wprowadzany jest wtedy dwukrotnie: jako identyfikator osoby uprawnionej oraz jako identyfikator świadczeniodawcy.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot06
luty
2017

Wnioski o nadanie odznaczeń

Szanowne koleżanki i koledzy!

Uprzejmie proszę o zgłaszanie do kapituły wniosków o nadanie odznaczeń przyznawanych przez Naczelną Radę Aptekarską.
Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego
Tytuł „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”
Tytuł „Strażnik Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”

Wnioski prosimy składać do dnia 10 marca 2017 r. Wnioski mogą być przekazane:
• osobiście do biura izby
• drogą pocztową na adres izby: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
• e-mailem na adres: biuro@oia.krakow.pl
• faksem na numer: 12 264 25 09

W załączniku szczegółowe informacje na temat sporządzania wniosku.
odznaczenia - załącznik (pdf)

Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran06
luty
2017

Relacja z Konferencji

31 stycznia 2017 r. w Krakowie odbyła się konferencja „Nauka jako antidotum na zagrożenia dla pacjentów oraz dla leczniczego produktu roślinnego” zorganizowana przez Polska Radę Leku Roślinnego we współpracy z firmą Labofarm. Konferencja składała się z paneli: eksperckiego i praktycznego. Współorganizatorem panelu praktycznego była Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie i Krakowski Oddział PTFarm.
W konferencji w charakterze ekspertów uczestniczyli m.in. pracownicy naukowi Wydziałów Farmaceutycznych z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wydziału Prawa z Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, i specjaliści z dziedzin leku roślinnego, produkcji i prawa.

Konferencja rozpoczęła się od przekazania na ręce organizatora pisma od Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej z poparciem inicjatywy Polskiej Rady Leku Roślinnego zmierzającej uregulowania rynku farmaceutycznego w tym statusu leku roślinnego.
W trakcie panelu eksperckiego uczestnicy wysłuchali wystąpienia Prezesa Polskiej Rady Leku Roślinnego – mgra farm. Tadeusza Pawełka oraz wykłady prof. Mirosławy Krauze-Baranowskiej „Produkty pochodzenia roślinnego, charakterystyka i ocena jakości”, dra Piotra Kaczmarczyka „Fitoterapia we współczesnej aptece: realia, problemy i perspektywy – próba analizy” i prof. Macieja Perkowskiego „Aktualny stan uregulowań prawnych i prac nad zmianami dotyczącymi granicy między lekiem a suplementem diety”.

W czasie panelu praktycznego, w którym uczestniczyli też farmaceuci, wygłoszono wykłady: mgra prawa Moniki Bartwickiej „Rynek farmaceutyczny, stan prawny a rzeczywistość z perspektywy apteki i producenta roślinnych produktów leczniczych”, lek. med. Tadeusza Liczko „Zioła w profilaktyce i leczeniu – epigenetyczne programowanie ziołami i dietą do zdrowia lub choroby”, dra n. farm. Tomasza Baja „Kształcenie przed i podyplomowe farmaceuty w zakresie wiedzy na temat leku roślinnego”, prof. Barbary Filipek „Suplementy diety – korzyści i zagrożenia dla zdrowia”.

W czasie obu paneli toczyła się gorąca dyskusja, której wynikiem było przygotowanie „Apelu o politykę lekową państwa i prawo farmaceutyczne zapewniające przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzi wynikającym z nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem rynku aptecznego”. Apel został sygnowany przez uczestników konferencji i będzie skierowany do organów państwowych i instytucji odpowiedzialnych za rynek apteczny. Przygotowano i sygnowano również list poparcia dla Naczelnej Izby Aptekarskiej w dążeniach do wzmocnienia pozycji farmaceutów jako podmiotów profesjonalnie działających na rynku farmaceutycznym. List został skierowany do prezesa NRA mgr farm. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowkiej.

Wypowiedzi i wnioski, jakie padły w czasie konferencji zostaną zebrane w formie wydawnictwa i przekazane uczestnikom.

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran05
luty
2017

List otwarty NRA do Parlamentarzystów

Czy przyjęta przez ZPP i PharmaNET strategia dezinformacji przyniesie skutek? List otwarty Naczelnej Rady Aptekarskiej do Parlamentarzystów.

http://www.nia.org.pl/2017/02/02/czy-przyjeta-przez-zpp-i-pharmanet-strategia-dezinformacji-przyniesie-skutek-list-otwarty-naczelnej-rady-aptekarskiej-do-parlamentarzystow/

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot02
luty
2017

Tryb zamawiania w hurtowni

Tryb zamawiania w hurtowni środków odurzających lub substancji psychotropowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1, od 6 lutego 2017 r. wydawanie z hurtowni środków odurzających lub substancji psychotropowych odbywa się na podstawie zapotrzebowania, złożonego pisemnie przez podmiot zamawiający, zawierającego informacje określone w treści rozporządzenia.

Akt prawny:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot28
styczeń
2017

Spotkanie ze specjalistami

– relacja

Spotkanie ze specjalistami farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej

W dniu 26 stycznia 2017 r. w lokalu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie odbyło się spotkanie z farmaceutami, którzy w 2016 roku zdali egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej i farmacji klinicznej.
Ze specjalistami spotkali się: Prezes Barbara Jękot i Wiceprezes Elżbieta Rząsa-Duran.
Przed spotkaniem, farmaceuci odebrali nagrody ufundowane przez Okręgową Radę Aptekarską dla specjalistów zdających pozytywnie Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Z inicjatywą nagradzania specjalistów wystąpiła Rada poprzedniej kadencji, a obecna podtrzymała tę decyzję.
Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem przez Prezes ORA Barbarę Jękot listów gratulacyjnych wszystkim przybyłym specjalistom.
Prezes Barbara Jękot, zwracając się do przybyłych, pogratulowała pozytywnego zdania egzaminów specjalizacyjnych. Stwierdziła też, że docenia ogromny wkład pracy w realizację szkolenia specjalizacyjnego i przygotowanie się do bardzo trudnego egzaminu. Nadmieniła, iż doskonale zdaje sobie sprawę, że koszty szkolenia są wysokie, a na chwilę obecną nie przekładają się na podniesienie statusu zawodowego. Dlatego tym wyżej ceni ambicję koleżanek i kolegów – specjalistów. Ufundowane nagrody nie rekompensują poniesionych kosztów szkolenia, ale są formą uznania władz izby dla osiągnięć w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Życzyła też sukcesów w pracy zawodowej i satysfakcji w życiu osobistym.
Przekazała również informacje o aktualnie toczących się procesach legislacyjnych dotyczących aptek i rynku aptecznego.
Dalsza część spotkania poświęcona była wymianie informacji na temat najbliższych planów izby, projektów zmian, co do kwalifikacji kierowników aptek, a także systemu szkolenia specjalistów. Zaproszeni goście wypowiadali się w sprawie zarówno warunków prowadzenia szkoleń, jak i o budzących wątpliwości pytań egzaminacyjnych czy formy egzaminów.
Przybyli farmaceuci zostali też poproszeni o kierowanie do izby wszelkich sugestii, co do poprawienia programu szkoleń specjalizacyjnych, czy przeprowadzania egzaminów.

[ ZDJĘCIA ]

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran26
styczeń
2017

Oświadczenie NRA

Poniżej link do oświadczenia Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie poselskiego projektu Prawa farmaceutycznego (poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego trafi na posiedzenie plenarne Sejmu).

Oświadczenie NRA

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot25
styczeń
2017

Komunikat dotyczący zmiany lokalizacji WGL Ikona pliku typu pdf

Komunikat dla lekarzy, felczerów i podmiotów prowadzących apteki i punkty apteczne w sprawie zmiany siedziby Wydziału Gospodarki Lekami

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego OW NFZ informuje, że z dniem 30 stycznia 2017 r. zmieniona zostaje siedziba Wydziału i w związku z przeprowadzką nie będzie prowadzona obsługa interesantów.

W załączeniu komunikat w tej sprawie:
Komunikat (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot25
styczeń
2017

Apteka dla aptekarza odrzucona

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji odrzuciła poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, który zakładał uporządkowania rynku aptecznego.

Czytaj więcej:
http://mgr.farm/content/apteka-dla-aptekarza-odrzucona-ale-jeszcze-nie-koniec

http://oia.krakow.pl/storage/mgr-farm-logo-BW.png

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot25
styczeń
2017

Dyplomaci apelują do władz

Dyplomaci apelują do władz, by nie uchwalały „apteki dla aptekarza”

Amerykańscy, kanadyjscy i izraelscy dyplomaci apelują do polskich władz, by nie uchwalały „apteki dla aptekarza”. A sieci upierają się, że reprezentują rodzimy kapitał.

Czytaj więcej:
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1013234,swiatowi-dyplomaci-ambasadorami-farmaceutycznego-lobbingu.html

http://oia.krakow.pl/storage/gazetaprawna_s.jpg

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
styczeń
2017

UWAGA APTEKI!

Mamy zgłoszenie, że na terenie naszego miasta pojawiły się fałszywe recepty na leki psychotropowe (Stilnox) – wypisywane są na starych wzorach recept bez kodów kreskowych. Wpisany błędny PESEL i podana data ur. pacjenta.

Prosimy o uważną realizację recept.


Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
styczeń
2017

Osoby obsługiwane poza kolejką w aptece

Zmiany na liście osób obsługiwanych poza kolejką w aptece

W związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, rozszerzeniu uległ krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach –

Na liście osób uprawnionych do obsługi poza kolejnością znalazły się kobiety w ciąży i osoby niepełnoletnie, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających odpowiednie zaświadczenie.

Te grupy osób dołączyły do grona tych, którzy już wcześniej byli uprawnieni do obsługi poza kolejnością. To: zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot23
styczeń
2017

Przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej

Przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej w rankingu najbardziej wpływowych osób systemu ochrony zdrowia

Szanowni Państwo,
informujemy, że Elżbieta Piotrowska-Rutkowska (Prezes NRA) oraz Marek Tomków (Wiceprezes NRA) znaleźli się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób, które wywarły pozytywny wpływ na system ochrony zdrowia w 2016 roku.

Szczegółowe informacje:
http://www.nia.org.pl/2017/01/19/przedstawiciele-naczelnej-rady-aptekarskiej-w-rankingu-najbardziej-wplywowych-osob-systemu-ochrony-zdrowia/

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot16
styczeń
2017

Szkolenie dla farmaceutów Ikona pliku typu pdf

19 lutego 2017 Kraków

Termin: 19 lutego 2017 Kraków
- lokalizacja: Hotel Park Inn, Kraków, ul. Monte Cassino 2

Szczegóły w załączniku:
ZAPROSZENIE (pdf)11
styczeń
2017

Pismo Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ odnośnie przepisów prawa dotyczących ograniczeń w wydawaniu z aptek produktów leczniczych zawierających substancje o działaniu psychoaktywnym.

Pismo Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
styczeń
2017

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) Ikona pliku typu pdf

W załączeniu lista aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie całodobowym, w pełnym zakresie usług farmaceutycznych od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Apteki całodobowe w 2017 roku (Kraków) (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot05
styczeń
2017

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

– plan kontroli aptek 2017

Informuję, że Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie podał do wiadomości plan kontroli aptek ogólnodostępnych, szpitalnych i punktów aptecznych na rok 2017.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot

---
Link do strony BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Krakowie:
Plan kontroli na 2017 rok04
styczeń
2017

Dot. dyżurów aptek Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo Prezes ORA w Krakowie dot. dyżurów aptek.

Dyżury aptek (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot04
styczeń
2017

Radio Kraków – audycja

Resort zdrowia chce wprowadzić ograniczenia w sprzedaży leków poza apteką
http://oia.krakow.pl/storage/20170104_RK_logo_negatyw.jpg
Audycja zawiera wypowiedź Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot.

Link:
http://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/aktualnosci/resort-zdrowia-wprowadza-ograniczenia-w-sprzedazy-lekow-poza-apteka/30
grudzień
2016

Płatność powyżej 15.000 zł tylko przelewem Ikona pliku typu pdf

Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Szczegóły w załączniku:
Płatność powyżej 15.000 zł tylko przelewem (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot30
grudzień
2016

Substancje o działaniu psychoaktywnym Ikona pliku typu pdf

Dnia 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży.

Szczegóły w załączniku:
Substancje o działaniu psychoaktywnym (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot29
grudzień
2016

System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi Ikona pliku typu pdf

W załączeniu pismo KAMSOFT S.A. dot. przekazywania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi danych w zakresie określonym w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (pdf)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot29
grudzień
2016

Komunikat MZ w sprawie ZSMOPL

Poniżej link do Komunikatu Ministerstwa Zdrowia w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

• Ministerstwo Zdrowia
Komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
grudzień
2016

Od 1 stycznia nowa opłata za lek recepturowy

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku ulegnie zmianie kwota ryczałtu za lek recepturowy. Wysokość odpłatności za lek recepturowy wyliczana jest na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy o refundacji leków, który mówi, że wynosi ona wynosi 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200 poz. 1679 z 2004 r., Nr 240 poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157 poz. 1314), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosiła 2000,00 PLN brutto, stąd odpłatność za lek recepturowy będzie wynosiła teraz 10,00 zł.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
grudzień
2016

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży

Na mocy rozporządzenia ministra zdrowia od 1 stycznia 2017 r. pacjenci jednorazowo będą mogli kupić bez recepty lek, który będzie zawierał określoną ilość pseudoefedryny, kodeiny lub dekstrometorfanu.

Rozporządzenie określa następującą maksymalną zawartość tych substancji w lekach wydawanych w ramach jednorazowej transakcji:
•    pseudoefedryna – 720 mg,
•    kodeina – 240 mg,
•    dekstrometorfan – 360 mg.

Zmiana ta nie przysporzy żadnych problemów pacjentom, którzy zaopatrują się w te leki, aby leczyć infekcje górnych dróg oddechowych. Wskazane zawartości są wystarczające do przeprowadzenia skutecznej terapii w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby.

Dlaczego wprowadzamy zmiany

Na rynku występuje zjawisko zaopatrywania się w leki, które zawierają pseudoefedrynę, w ilościach hurtowych. Następnie są one pozamedycznie wykorzystywane jako prekursory lub substancje psychoaktywne. Nowelizacja ustawy ma przeciwdziałać temu procederowi.

Takie same limity zastosowano m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach i ostatnio w Niemczech. Raporty z Wielkiej Brytanii dotyczące stosowania pseudoefedryny, które miały na celu monitorowanie wprowadzonych ograniczeń, wykazały ich wysoką skuteczność.

Akty prawne

•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży

Źródło informacji: www.mz.gov.pl

Ustawodawca przewidział przepisy przejściowe, które dają możliwość sprzedawania bez recepty przez aptekę takich leków, jeśli zostały one wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2017. W ramach jednorazowej sprzedaży farmaceuta lub technik farmaceutyczny będzie mógł wydać maksymalnie jedno opakowanie leku, w którym znajduje się więcej kodeiny, pseudoefedryny lub dekstrometorfanu.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara Jękot27
grudzień
2016

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne

Data ogłoszenia: 2016-12-23
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2016
Pozycja: 2142

Pobierz plik: Dziennik Ustaw, rok 2016 pozycja 2142 (1,4 MB)

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Barbara JękotArchiwum (aktualności)

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009