biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Przypominam, że w 2019 roku zakończy się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali prawo wykonywania zawodu farmaceuty przed 2004 rokiem, w 2009 i w 2014 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2019 roku. Zaliczenie okresu edukacyjnego odbywa się na podstawie wpisów w Karcie ciągłego szkolenia i przedłożonych do wglądu dokumentów potwierdzających uzyskanie punktów edukacyjnych. Kartę szkolenia można odebrać w biurze OIA lub pobrać ze strony dzienniczek_szkolenia_wzor_v3.doc (wersja do edycji z możliwością wypełnienia na komputerze i samodzielnego wydruku). W karcie nie wypełniamy rubryki 6 (data i podpis), która jest przeznaczona dla osoby weryfikującej przedłożone certyfikaty oraz cz. III.

Punkty edukacyjne, o których w mowa w §3 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 2018 poz. 499), a których należy zebrać co najmniej 50 przyznawane są za:

  • Szkolenia organizowane przez Wydziały Farmaceutyczne zakończone testem, w tym szkolenia poprzez platformy edukacyjne (na podstawie okazanego certyfikatu)
  • Szkolenia odbywane w ramach specjalizacji w proporcji 1 punkt za 1 godzinę szkolenia nie więcej niż 25 pkt za jeden moduł określony w Programie specjalizacji CMKP (na podstawie okazanego zaświadczenia wydanego przez jednostkę szkolącą)
  • Uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych - 50 punktów edukacyjnych – na podstawie Dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych

Osoby, które były opiekunami staży i praktyk studentów Wydz. Farmaceutycznego CM UJ składają jedynie oświadczenie (do pobrania na stronie) a weryfikacji OIA dokonuje na podstawie dokumentów przesłanych przez Dziekana Wydz. Farmaceutycznego. Pozostali opiekunowie powinni posiadać zaświadczenie wydane przez inne Wydziały Farmaceutyczne o sprawowaniu opieki nad studentami.

Wszystkim osobom, które nie zdołały zebrać odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, a kończą kolejny okres edukacyjny, przypominam, że wniosek o jego przedłużenie (maksymalnie o 24 miesiące) należy składać do Prezesa ORA. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub mailem do 31.12.2019

Jednocześnie informuje, że na naszych platformach edukacyjnych e-dukacja.pl i e-farmacja.net znajdują się szkolenia pozwalające uzyskać komplet punktów edukacyjnych on-line.

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT