biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.
Poz. 718

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 i 399) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436) w § 19 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „24 miesiące”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Zdrowia: wz.
J. Szczurek-Żelazko

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. W związku z powyższym recepty wystawione na starych wzorach mogą być nadal realizowane.

Prezes ORA dr Barbara Jękot

Uprzejmie informujemy, że na naszym portalu publikujemy ogłoszenia wyłącznie magistrom i dla magistrów farmacji.
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
Ogłoszenia przesyłane anonimowo nie będą publikowane!

 

Wybierz kategorię ogłoszeń:

Wysokość składek członkowskich:

Wysokość składki członkowskiej dla członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie wynosi 40 (czterdzieści) zł miesięcznie i obowiązuje od 1 lipca 2012 r.

Pismo Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie dotyczące zmiany wysokości składki członkowskiej.

Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 66 ustawy o izbach aptekarskich).

Numer konta: 36 1020 2892 0000 5702 0016 1745

Uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia składki członkowskiej
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie zwolnienia emerytów i rencistów – członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie – nie wykonujących zawodu, z obowiązku opłacania składki członkowskiej na rzecz samorządu
Zgodnie z powyższą informacją zwracamy uwagę, że tylko po zgłoszeniu w Izbie faktu przejścia na emeryturę lub rentę i zaprzestania w związku z tym wykonywania zawodu członek Izby może skorzystać ze zwolnienia ze składek. Izba nie ma możliwości pozyskania takiej informacji z innych źródeł i do momentu zgłoszenia przez Państwa zaprzestania wykonywania zawodu w związku z przejściem na emeryturę lub rentę składka jest naliczana, a część należnej składki ustalonej przez Krajowy Zjazd Aptekarski jest odsyłana do Naczelnej Izby Aptekarskiej w Warszawie.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie możliwości obniżenia składki członkowskiej na rzecz samorządu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 12 lipca 2012 r.
w sprawie procedur dotyczących decyzji o obniżeniu składki członkowskiej
Załączniki:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uchwała Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej na rzecz OIA w Krakowie płaconej przez farmaceutów nie wykonujących zawodu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie wykonania uchwały Nr 07/03/VI z dnia 21 marca 2013 r. Okręgowej Rady Aptekarskiej – Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie "w sprawie wysokości składki członkowskiej na rzecz OIA w Krakowie płaconej przez farmaceutów nie wykonujących zawodu"
Załącznik

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT