biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

UWAGA  FARMACEUCI

 Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 1375: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1375/1

             

                                                                      Raportowanie do ZSMOPL od 1 października 2018 r .

 

 

Art. 16. Do dnia 30 września 2018 r. informacji, o których mowa w art. 36z ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt 6a, art. 95 ust. 1b oraz art. 95a ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, nie przekazuje się za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Art. 17. Do dnia 30 września 2018 r. postępowań prowadzonych na podstawie przepisów art. 127c ust. 1, ust. 3 pkt 1 w zakresie art. 36z ust. 2 oraz ust. 3 pkt 3–5 w zakresie art. 95 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1 nie wszczyna się, a wszczęte umarza.

 

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 14–17, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.;
2) art. 1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3) art. 1 pkt 13 w zakresie art. 48 ust. 5, pkt 14 oraz art. 5, które wchodzą w życie z dniem 9 lutego 2019 r.

Art. 14. Do dnia 30 września 2018 r. informacje, o których mowa w art. 95a ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, przekazuje się w postaci papierowej albo elektronicznej.

 

 Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

 

Dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło została nowym Konsultantem krajowym ds. farmacji szpitalnej. Zastąpi na tym stanowisku ustępującego prof. Edmunda Grześkowiaka.

Dr n. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło obecnie jest kierownikiem Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Dotychczas pełniła funkcję Wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie farmacji szpitalnej w Małopolsce.
W imieniu własnym i Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie składam serdeczne gratulacje nowemu Konsultantowi krajowemu.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Wycofanie z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających substancję czynną walsartan (valsartanum) – komunikat dla pacjentów

W związku z wycofaniem przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję czynną walsartan (valsartanum), przedstawiamy następujące wyjaśnienia dla pacjentów.

 Masz wątpliwości, zapytaj farmaceutę!

Nie wszystkie leki zawierające walsartan (valsartanum) pochodzą z wadliwych serii. Na rynku wciąż pozostaje wiele produktów wytworzonych na bazie tej substancji i spełniających odpowiednie standardy jakościowe. Pacjenci, którzy mają wątpliwości dotyczące przydatności zakupionego leku, mogą to zweryfikować w aptekach.

Czego możesz oczekiwać od farmaceuty? Możliwe dwa scenariusze

  1. Jeśli okaże się, że produkt jest wadliwy, pacjent może poprosić farmaceutę o wypisanie recepty farmaceutycznej na odpowiednik danego leku (w przypadku zagrożenia zdrowia). Farmaceuta może też wydać jedno opakowanie leku na receptę bez recepty (w przypadku zagrożenia życia). W obu przypadkach pacjent nabędzie ten lek ze stuprocentową odpłatnością.
  2. Po stwierdzeniu wadliwości produktu, farmaceuta może od razu pokierować pacjenta do lekarza, który wystawi receptę na odpowiednik leku. Z nową receptą pacjent trafia z powrotem do apteki, a farmaceuta wydaje lek.

Pacjentów prosimy o cierpliwość i zrozumienie zaistniałej sytuacji, w jakiej – nie ze swojej winy – znalazły się apteki.

Źródło:
Naczelna Izba Aptekarska

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT