biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 567) farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu są uprawnieni do wystawiania recept refundowanych dla siebie oraz małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej.

Realizując uprawnienie w zakresie wystawiania recept w postaci papierowej, w systemie informatycznym oddziałów wojewódzkich NFZ wprowadza się funkcjonalność pozwalającą na składanie wniosków o dostęp do Portalu NFZ, dostęp do eWUŚ i uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz możliwość pobierania zakresów numerów recept.

Wdrożenie zmiany w SI NFZ w zakresie umożliwienia przyjmowania wniosków od osób posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty planowane jest na dzień 20 maja 2020 r., a możliwość pobierania zakresów numerów recept do dnia 30 maja 2020 r.

Jednocześnie wskazujemy, że recepty refundowane są wystawianie w postaci elektronicznej, a tylko w szczególnych przypadkach określonych ustawowo w postaci papierowej. W tym zakresie prace prowadzone są przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Źródło: Departament Gospodarki Lekami

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dgl,7708.html

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm Elżbieta Rząsa-Duran

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że ze względu na obowiązywanie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) obecne listy refundacyjne obowiązywać będą do 31 sierpnia 2020 r.

Art. 7a. 1. Obwieszczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357), obowiązujące od dnia 1 marca 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm Elżbieta Rząsa-Duran

Uprzejmie informuję o możliwości uczestniczenia w webinarze organizowanym 6 maja 2020 r. przez Aptekarską Szkołę Zarządzania na temat: "Recepty wystawiane przez farmaceutę. Wybrane problemy z realizacji e-recepty".

Szczegóły w zakładce "Szkolenia i konferencje".

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Na stronie URPLWMiPB ukazała się Informacja Prezesa Urzędu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji ds. Leków dot. COVID-19 i przypomnienia o ryzyku ciężkich działań niepożądanych związanych z podaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny oraz Informacja Prezesa Urzędu z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zgłaszania niepożądanych działań leków stosowanych u pacjentów z COVID-19. Więcej informacji w zakładce URPLWMiPB.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacjami. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. Art. 88. Ust 5 pkt 3 Ustawy prawo farmaceutyczne, do zadań kierownika apteki należy przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Źródło:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT