biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

W dniu  17 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Poz. 1375
została opublikowana

USTAWA
z dnia 7 czerwca 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw1), 2)

Nowela wprowadza m.in. zmiany w obszarze:

- zakazu prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty lecznicze
- konfliktu interesów - osoby odpowiedzialne za czynności kontrole nie mogą mieć powiązań z branżą farmaceutyczną
- modyfikacji niektórych przepisów dot. badań klinicznych
- odsunięcia w czasie obowiązku przekazywania przez przedsiębiorców danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (do 30 września 2018 r.- art. 16 ustawy)
- dopuszczenie farmaceutów mających 3 letni staż pracy w aptece do konkursu na inspektorów ds. obrotu hurtowego w GIF

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT